MEB personeli görevde yükselme yönetmeliğinde değişiklik yapıldı


26969 | 13.01.2018
| |

 

Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik 12/10/2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştu.

13/01/2018 tarihli ve 30300 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile anılan yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

Yönetmeliğin ‘Tanımlar’ başlığı altında yer alan “Görevde yükselme sınavı” ile “Unvan değişikliği sınavı” tanımları Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik’te yer alan hükümlere uygun hale getirilmiştir.

Mevcut yönetmelikte yer alan görevde yükselmeye tabi hizmet grupları ve kadrolarından bugüne değin görevde yükselme kapsamında atama yapılmayan (tesis müdürü, basımevi müdürü, basımevi müdür yardımcısı gibi) kadrolar görevde yükselmeye tabi kadrolardan çıkarılmıştır.

Şube müdürlüğü için görevde yükselme sınavına katılacaklar arasında yer alan şef kadrosunda çalışanlar bakımından daha önce bu kadroda 4 yıllık çalışma süresi, bir yıl düşürülmek suretiyle, 3 yıl olarak belirlenmiştir.

Daha önce şube müdürlüğü için görevde yükselme sınavına katılacaklar arasında yer almayan “mimar, mühendis, biyolog, psikolog, istatistikçi, çözümleyici, programcı, araştırmacı ve tekniker” unvanlı kadrolarda 3 yıl görev yapmış olanlara da, diğer şartları da taşımaları durumunda, şube müdürlüğü kadroları için görevde yükselme sınavına katılabilme imkânı verilmiştir.

Şef kadrosuna atanacaklar arasında yer alan, “Bakanlık teşkilâtının yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarında görev yapmış olmak” ibaresi, farklı yorumlara sebebiyet verdiği için, “yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarda görev yapıyor olmak” olarak değiştirilmiştir.

Şef, sayman, ayniyat saymanı, çözümleyici kadrolarına görevde yükselme kapsamında başvuruda bulunacaklar açısından, “Bulunduğu görev unvanında veya aynı düzeydeki görevlerde toplam en az bir yıl görev yapmış olmak” şartı getirilmiştir.

Daha önce unvan değişikliği suretiyle atanacaklar kapsamında bulunan çözümleyici kadrosu, görevde yükselme suretiyle atanılacak kadrolar kapsamına alınmıştır.

Bakanlıkça yapılan yazılı sınavda 70 puan olarak belirlenen başarı puanı 60 puana düşürülmüştür.

Daha önce sözlü sınav konularının ağırlık değerleri sınav duyurusunda belirlenirken, söz konusu değişiklik ile sözlü sınav konularının puan ağırlıklarına yönetmelikte yer verilmiş olup, bu çerçevede Ek-1 Görevde Yükselme Sözlü Sınavı Değerlendirme Formuna da söz konusu değişiklikler yansıtılmıştır.

Yazılı sınav sonuçlarına itirazın merkez sınav kurulu tarafından inceleneceği, sözlü sınav sonuçlarına itirazın ise merkezde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce, illerde ise il millî eğitim müdürlüklerince inceleneceği hüküm altına alınmıştır.

Daha önce şube müdürlüğüne atamalarda öngörülen yazılı ve sözlü puanın aritmetik ortalama alınması uygulanması bu değişikle birlikte görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle yükselinebilecek tüm kadrolara getirilmiştir.

İlçe millî eğitim müdürlüğü kadrolarına atanmada, öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak kaydıyla, yazılı veya yazılı ve sözlü sınavını kazanarak şube müdürü kadrolarına atananlardan en az iki yıl şube müdürü olarak görev yapmış olma şartı getirilmiştir.

Bölge hizmetine bağlı yer değiştirme yükümlülüğü bulunanlar hariç olmak üzere, bu yönetmelik kapsamında yer alan personelin il içi yer değiştirmelerinde dikkate alınan 3 yıllık görev süresinin hesabında dikkate alınan 31 Mayıs tarihi 30 Eylül tarihi olarak değiştirilmek suretiyle bu kapsamda yer değiştirecek olanlar (memur, hizmetli ve benzeri unvanlardakiler) lehine bir düzenleme yapılmıştır.

Bölge hizmetine bağlı yer değiştirme yükümlülüğü bulunanlar hariç olmak üzere, bu yönetmelik kapsamında yer alan personelin iller arası yer değiştirmelerinde dikkate alınan 5 yıllık görev süresi 3 yıla düşürülmüştür. Ayrıca bu sürenin hesabında dikkate alınan 30 Haziran tarihi de 30 Eylül tarihi olarak değiştirilmek suretiyle bu kapsamda yer değiştirecek olanlar (memur, hizmetli ve benzeri unvanlardakiler) lehine bir düzenleme yapılmıştır. 

Küfür, Hakaret ve Rencide Edici Yorumlar Yayınlanmayacaktır.

Top