Tüzüğümüz

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI TÜZÜĞÜ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL ESASLAR

 

Sendikanın Adı, Kısa Adı, Genel Merkezi Ve Adresi

Madde 1.         (1) Sendikanın adı; “EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI ”, kısa adı “Eğitim-Bir-Sen” olup Genel Merkezi Ankara’dadır.

 

 (2) (Değişik Fıkra: 16.02.2019 – VI. Olağan Genel Kurul) Sendikanın Adresi: Zübeyde Hanım mahallesi Sebze Bahçeleri caddesi No.86 Kat 14–15–16 Altındağ/Ankara şeklindedir.

 

(3) Sendika Genel Merkezinin başka bir ile nakline Genel Kurul, il içindeki adres değişikliğine Genel Yönetim Kurulu yetkilidir.

 

Sendikanın Faaliyet Alanı

Madde 2.         (1) Sendika, Türkiye genelinde eğitim-öğretim ve bilim hizmet kolunda faaliyet gösterir. İlgili mevzuatta bu hizmet kolunda olduğu belirtilen kamu kurum ve kuruluşları, sendikanın faaliyet alanına dâhildir.

 

Sendikanın Amacı

(Değişik Madde: 16.02.2019 – VI. Olağan Genel Kurul)

Madde 3.         (1) Sendika;  temel insan hakları ilkelerine dayanan, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu, millet iradesine de milletin seçtiği idareye de saygı gösterilen, katılımcı demokrasinin yerleştiği, özgür birey ve sivil toplum örgütlerine gerçek anlamda var olma ve düşünce üretip teklifler sunma hak ve imkânlarının hayata geçirildiği, kimsenin ötekileştirilmediği, farklılıkların zenginlik olarak kabul edildiği, ücretlerde ve gelir dağılımında adaletin sağlandığı, sendikal hakların evrensel ilkelere ve uluslararası sözleşmelere dayalı olarak tam anlamıyla hayata geçirildiği, çalışanların insan olmanın onurunu her yönüyle yaşayabildiği, saygın iş ekseninde çalışma hayatında var olmalarının sağlandığı, demokratik sosyal hukuk devleti olmanın gereği olarak her vatandaşın devlet imkânlarından eşit şekilde yararlandığı, düşünce ve kanaat özgürlüğü ile din ve vicdan hürriyetinin gerçek anlamda teminat altına alındığı, başta çalışma hayatı olmak üzere kadınlara, gençlere ve engellilere yönelik pozitif ayrımcılık uygulamalarının hayata geçirildiği, kadınların sivil toplumda ve yönetim kademelerinde daha fazla temsil hakkına sahip olduğu, medeniyet köklerimizde var olan değerleri idrak etmiş daha özgür, çevreye ve doğaya duyarlı, daha müreffeh ve daha mutlu insanların yaşadığı, daha güçlü, daha zengin Türkiye idealine ulaşmaya katkı sunmayı amaçlar.

 

(2) Sendika bu amaçlarına ulaşmak için;

 

a) Üyeleri başta olmak üzere hizmet kolundaki kamu görevlilerine, insan onuruna yaraşır bir hayat düzeyi sağlamak için elverişli ücret ve sosyal yardımlar ile daha iyi çalışma şartları ve mesleki saygınlık kazandırabilmeyi,

b) Üyelerinin meslekleri ve yürüttükleri görevle ilgili bilgilendirilmelerini, mesleklerinde ilerlemelerini ve aile fertlerinin, eğitim, sağlık, sosyal ve hayat şartlarının iyileştirilmesini ve geliştirilmesini, emeklilik, malullük, dul ve yetim kalma durumlarında gerekli koruma ve bakım tedbirlerinden faydalanabilmelerini,

c) Üyelerine hukuki ve sosyal yardımlar yapmayı,

ç) Üyeler arasında dayanışma, birlik ve beraberliğin gerçekleşmesini,        

d) Kadın üyeleri önceliğinde kadın kamu görevlilerinin mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılmasını, temel insan hak ve hürriyetlerinden yararlanmalarına yardımcı olmayı,

e) Herkesin fırsat eşitliği içinde parasız eğitim ve öğretim hakkından faydalanmasını,

f) İnsanların dil, din, ırk, cinsiyet, mezhep ve siyasi düşünce farkı gözetmeksizin sorumluluk ve haklarını öğrenerek yetişmesini, toplumun adalet ve barış içinde yaşaması amacıyla yapılacak her türlü gayret ve çalışmalara destek vermeyi,

g) Her türlü oligarşiye ve vesayet rejimine karşı çıkarak, katılımcı demokrasiye ulaşmayı, demokratik hakların kullanılmasını sağlayarak özgür ve şeffaf seçimlerin gerçekleştirilmesini, bireylerin ve üyelerin tercihlerinin önemsenmesi için her türlü tedbirin alınmasını,

ğ) Toplumsal meseleler karşısında sorumluluk bilinci ile düşüncelerini ortaya koymayı, projeler geliştirmeyi ve bu düşüncelerini hayata geçirebilmek için gerekli mücadeleleri yapmayı,

h) Grev ve siyaset hakkı başta olmak üzere kamu görevlilerine yönelik sınırlama, yasak ve dayatmaları sona erdirecek eylemleri gerçekleştirmeyi,

