Genel Yetkili Sendika
78809 | | | 04-05-2015
Bir başarısızlık hikâyesi: İLKSAN
Atilla OLÇUM

Yıllardır körler ve sağırların birbirini ağırladığı İLKSAN’da (İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı) bir akıl tutulması yaşanıyor. Zamanın ruhuna ters düşen bu tür kurumların olumsuzluklarını anlatmak, kendilerinin içine düştüğü durum kadar sancılı ve zordur.

 

İLKSAN, üretimden uzaktır ve sırtını faize yaslamıştır. 2005 yılında sandık gelirlerinin yüzde 98’i faiz gelirine dayanıyordu, bugün bu oran yüzde 98,2’dir. Sandığın tek şirketi DE-HA A.Ş., o da yılda ortalama 1 milyon TL zarar etmektedir.

 

En iyimser hesaplamayla bile sandığın kapatılması halinde ihtiyaç duyulan 2,6 milyar TL Sandığın portföyünde bulunmamaktadır. Sandığın tüm varlıklarının toplamı 844,7 milyon TL. Bu haliyle İLKSAN batık bir şirkettir.

 

Son on yılda yatırım namına reklamı yapılan faaliyetler “küçük esnaf” icraatıdır: Bir mobilyacıdan üyelere 500 TL’lik hediye çeki temin etmek, üyelerin arabasına yüzde 9 indirimle oto gaz taktırmak ve araba alıp satmak.

 

2013-2015 döneminde seçilen İLKSAN Denetleme Kurulu üyelerinin bir tanesi bile denetim elemanı değildir. Sandığın mali tablolarında yer alan verilerin doğruluğunu, güvenilirliğini garanti edecek yeterlilikleri yoktur.

 

Eğitimcilerin elinde, 265 bin 187 üyesiyle İLKSAN isminde ateşten bir kor, patlamaya hazır bir el bombası var; kişilerle ve ideolojilerle uğraşmaktan, can yakıcı bu ateşle ilgilenmeye ne yazık ki fırsat kalmıyor.

 

Geride bıraktığımız dönemde Türkiye, neredeyse dört kat büyümüştür: 2002-2012 yılları arasında, cari fiyatlarla Türkiye’nin gayrisafi yurt içi hasılası 350 milyar TL’den 1,4 trilyon TL’ye çıkmışken, bu uygun konjonktürde, bu istikrarlı ekonomik ortamda İLKSAN olduğu yerde saymıştır. Başarı diye gösterilen tüm veriler; abartma, göz boyama, gerçeği saptırma ve manipülasyondan ibarettir. 2005 yılında Sandığın gelirlerinin toplamı 86,5 milyon TL iken, on yıl sonra, 2015 yılında Sandık gelirlerinin toplamı, mali tablolardaki tüm şişirmelere rağmen, 100 milyon TL civarındadır.

 

2005 yılında aidat gelirleri Sandık bütçesinin yüzde 60 civarını oluşturuyordu, bugün de bu oran aynıdır. 2005 yılında sandık gelirlerinin yüzde 98’den fazlası faiz gelirine dayanıyordu; bugün yüzde 98,2’lik gelir faize dayanıyor. Bu gelir kalemleri ise, üyelerden gelen aidatlar, ikraz (üyelere uygun faizle verilen borçlar), vadeli mevduat faiz geliri ve kiralar. İLKSAN’da değişmeyen tek bir şey varsa, o da değişmemektir.

 

İLKSAN, üretimden uzaktır; emek harcanmadan, alın teri dökülmeden, risk alınmadan aidatlara ve bunların faizine bel bağlamış bir sistemle yola devam edilmektedir. Sandığın tek şirketi DE-HA. A.Ş.’dir ve burası yılda ortalama 1 milyon TL zarar etmektedir.

 

Son on yılda “büyük yatırım” olarak reklamı yapılan faaliyetler “küçük esnaf” icraatıdır: Bir mobilyacıdan üyelere 500 TL’lik hediye çeki temin etmek, üyelerin arabasına yüzde 9 indirimle oto gaz taktırmak ve araba alıp satmak. Havanda suyun dövüldüğü bir tiyatro oyunu oynanıyor. Bu ekonomik modelin adı üretimsiz, katma değersiz tipik bir faiz ekonomisidir. Elle tutulur bir projesi ve yeterli üretme becerisi olmayanların kaderi faiz batağına saplanmaktır. Buna rağmen rakam kalabalıkları ile faaliyet raporları süslenmeye devam ediliyor, üyelerin ve tüm toplumun zekâsıyla dalga geçiliyor.

 

Türkiye ekonomisinin yakın tarihine bakıldığında, her yedi yılda bir çeşitli sebeplerle ekonomik krizler yaşanmaktadır. 1994 krizi, 2001 krizi, 2008 krizi gibi. Türkiye ekonomisinde işlerin ters gitmesi halinde bundan en büyük zararı İLKSAN görecek. Aşağıdaki rakamlara yansıyan ihtimallerin hiçbirisine İLKSAN hazır değildir. En iyimser hesaplamayla bile sandığın kapatılması halinde, gerek duyulan 2,6 milyar TL Sandığın portföyünde yoktur. Sandığın bağımsız denetimden geçmemiş şüpheli mali tablolarında bile tüm varlıklarının toplamı 844,7 milyon TL görünmektedir. Çok övünülen arsa ve arazilerin değeri 25 milyon TL’yi geçememektedir. Bu haliyle İLKSAN batık bir şirketten farksızdır.

