Genel Yetkili Sendika
1022 | | | 27-08-2020
Kamusal vicdanın tecessümünde sendikaların rolü ve eğitim
Şenol METİN

Vicdan, insanı yaratılış hikmetine uygun davranmaya mecbur bırakan, bu hikmete uygun davranmadığında rahatsız eden içsel bir güçtür.  Bazen vicdan insanı öylesine rahatsız eder ki, ya insanı fıtrata/masumiyete/fabrika ayarlarına geri döndürür ya da insan vicdanının sesine kulak vermez olur. Vicdanını susturmayı başaran insan ise insanlığından müstafi olur ve bir canavara dönüşür.

Bu, makamlar, kurumlar için de böyledir. Sendikalar ise bir kitle örgütü olarak mahşeri vicdan dediğimiz kamusal vicdanı tecessüm ettiren yapılardır, örgütlenmelerdir.

Bir makam, bir kurum varoluş hikmetine uygun davranmadığında onu rahatsız edecek, varoluş hikmetini hatırlatacak bir sese ihtiyaç vardır. Bu sesi haykıracak yapı sendikadır.  Bu nedenle, sendika-yönetim ilişkileri genellikle sorun temelli tezahür eder. Tıpkı vicdanın, insan yanlış bir şey yaptığında devreye girmesi, rahatsız etmesi gibi...

Bu nedenle, sendika-yönetim ilişkileri müzakere temelli olmak zorundadır, tıpkı insanın vicdanı ile yaptığı içsel müzakere gibi…

Vicdanını devreden çıkaran insan, nasıl insanlıktan müstafi olursa, bir canavara dönüşürse,  kamusal vicdan mesabesinde olan sendikalar da etkisizleştiğinde kurumlar, makamlar zulüm mekanizmasına dönüşür. O hâlde kamusal vicdanı tecessüm ettiren sendikalar ile kurumların birlikte çalışmayı içselleştirmesi gerekir. Sendikaları güçlü tutmak için kurum idari kurulları gibi yönetime katılma araçlarını çeşitlendirmek gerekir.

Ve yapmamız gereken en önemli şey üyelik, aktif üyelik...

Üniversitelerde sendikalaşma oranının kamunun diğer kesimlerine göre çok düşük olması, üniversitelerde kamusal vicdanın tecessümüne ve sesinin gür çıkmasına engel olmaktadır. Üniversitelerde kamusal vicdanı güçlü kılmak için Konya üniversitelerinin yetkili sendikası olarak bir çağrı yapıyor, akademik personel olsun, idari personel olsun, Konya üniversitelerinde görev yapan herkesi ama herkesi sendikamıza davet ediyorum.

Son olarak, tıpkı insan kalmak isteyenin vicdanının sesine daha çok kulak vermesi gibi, kurumlarımızın da makamlarımızın da kamusal vicdanın sesini daha çok dinlemesi, daha adil kararlar verebilen, çalışanların daha mutlu olduğu kurumlar inşa edecektir. 

Tüm Yazılar
1 Üniversiteler kendi yöneticisini yetiştirebilmelidir
2 Araştırma üniversitesi: Hayal mi, imkan mı!
3 Revizyon, reform yol ayrımında yükseköğretim kanunu
4 İstanbul Sözleşmesi nedir, ne değildir
5 Kamusal vicdanın tecessümünde sendikaların rolü ve eğitim
6 Toplu sözleşme sürecine dair
7 Eğitim-Bir-Sen sadece sendika değildir