ı) Hizmet kolundaki kamu görevlilerinin örgütlenme ve toplu pazarlık haklarının gerektirdiği imkânlar yanında katılımcı demokrasi ilkeleri çerçevesinde sendikaları aracılığıyla yönetime katılmalarını sağlayacak düzenlemelerin de hayata geçirilmesini,

i) Başta üyeleri olmak üzere hizmet kolundaki kamu görevlilerinin, çalışma hayatına ilişkin sorunlarının çözülmesi ve özellikle de temel insan haklarına aykırı dayatmalarla çalışma hakkından mahrum bırakılmamasını,

j) Öncelik üyelerinin olmak üzere,  genel olarak tüm kamu görevlilerinin; onurlu, huzurlu ve mutlu şekilde çalışabileceği; özgür, adil, katılımcı, plânlı ve kaliteli çalışma ortamına kavuşmasının sağlanmasını,

k) Başta üyeleri olmak üzere hizmet kolundaki engelli çalışanların, engellerine uygun çalışma ortamlarında görev almaları ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin ivedilikle yürürlüğe konulmasını,

l) Üyelerinin mesleklerinde başarılı ve verimli olabilmelerini sağlamak amacıyla; hizmet içi eğitim kursları, seminer, panel, sempozyum, konferans, ve benzeri etkinlikler düzenlemeyi; kitap, gazete, dergi, bülten, broşür yayınlamayı; örgütlenmiş rehberlik ve danışma birimleri oluşturmayı ve bu faaliyetlerle üyelerinin bilgi, birikim, bakış, yetenek ve bilinç düzeylerinin sürekli gelişmesini,

m) Üyelerinin, diğer kamu görevlilerinin, öğrencilerin ve halkın, sosyal ve kültürel yaşamlarına çeşitlilik ve zenginlik kazandırmaya yönelik olarak; tiyatro gösterileri, şiir dinletileri, ödüllü yarışmalar, konserler, sportif faaliyetler, bilgi yarışmaları, panel, sempozyum, forum, açık oturum ve konferans gibi etkinlikler düzenlenmesini,

n) Öncelikle üyeleri ve ilgili hizmet alanı çalışanları olmak kaydıyla kamu görevlilerinin, öğrencilerin ve halkın önceliklerini, bakış açılarını, sorunlarını zamanında ve doğru olarak belirleyerek doğru ve tutarlı pratikler gerçekleştirebilmek için sistemli ve plânlı çalışan kurumsal araştırma ve anket birimiyle sorunların tespit edilmesini, her tür soruna çözüm üretilmesini ve üretilen çözüm önerilerinin hayata geçirilmesini,

o) Aile kurumunu korumak, ruh ve beden sağlığı yerinde nesillerin yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla, kamu görevlisi sıfatıyla birlikte annelik vazifelerini de yerine getirmeye çalışan hizmet kolundaki kadın çalışanlarının çalışma şartlarının bu konumlarına paralel olarak daha elverişli hale getirilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını,

ö) Üreten toplum ve insan odaklı istihdam anlayışıyla; meslekî ve teknik eğitimin yaygın hale getirilerek çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu atıl işgücünün harekete geçirilmesini,

p) Bireylerin, doğumdan itibaren sahip oldukları vazgeçilmez ve devredilemez temel haklardan olan dil ve din öğrenimi ve dini inançlarının gereklerini yerine getirmelerine ilişkin temel haklarını kullanırken, hiçbir engelleme ile karşı karşıya kalmamalarını,

r) Hizmet kolundaki kamu görevlilerinin iş güvencelerinin korunmasını, kamu hizmeti kavramıyla örtüşmeyen sözleşmeli personel mevzuat ve uygulamalarına son vermesini, sözleşmeli personelin tamamen kaldırılarak kadrolu istihdamın sağlanmasını,

s) Hizmet kolundaki kamu görevlilerinin, örgütlenme ve toplu pazarlık haklarının gerektirdiği imkânlar yanında katılımcı demokrasi ilkeleri çerçevesinde sendikaları aracılığıyla yönetime katılmalarını sağlayacak düzenlemelerin hayata geçirilmesini,

ş) Kamu görevlilerinin hak ve menfaatlerinin artırılması, sosyal ve özlük haklarının genişletilmesi için toplu sözleşme görüşmeleri başta olmak üzere örgütlülükten kaynaklanan bütün kapasitenin kullanılmasını, tüm mecralarda çalışmalar yapılmasını,

t) Kamu görevlilerinin haklarının korunmasında ve geliştirilmesinde, çalışma hayatına ilişkin normların düzenlenmesinde, evrensel hukukun öngördüğü ilke ve kuralların özellikle de 29, 87, 98, 100, 105, 111, 135, 138, 144, 151 ve 182 sayılı ILO Sözleşmelerinde, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nde ve Avrupa Sosyal Şartı’nda ifade edilen kural ve kayıtların esas alınmasını,

sağlamak için evrensel hukukun, uluslararası sözleşmelerin ve belgelerin, Anayasanın, Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun ve diğer mevzuatın sağladığı hak ve yetkilere dayanarak her türlü mücadeleyi verir.

 

Sendikanın Tüzüğü Ve Değiştirilmesi

Madde 4.         (1) Sendikanın faaliyet alanları, amacı, zorunlu organları, seçimler ve seçilenlerin güvenceleri, mali ve sosyal hakları, gelir ve giderleri, üyeleriyle ilgili iş ve işlemleri genel itibariyle sendika tüzüğünde belirtilir. Sendika organları ve üyeleri bütün iş ve işlemlerinde sendika tüzüğüne uygun hareket etmekle yükümdürler. Tüzükte hüküm bulunmayan hallerde kanuna ve tüzüğe aykırı olmamak ve lafzına ve ruhuna uygun olmak şartıyla yetkili kurul ve organlar tarafından verilen karar ya da kararlara göre işlem tesis edilir.

 

(2) Tüzük değişikliği, genel kurul üye tam sayısının[1] 1/10’u tarafından, genel kurul divan başkanlığına verilen yazılı önergenin, (Değişik İbare: 12.06.2022 – Tüzük Tadil Kongresi) önerge sahiplerinin talebi üzerine açık veya gizli oylama sonucunda genel kurula katılan delegelerin salt çoğunluğu[2] tarafından kabul edilmesiyle gerçekleştirilir.

                                         

(3) Tüzük değişikliğinin gündem maddeleri arasında yer aldığı genel kurulda toplantı yeter sayısı, genel kurul üye tam sayısının salt çoğunluğudur[3]. İlk toplantıda bu sayıya ulaşılamazsa ikinci toplantıda salt çoğunluk[4] aranmaz; ancak bu toplantıya katılanların sayısı Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu Asil Üye sayıları toplamının üç katından[5] az olamaz. (Ek Cümle: 16.02.2019 – VI. Olağan Genel Kurul) Karar yeter sayısı ise, toplantıya katılan delege sayısının salt çoğunluğudur.