 

2014 yılı emekli olan üye sayısı ve her bir üyeye ödenen ortalama emekli yardımı miktarı:

18.772,01 TL

(59.477.000,01 ÷ 3.176)

Emekli olan üye sayısının bir yılda 12.105 kişi olması halinde

227.235.181,05 TL

(12.105 * 18.772,01)

Her bir üyenin emeklilikte hak ettiği meblağın, 10 bin TL üzerinden hesaplanması halinde:

2.651.870.000,00 TL

(265.187 * 10.000,00)

Emekli olacaklara yapılacak ödemenin, ortalama 15 bin TL üzerinden hesaplanması halinde

3.977.805.000,00 TL

(265.187 * 15.000,00 TL)

 

 

Saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerine inandığını iddia eden bir Yönetim Kurulu var; o halde 265 bin 187 üyenin birikimlerinin, Nisan 2015 tarihi itibarıyla karşılığı olan miktarın ne kadar olduğunu kurum web sayfasında kamuoyu ve üyelerle paylaşılmalıdır. Bu verileri, yönetim kesinlikle paylaşmayacaktır. Çünkü her zaman olduğu gibi “ticari sır” ve “Sandığın itibarı” gibi müphem kavramların arkasına gizlenme kolaycılığı gösterilecektir.

 

İLKSAN bir süpermarket değildir. Muhasebecilik bilgisini aşan derinliğe sahip, Türkiye ve dünya ekonomisinin gidişatını analiz edebilecek, fırsat ve tehditleri yönetime iletecek danışmanlar, bilinçli olarak sürece dâhil edilmemektedir. Bu evsafta bir akıl olmayınca, ortada herhangi bir strateji belgesi ve geleceğe dair bir yol haritası mevcut değildir. “İLKSAN 2023 Vizyon Belgesi”nin ise içi boştur ve ekonomik bir yaklaşımdan ziyade, alelacele ve amatörce hazırlanmış, reklam amaçlı basit bir lansman çalışmasıdır.

 

Ayrıca 2013-2015 döneminde seçilen İLKSAN Denetleme Kurulu üyeleri denetim elemanı değildirler. Sandığın mali tablolarında yer alan verilerin doğruluğunu, güvenilirliğini garanti edecek yeterlilikleri de yoktur. İLKSAN, insan kaynakları yönetiminde ve politikalarında kayırmacılık ve ehliyetsizlik yerine liyakat ve meritokrasiyi hâkim kılamadığı için bu durum dahi normal karşılanır hale gelmiştir.

Sandıkta kişi, ekip ve sendika sorunundan ziyade bir sistem ve varoluş problemi var. Mevcut anlayış yıkılmadığı müddetçe (A) sendikasının yerine (B) sendikasının yönetimde bulunması bir şey değiştirmeyecektir. İLKSAN üzerinde kafa yoran, tartışan hatta yeri geldiğinde birbirinin kalbini kıran eğitimcilerin atladığı en önemli husus budur. Eğitimcilerin elinde, 265 bin 187 üyesiyle İLKSAN isminde ateşten bir kor, patlamaya hazır bir el bombası var; kişilerle ve ideolojilerle uğraşmaktan can yakıcı bu ateşle ilgilenmeye fırsat kalmıyor.

 

İLKSAN’ın en önemli talihsizliği, ilk günden itibaren kapasitesinin farkına varamamış olmasıdır. Potansiyelinin farkına varılmış olsaydı, emekli bir başbakanlık müşaviri CEO olarak İLKSAN’ın başına getirilmezdi.

 

Yaklaşık 844 milyon TL’yi etkili, ekonomik ve verimli kullanmayarak kaynak israfına sebep olanlar, yapamadıklarından da mesul olduklarının bilincinde olmalıdırlar. Kul hakkı yemek sadece yolsuzluk yapmakla olmaz; kendilerine emanet edilen işleri layıkıyla yapmayanlar da kul hakkı yemiş olurlar. 265 bin 187 üyenin, çoluk çocuğunun rızkından keserek ödediği aidatları gerektiği gibi çalıştırmamak, uygun bir kazanca dönüştürmemek kul hakkı yemekle eş değerdir. 

Tüm Yazılar
1 'Olmak' ve geleceği kurmak imkânı veren eğitim sistemi
2 Aydınlıkta kaybedileni karanlıkta aramak
3 Vesayetin esaretinden milletin hakemliğine
4 İstiklâl ve istikbâl mücadelemiz
5 İLKSAN iflası seçti, üye de seçimleri pas geçti
6 Yeni anayasa, yeni müfredat
7 Eylem ve söylem estetik bir mahiyet kazanınca
8 Büyük buluşmanın coşkusuyla yürüyüşümüz devam edecek
9 Yarınların tohumunu yüreklere serpmek
10 Bir başarısızlık hikâyesi: İLKSAN