 

(4) Tüzük değişikliği genel kurul tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer ve ilgili iş ve işlemler hakkında uygulanır.

 

(5) (Ek Fıkra: 21.02.2015 – V. Olağan Genel Kurul) İlgili makamlarca veya mahkemelerce düzeltilmesi istenen tüzük hükümleri, yapılacak ilk genel kurula sunulmak ve geçmişe etkili olmamak üzere, Genel Kurul tarafından yetki verilmiş olmak kaydıyla Genel Yönetim Kurulu tarafından değiştirilebilir.

 

Sendikanın Görev ve Yetkileri

Madde 5.         (1) Sendika, Anayasa, yasalar ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf ve üye devlet olarak bağlı olduğu uluslararası sözleşme ve şartlardan doğan hak ve yetkilerine dayanarak, üyelerinin ortak ekonomik, sosyal, kültürel, demokratik hak ve menfaatlerini adalet ve eşitlik ilkelerine göre korumak ve geliştirmek için gerekli çalışmaları yapar.

 

(2) Sendika, bu amaçla, tüzel kişi olarak genel hükümlere göre sahip olduğu yetkilerden başka;

 1. Toplu sözleşme görüşmelerini yürütür ve toplu sözleşme imzalar. Toplu sözleşme görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanması halinde uyuşmazlığın çözümü için Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurur.
 2. Toplu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin uyuşmazlıkların giderilmesi için gerekli idari ve yargısal başvuruları yapar. (Değişik Cümle: 16.02.2019 – VI. Olağan Genel Kurul) Gerektiğinde bu amaçla Anayasa Mahkemesi’ne, AİHM’ye, İnsan Hakları Kurulu’na, Etik Kurulu’na, Kamu Başdenetçiliğine ve diğer ilgili mercilere başvuru yapar.
 3. Çalışma hayatında, mevzuattan, idari iş ve işlemlerden toplu sözleşmelerden doğan hususlarda, sendika tüzel kişiliğini temsilen davaya ve husumete ehil olur, bu davaları takip eder; Üyelerin idare ile ilgili doğacak ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde veya hukukî yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda üyelerini veya mirasçılarını, her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı organları önünde temsil eder veya ettirir, bu bağlamda üyeyi temsilen dava açar ve bu nedenle açılan davalarda üyeyi temsilen taraf olur.
 4. (Değişik Bent: 16.02.2019 – VI. Olağan Genel Kurul) Türkiye ya da diğer ülkelerde kurulmuş veya kurulacak sendikal üst kuruluşlara üye olmak, üyelikten ayrılmak, ilgili mevzuatındaki hükümlere uygun olarak uluslararası kuruluşlar kurma yetkisini kullanır. Üyelerinin hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek amacıyla hizmet koluna uygun olma esasıyla uluslararası sendikal örgütlere bağlı olduğu Konfederasyonun bilgi ve onayı dâhilinde üye olabilir ve uluslararası kuruluşlar kurabilir. Bu örgütlerin genel kurullarına ve diğer toplantılarına katılabilir, üyelikten ayrılabilir.
 5. Sendikanın Kurulu bulunduğu hizmet koluna giren işyerlerinde çalışan kamu görevlilerini çatısı altında örgütlemeye çalışır. Öncelikle kendi hizmet koluna ait olmak üzere hizmet kollarına ait işyerlerinde etkinlik ve verimlilik araştırmaları yapar, sonuçlarıyla ilgili raporlar düzenler, önerilerde bulunur, kamu kurum ve kuruluşlarının merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarıyla bu konularda ortak çalışmalar yapar.
 6. Amaçlarına ulaşabilmek için, seminer, konferans, panel, açıkoturum, kurultay, kurs vb. eğitici ve kültürel faaliyetlerde bulunur. Üyelerine veya toplumun diğer fertlerine yönelik meslek edindirme kursları açar.
 7. Üyelerine ve ailelerine hizmet vermek amacıyla, sağlık, tatil, dinlenme, lokal, misafirhane, kreş, yurt, spor ve benzeri kültürel ve sosyal tesisler kurar, kurulmasına yardımcı olur, işletir.
 8. Üyelerinin ve toplumun kültürel gelişmesine katkıda bulunabilmek için kütüphane, kitabevi, basımevi, radyo-televizyon kurar ve işletir. Kitap, broşür, bülten vb. süreli ve süresiz yayınlar çıkarır.

ı)    Üyelerin ve ailelerinin yararlanmaları amacıyla eğitim tesisleri ve kurumları kurar ve işletir.

 1. (Değişik Bent: 16.02.2019 – VI. Olağan Genel Kurul) Evlenme, doğum, hastalık, ihtiyarlık, ölüm, açığa alınma, işsizlik gibi hallerde yardım ve eğitim amacıyla üyesi oldukları konfederasyonun kurduğu ve kuruluşunu sağladığı vakıflara destek olur, yardımlaşma sandığı kurar, bu amaçlara yönelik sandık kurulmasına, yardımlaşma ve/veya dayanışma fonu kurulmasına yardımcı olur.
 2. Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydıyla; üyeleri için kooperatifler kurar ve kurulmasına yardım eder ve nakit mevcudunun %10’undan fazla olmamak kaydıyla bu kooperatiflere, yardımlaşma sandıklarına, kendi bünyesindeki iktisadi işletmelere ve kuruluşunda katkısı olduğu vakıflara[6] kredi verir.
 3. (Mülga)[7]
 4. Amaç ve görevlerinin gerektiği taşınır ve taşınmaz mülkleri edinir. (Ek cümle: 16.02.2019 – VI. Olağan Genel Kurul) İktisadi işletme kurar ve işletir.
 5. Yangın, su baskını, deprem gibi tabii afetlerin vukuunda, gerektiğinde üyelik şartı aranmaksızın nakit mevcudunun yüzde onunu aşmamak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında afete uğrayan bölgelerde konut, sağlık ve eğitim tesisleri yapılması amacıyla kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile kamu kurum ve kuruluşlarına aynî ve nakdî yardımda bulunur; yurt içinde ve yurt dışında afete uğrayan bölgelerde konut ve sağlık tesisleri yaptırır; (Ek İbare: 21.02.2015 – V. Olağan Genel Kurul) söz konusu işlemleri üye olunan ulusal ve uluslararası sendikal kuruluşlar eliyle de gerçekleştirir. (Ek cümle: 16.02.2019 – VI. Olağan Genel Kurul) Yıllık gelirinin % 5’ini aşmamak kaydıyla insani yardım faaliyetleri ve benzeri sosyal amaçlı harcamalar yapar.
 6. Anayasa, mevzuat ve uluslararası sözleşmelerden doğan diğer görev ve yetkilerini yerine getirir.
 7. Anayasa mahkemesine ve idari ve adli yargı organlarına; sendikal örgütlenmeye, hizmet kolundaki kurum ve kuruluşlar ile hizmet kolu çalışanlarına ilişkin mevzuatla ilgili yasal başvuruları yapar. Kendi veya üyeleri adına Anayasa Mahkemesine ve AİHM’e bireysel başvuru yapar.
 8. Yetkili sendika sıfatıyla sahip olunan yetkiler dâhil olmak üzere ilgili mevzuatlarda sendikaya verilen diğer yetkileri kullanır.
 9. Ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olur veya üyelikten ayrılır, uluslararası kuruluşlar kurar.
 10. (Ek bent: 12.06.2022 – Tüzük Tadil Kongresi) Hukukun üstünlüğünü, insan ve çalışan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak amacıyla hukuki yollara başvurur

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

ÜYELİK

 

Sendikaya Üye Olabilecekler

Madde 6.         (1) Sendikaya, ilgili mevzuatında eğitim- öğretim ve bilim hizmet kolunda olduğu belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan ve sendika üyesi olma hakkına sahip tüm kamu görevlileri üye olabilir.

 

Üyeliğin Kazanılması

Madde 7.         (1) Üyelik başvurusu, üye kayıt formunun sendika merkezine, şubesine veya temsilciliğine verilmesi suretiyle yapılır.

 

(2) Üyelik, başvurunun sendika yetkili organınca kabulü ile kazanılır. Üyelik başvurusu, sendika tarafından en geç otuz gün içinde reddedilmediği takdirde kabul edilmiş sayılır. Üyelik başvurusu reddedilenler, bu kararın kendilerine tebliğinden itibaren ilgili mevzuatında belirtilen süresi içerisinde ve aynı mevzuatta belirtilen görevli ve yetkili mahalli mahkemede kararın iptali istemi ile dava açabilirler.

 

(3) Sendika, üyeliği kesinleşen kamu görevlisinin başvuru belgesinin bir örneğini üyenin kendisine verir, bir örneği sendikada kalır, bir örneğini üyelik ödentisine esas olmak ve dosyasında saklanmak üzere işverene gönderir.

 

Üyelikten Çekilme

Madde 8.         (1) Her üye üyelikten serbestçe çekilebilir. Üyelikten çekilme, üç nüsha olarak doldurulup imzalanan üyelikten çekilme bildiriminin kurumuna verilmesi ile gerçekleşir. Çekilme, kamu işverenine başvurma tarihinden başlayarak otuz gün sonra geçerli olur. Bu süre içerisinde çekilme iradesinde bulunan üyeden üyelik kesintisi yapılmasına devam edilir. Kamu işvereni tarafından sendikaya gönderilen çekilme bildirimini alan sendika görevlisi, çekilme bildirimini kayıt defterine işler.

 

Üyeliğin Askıya Alınması

Madde 9.         (1) Sendika ve şube yönetim kurullarına seçilmesine bağlı olarak aylıksız izinli sayılanlar hariç olmak üzere aylıksız izne ayrılan üyelerin üyeliği, aylıksız izin süresince askıya alınır. Üyeliği askıya alınanlar; üyelik aidatı ödemez ancak sendika üyelerinin yararlandığı diğer hizmetlerden yararlanabilirler. 

 

(2) Genel veya mahalli seçimlerde aday adayı ya da aday olmasına bağlı olarak kamu görevinden ayrılanların üyeliği, aday olamamasına ya da seçimi kaybetmesine bağlı olarak tekrar geri dönmesine kadar askıya alınır.

 

(3) (Mülga)[8]

 

Üyeliğin Sona Ermesi

Madde 10.       (1) Sendika üyeliği,

a) Sendikanın faaliyet alanı olan hizmet kolundan bir başka hizmet koluna geçme,

b) Üyelikten çekilme,

c) Kamu görevinden (…[9], istifa vb. nedenlerle) ayrılma,

d) Üyelikten çıkarılma,

e) Ölüm,

hallerinde sona erer.

 

(2) Üyenin (…)[10], açığa alınması veya sendikanın faaliyet alanı içinde kalmak şartıyla başka bir kurum ya da kuruluşa nakli sendika üyeliğini etkilemez. Üyeliği sona erenler, sendika tarafından beş gün içerisinde işverene bildirilir.

 

Üyelikten Çıkarılma

Madde 11.       (1) (Değişik Cümle: 16.02.2019 – VI. Olağan Genel Kurul) Üyenin sendikadan çıkarılma kararı, sendika genel kurulunca alınır. Çıkarılma kararı, çıkarılana ve işverene yazılı olarak bildirilir. Çıkarılma kararına karşı bildirim tarihinden itibaren on beş gün içinde görevli iş mahkemesine itiraz edilebilir. Üyelik, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar sürer.

 

(2) (Ek Fıkra: 12.06.2022 – Tüzük Tadil Kongresi) Ancak her türlü şiddet, cinsel taciz, cinsel istismar ve çocuk istismarı gibi fiillerin vukuu halinde adli ve/veya idari soruşturma süresince üyelik, Genel Yönetim Kurulu kararıyla askıya alınır. Üyeliğin askıya alındığı süre boyunca üye, her türlü üyelik haklarından mahrum bırakılır. Suçun sübuta ermesi halinde üye, takip eden ilk genel kurulda üyelikten çıkarılır.

 

Üyelikten Çıkarılmayı Gerektiren Haller

Madde 12.       (1) Aşağıda belirtilen fiil ve durumlar, sendika üyeliğinden çıkarılmayı gerektirir;

 

 1. Sendikanın amaç ve prensiplerine aykırı davranışlarda bulunmak,
 2. (Değişik Bent: 16.02.2019 – VI. Olağan Genel Kurul) Sendikanın tüzüğüne, yönetmeliklerine, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına aykırı davranışlarda bulunmak,
 3. Sendikayı şahsi menfaatleri için kullanmak,
 4. Sendika ve/veya sendika[11] yönetim organlarında görev alan üyeler hakkında asılsız ihbar, şikayet ve bunları tahkir, tezyif edici beyanlarda bulunmak,
 5. Sendika sırlarını açığa vurmak veya sendikanın geleceğini tehlikeye düşürecek yahut gelişmesine engel olacak eylem ve çalışmalarda bulunmak,
 6. Sendika üyelerini,  Sendika organlarının çalışmalarını sekteye uğratacak nitelikte bir disiplin suçuna teşvik veya tahrik etmek,

 

(2) Üyelikten çıkarılmayı gerektiren durumlar ve fiillerin hangi hallerde gerçekleştiği ve üyelikten çıkarılmaya yönelik disiplin soruşturmasına ilişkin usul ve esaslar Genel Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulacak Yönetmelikle düzenlenir.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SENDİKA ORGANLARI VE GÖREVLERİ

 

Sendikanın Organları

Madde 13.       (1) Sendika, zorunlu ve istişari organlardan oluşur.

 

(2)  Sendika zorunlu organlar;

 1. Genel Kurul,
 2. Genel Yönetim Kurulu,
 3. Genel Denetleme Kurulu,
 4. Genel Disiplin Kurulu’dur.

 

(3) Görevleri Tüzüğün ilgili maddeleri ve Genel Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulacak yönetmeliklerle belirlenecek Sendika İstişari Organları;

 1. Merkez Danışma Kurulu,
 2. Başkanlar Kurulu,
 3. Kadınlar Komisyonu,
 4. Gençlik Komisyonu,
 5. Engelli Çalışanlar Komisyonu’dur

 

(4) Genel Yönetim Kurulu kararıyla, zorunlu organların görev ve yetkilerini devretmemek kaydıyla üçüncü fıkrada sayılan istişari organlar, kurulabilir. İhtiyaç duyulması halinde üçüncü fıkrada sayılanlardan başka istişari organlar da kurulabilir. Bu kapsamda kurulan istişari organların üyeleri, çalışma alanları, şekil ve şartları ile diğer hususlar Genel Yönetim Kurulunca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.

 

Genel Kurulun Oluşumu

Madde 14.       (1) Genel Kurul, sendikanın en üst kademesi ve en yetkili organı olup Genel Yönetim Kurulu ve Genel Denetleme Kurulu asil üyeleri dâhil 362[12] delegeden oluşur.

 

(2) Sendikanın Genel Yönetim Kurulu ve Genel Denetleme Kurulu asil üyeleri bu sıfatlarıyla genel kurula delege olarak katılır.

 

(3) Genel Kurulun, Genel Yönetim Kurulu ve Genel Denetleme Kurulu asil üyeleri haricindeki 350[13] üyesinin şubelere dağılımı, aşağıdaki esaslara göre Genel Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilir;

 1. Toplam aidatlı üye sayısının 350’ye[14] bölünmesi suretiyle “bir delegeliğe düşen üye sayısı” belirlenir.
 2. Üye sayısı, (a) Bendindeki usulle bulunan “bir delegeliğe düşen üye sayısı”ndan daha az olan şubelere bir delege verilir.
 3. (b) Bendindeki işlem sonrasında kalan delegelikler, (b) Benti kapsamında delegelik verilen şubeler haricindeki diğer şubelere dağıtılır. Bu işlemde, (b) Benti kapsamında kendilerine delegelik verilen şubelerin üye sayıları ile kanunda belirtilen şube olma sayısının altında üyeye sahip temsilciliklerin üye sayıları toplam üye sayısından düşülür. Kalan toplam üye sayısı, kalan delege sayısına bölünerek yeniden “bir delegeliğe düşen üye sayısı” bulunur. (b) Benti kapsamında delegelik verilen şubeler haricindeki diğer şubelerin aidatlı üye sayısı, yeniden belirlenen “bir delegeliğe düşen üye sayısı”na bölünerek bu şubelere düşen delege sayısı belirlenir.
 4. Bu işlemlerde kesirler dikkate alınmaz. Bu işlem sonucunda artan delegelik olması halinde bu delegelikler, bölme işlemi sonucunda en yüksek kalana sahip şubeden başlanarak şubelere dağıtılır.
 5. Toplam aidatlı üye sayısının belirlenmesinde Resmi Gazetede yayımlanmış en son sayı, şubelerin aidatlı üye sayısının belirlenmesinde Resmi Gazetede yayımlanmış en son sayıya esas mutabakat metninde yer verilen sayı esas alınır.       

 

(4) Seçimle elde edilen delege sıfatı, müteakip genel kurul için yapılacak delege seçimi tarihine kadar devam eder. Üyeliği sona eren delegelerin delegelik sıfatları sona erer. Genel Yönetim ve Genel Denetleme Kurulu asil üyesi sıfatına bağlı olarak Genel kurula delege katılanlar; bu görevlerinin sona ermesi halinde bu sıfatlarına dayalı olarak genel kurula delege olarak katılamazlar.

 

(5) Genel Kurul delegelerinin seçimine ilişkin usul ve esaslar Genel Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.

 

Genel Kurulun Toplanma ve Çalışma Şekli[15]

Madde 15.       (1) Sendika Genel Kurulu, dört yılda bir olağan olarak toplanır. İlgili mevzuatında olağan genel kurul için belirlenen sürenin daha uzun olması halinde ilgili mevzuatındaki süre uygulanır.

 

(2) (Ek Fıkra: 16.02.2019 – VI. Olağan Genel Kurul) Genel Kurula çağrı Genel Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Üyeler; genel yönetim kurulu tarafından toplantının yeri, günü, saati, gündemi ile çoğunluk sağlanamaması halinde en geç on beş (15) gün içinde yapılacak ikinci toplantının günü, saati ve yeri ilk toplantıdan on beş (15)  gün önce sendikanın web sitesinde ilan edilmek ve bildirdikleri elektronik posta adresi ile iletişim numarasına mesaj gönderilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Çağrı metni, genel kurulun ilk toplantı tarihine kadar sendikanın web sitesinin ana sayfasında kesintisiz şekilde yayında kalır. Genel Kurul delegelerinin listesi ve diğer bilgiler mahalli mülki amirliğe ve Genel Kurul gündeminde seçim olması halinde Seçim Kurulu’na yazılı olarak bildirilir.

 

(3) (Ek Fıkra: 16.02.2019 – VI. Olağan Genel Kurul) Genel kurul, Yönetim Kurulu tarafından ilan edilen gün, saat ve yerde, delege tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararları salt çoğunlukla alır. İlk toplantıda salt çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantıda salt çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu Asil Üye sayıları toplamının üç katından az olamaz. Genel Kurulun karar yeter sayısı, toplantıya katılan delege sayısının salt çoğunluğudur. Zorunlu organların seçiminde oy çokluğu esas alınır.

 

(4) (Ek Fıkra: 16.02.2019 – VI. Olağan Genel Kurul) İki genel kurul toplantısı arasındaki döneme ilişkin faaliyet ve hesap raporu, denetleme kurulu veya denetçi raporu ile gelecek döneme ilişkin bütçe önerisi, toplantı tarihinden en az on beş gün önce Genel Kurul delegelerine yazılı veya elektronik ortamda gönderilir ve (Ek İbare: 18.03.2023 – VII. Olağan Genel Kurul) (bütçe önerisi hariç olmak üzere) internet sitesinde ilan edilir.

 

(5) (Ek Fıkra: 16.02.2019 – VI. Olağan Genel Kurul) Toplantı için yeterli sayıya ulaşıldığının yoklama yapılarak tespit edilmesi halinde genel kurul, genel başkan veya genel başkanın görevlendireceği bir genel başkan yardımcısı tarafından açılır.

 

(6) (Ek Fıkra: 16.02.2019 – VI. Olağan Genel Kurul) Genel Kurulu idare etmek üzere bir başkan, iki başkan vekili ve lüzumu kadar kâtip üyenin görev yapacağı en az beş (5) en fazla yedi (7) üyeden oluşan genel kurul başkanlık divanı oluşturulur. Divan başkanı ve üyeleri, genel kurul delegeleri ile genel kurula katılan misafirler arasından seçilebilir.

 

(7) (Ek Fıkra: 16.02.2019 – VI. Olağan Genel Kurul) Genel Kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak, genel kurul üye tam sayısının en az 1/10’u tarafından yazılı olarak teklif edilmesi ve genel kurulca kabul edilmesi kaydıyla gündeme konu eklenebilir veya gündemden konu çıkartılabilir.

 

(8) (Ek Fıkra: 16.02.2019 – VI. Olağan Genel Kurul) Organların seçimleri hariç olmak üzere bütün Genel Kurul kararları, (Değişik İbare: 12.06.2022 – Tüzük Tadil Kongresi) önerge sahiplerinin talebi üzerine açık veya gizli oylama suretiyle alınır. Organların seçimleri kapalı oy açık tasnif ile yargı gözetiminde gerçekleştirilir. Delegelerle toplanan genel kurullarda, delege olmayanlar nisapta nazara alınmazlar ve oy kullanamazlar.

 

(9)  (Değişik Fıkra: 18.03.2023 – VII. Olağan Genel Kurul) Genel Kurul görüşmeleri, genel kurul kararları ile oylama neticeleri tutanaklarla tespit edilir.  Tutanaklar ve ekleri genel kurul başkanlık divanınca imza edilir.

 

(10) (Ek Fıkra: 16.02.2019 – VI. Olağan Genel Kurul) Genel Kurul, toplantı gündemindeki konular ile delegeler tarafından ileriye sürülecek teklif ve dilekleri bir rapor halinde özetlemek üzere gerekli gördüğü komisyonları teşekkül ettirebilir. Komisyonlar raporlarını hazırladıktan sonra genel kurula sunar. Komisyon kendi üyeleri arasında bir başkan ve raportör seçerek çalışmalarına devam eder. Komisyonların raporları genel kurulda görüşülüp karara bağlanmadıkça geçerli değildir. Komisyonlara genel kurul delegesi olmayanlar seçilemez. Ancak, komisyonlar lüzum gördüğü takdirde konu ile ilgili oy hakkı olmayan uzman alabilirler.

 

(11) (mülga fıkra: 18.03.2023 – VII. Olağan Genel Kurul)

 

(Değişik Madde: 16.02.2019 – VI. Olağan Genel Kurul)

Olağanüstü Genel Kurul

Madde 16.   (1) Olağanüstü Genel Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verilmiş olmak şartıyla genel yönetim kurulu kararıyla, gerekçeli olmak ve oybirliğiyle alınmış olmak kaydıyla Genel Denetleme Kurulunun kararıyla ya da ilk ve son talep dilekçesi arasında en fazla yedi (7) gün bulunmak ve aynı gerekçeye dayalı olmak kaydıyla genel kurul üye tamsayısının 1/5’inin yazılı isteği üzerine, en geç altmış (60) gün içinde toplanır.

 

(2) Olağanüstü genel kurulun; ilan edilmesinde, gündeminin belirlenmesinde ve diğer hususlarda bu maddede düzenlenmeyen konularda tüzüğün 15’inci maddesinde belirtilen toplantı usul ve esaslarına uyulur.

 

(3) Olağanüstü genel kurulun gündemi, olağanüstü genel kurul kararını veren kurul kararı, delegelerin başvurusu üzerine toplanması halinde ise başvurularda belirtilen gerekçeler dikkate alınmak ve genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin konuya yer verilmek şartıyla yönetim kurulunca belirlenir.

 

(4)  Olağanüstü genel kurul toplantısının açılmasından sonra, zorunlu organların seçimi dâhil olmak üzere gündem değişikliği teklif edilemez.

 

(5)  Talep tarihi itibarıyla olağan genel kurul toplantı tarihine altı (6) aydan az bir süre kalması hâlinde olağanüstü genel kurula gidilemez; ancak, isteğe konu olan hususlar olağan genel kurul gündemine alınır.

 

Genel Kurulun Görev Ve Yetkileri

Madde 17.       (1) Genel Kurul, ilgili mevzuatta ve Tüzüğün diğer maddelerinde Genel Kurul tarafından yerine getirilmesi zorunlu olan görev ve yetkiler yanında;

 

 1. Sendika genel merkez zorunlu organlarını seçmek,
 2. Tüzükte değişiklik yapmak, yapılacak ilk genel kurula sunulmak ve geçmişe etkili olmamak üzere ilgili makamlarca veya mahkemelerce düzeltilmesi istenen Tüzük hükümlerinin değiştirme konusunda Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek,
 3. Yönetim Kurulu faaliyet raporunu ve Denetleme Kurulu raporlarını görüşmek ve ibrasına karar vermek,
 4. Genel Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma programı ve tahmini[16] bütçeyi görüşerek karara bağlamak,
 5. Sendika hizmetlerinde kullanılmak üzere motorlu taşıt alımıyla, gayrimenkul alımı ve satımı, gayrimenkulün yapımı, yaptırılması, alt ve üst yapı projelendirmesi, bu işlerin ihale edilmesi, kullanılacak her türlü makine, teçhizat, araç, gereç ve ihtiyaçların yurt içi ve yurt dışı temini, alımı ve ithalatı, gayrimenkulün kiralanması veya kiraya verilmesinde, trampa ve takas işlemlerinde[17] yetkili olmak üzere Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek,
 6. Türkiye ya da diğer ülkelerde kurulmuş veya kurulacak sendikal üst kuruluşlara üye olmak veya üyelikten ayrılmak kararlarını vermek, bu kuruluşlarla yürütülecek ortak proje ve çalışmalara ayni veya nakdi destek vermek,[18] bu konular hakkında Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek,
 7. Genel Kurul üye (…)[19] tam sayısının 3/5’inin çoğunluğu bulunmak kaydıyla aynı hizmet kolundaki bir sendikanın sendikaya katılmasına ya da sendikanın bir başka sendikaya katılmasına karar vermek,
 8. (Değişik Bent: 16.02.2019 – VI. Olağan Genel Kurul) Sendikanın üyesi olduğu ulusal sendikal üst kuruluşlara gönderilecek üst kurul delegelerini seçmek, üyesi olunan uluslararası sendikal üst kuruluşlara gönderilecek delegeleri belirlemek üzere yönetim kuruluna yetki vermek,
 9. Aylıksız izne ayrılan Genel Merkez ve Şube yöneticilerine ödenecek maaş ve diğer mali haklar ile tazminatları belirlemek, denetleme ve disiplin kurullarında yer alanların bu faaliyetlerine ilişkin tazminatlarını belirlemek,[20]
 10. Aylıksız izne ayrılmayan şube yönetim kurulu üyeleri ile Merkez ve Şube zorunlu organlarında görev yapanlara verilecek her türlü ücret, temsil gideri, huzur hakkı ve yolluklarını belirlemek,
 11. Sendika tarafından geçici veya daimi olarak istihdam edilecek personele ve danışmanlara[21] ödenecek; ücret, yolluk, yevmiye ve tazminatları ve diğer adlar altında yapılabilecek ödemelerden hangilerinin yapılacağını ve miktarını belirlemek veya bu konuda Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek,
 12. Genel Disiplin Kurulunun üyelikten çıkarma tekliflerini ve buna yapılacak itiraz ve müracaatları görüşüp karara bağlamak,
 13. Sendika şubesi açma, şubeleri birleştirme veya kapatma kararı vermek; sendika şubesi açma ve başlangıçtaki kuruluş şartlarını kaybeden şubeleri kapatma konularında Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek,
 14. Sendikanın feshine ve fesih halinde sendika mal varlığının nereye devredileceğine karar vermek,
 15. Mevzuatta veya sendika tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer işlemleri yerine getirmek ve herhangi bir organın görev alanına girmeyen konuları karara bağlamak,
 16. Türkiye Cumhuriyeti sınırları dâhilinde faaliyet gösteren özel veya resmi kurum ve kuruluşlardan, bankalar ve finans kurumlarından; ;  borç ve kredi alma ve sair alacakları talep, tahsil ve ahzu kabza, sulh ve ibraya, bu hususlarla ilgili borç ve kredi sözleşmeleri ve taahhütlerini tanzim ve imzalama ve sair işlemleri takip ve neticelendirme, ihtarname, ihbarname ve vesair evrakı tanzim ve imzalama, ilgili makamlara ibraz, yanlışlıkları düzeltme, banka, banka şubeleri ve özel finans kurumları, ilgili diğer kurum ve kuruluşlara müracaatla borç ve kredi taleplerinde bulunma, kredi açma, kredi kapatma, teminat mektubu alma, ilgili banka tarafından talep edilen kredi sözleşmelerini ve taahhütnameleri ile eklerini imzalama, talep, tahsil ve ahzu kabza, bankalarla sulh ve ibraya, borç ve kredi beyan ve taahhütlerinde bulunma, evrak ve belgeleri imzalama, kullanılacak kredilerin teminatı olmak üzere ilgili bankada bulunan her türlü varlıklar ile hesapları ilgili bankaya rehin verme, rehin sözleşmelerini imzalama, gerektiğinde kefil olma, kefalet sözleşmesini imzalama, taşınmazlarını dilediği sıra ve dereceden bankalar lehine ipotek verme, borcu vadesinde ödeme, gerektiğinde tecil, yapılandırma ve taksitlendirme, bu kredi ve kredi sözleşmeleriyle ilgili iş ve işlemleri takip ve neticelendirme, imzalama hususlarında gerekli bütün iş ve işlemeleri yapma, finansal kiralama sözleşmeleri tanzim ve imzalama, bu suretle taşınır ve taşınmaz mal, hak ve alacak iktisap etme, satın alma ve gerektiğinde bunları adi ya da finansal kiralama yoluyla kiralama, Sendikayı temsil ve ilzam etme ve gerektiğinde bu işlemlerle ilgili genel yönetim kurulu üyelerinden bir ya da birkaçını yetkilendirmek üzere genel yönetim kuruluna yetki vermek.

 

Genel Yönetim Kurulunun Teşekkülü, Aranacak Şartlar, Üyelerinin Hak Ve Sorumlulukları

Madde 18.       (1) Genel Yönetim Kurulu, sendikanın Genel Kuruldan sonraki en yetkili karar ve yürütme organıdır.

 

(2) (Değişik Fıkra: 16.02.2019 – VI. Olağan Genel Kurul) Genel Yönetim Kurulu; Genel Başkan, Genel Sekreter, Genel Başkan Yardımcısı (Teşkilatlanma), Genel Başkan Yardımcısı (Mali İşler), Genel Başkan Yardımcısı (Basın ve İletişim), Genel Başkan Yardımcısı (Hukuk ve Toplu Sözleşme) ve Genel Başkan Yardımcısı (Eğitim ve Sosyal İşler) olmak üzere yedi kişiden oluşur. Genel Yönetim Kurulu üyeleri, aday olan genel kurul delegeleri ya da Genel Kurul üye tam sayısının en az 1/10’unun aday gösterdiği sendika üyeleri arasından Genel Kurul tarafından seçilir. (Ek cümle: 12.06.2022 – Tüzük Tadil Kongresi) Sendika üyesinin aday olduğu tarih itibariyle geriye dönük kesintisiz üyelik süresinin üç yıl olması esastır ve bu sürenin hesabında sendikasına üyelik aidatı kesinti süreleri dikkate alınır. Sendika üyeliğine engel görevlere atanma nedeniyle üyelikten ayrılanların üç yıllık kesintisiz üyelik süresinin hesabında, bu göreve atanmadan önceki üyelik süresi ile yeniden sendika üyesi olma hakkına sahip olduğu tarihi takip eden 30 gün içinde sendika üyesi olmak için başvuru yapılmış olması kaydıyla bu görev sona erdikten sonra üyelik süresi birlikte değerlendirilir. Aylıksız izin nedeniyle görevden ayrılma halinde üç yıllık sürenin hesabında,  aylıksız izne ayrılmadan önceki üyelik süresi ile aylıksız izin sonrası göreve başladığı tarihten sonraki üyelik süresi birlikte değerlendirilir. Sendikaların birleşmesi/katılması hallerinde birleşen/katılan sendika üyesi olarak geçirilen sürelerin tamamı, kamu idaresindeki kurumsal yapı değişiklerinden kaynaklanan görev yapılan kurumun Sendikanın örgütlendiği hizmet koluna dahil edilmesi hallerinde, bağlı olduğu hizmet kolu değişen kurumda görev yaptığı en son tarihte Sendikanın üye olduğu Konfederasyonun o hizmet kolunda faaliyet gösteren üye sendikasına üye olması kaydıyla o sendikada üye olarak geçirdiği sürenin tamamı, bu fıkradaki diğer hususlar çerçevesinde üç yıllık kesintisiz üyelik süresinin hesabında dikkate alınır.

 

(3) (Ek Cümle: 16.02.2019 – VI. Olağan Genel Kurul) Genel Yönetim Kurulu seçimi, serbest, eşit, gizli oy, açık tasnif esasına dayalı tek dereceli olarak gerçekleştirilir. (Ek Cümle: 16.02.2019 – VI. Olağan Genel Kurul) Genel Yönetim Kurulu seçimlerinde yönetim kurulundaki üye sayısı kadar yedek üye seçilir. Genel Yönetim Kurulunun seçimlerinde aynı göreve birden fazla aday olması durumunda en çok oyu alan aday seçilmiş olur. Oyların eşitliği halinde, seçimi kazanan aday ad çekmek suretiyle yapılacak kurayla belirlenir. Genel Başkan Yardımcılıklarından herhangi birinin boşalması halinde en çok oyu alan yedek üye ayrılan genel başkan yardımcısının yerine 30 gün içerisinde göreve çağrılır, görevin kabul edilmemesi halinde oy sırasına göre diğer yedek üyelere çağrı yapılır. Olağan Genel Kurul döneminin bitmesine üç (3) aydan daha kısa bir zaman kalmış olması halinde yedek üyenin çağrılması Genel Yönetim Kurulunun takdirindedir. Çağrılan yedek üyenin görevi kabul etmemesi halinde, aynı usulle diğer yedek üye göreve çağrılır. Yedek üyenin katılımıyla yapılacak ilk Genel Yönetim Kurulu toplantısında; Genel Başkan tarafından önerilmek ve Genel Başkanlık hariç olmak kaydıyla, Genel Yönetim Kurulunun diğer üyelikleri için görev dağılımı yeniden yapılabilir. Görev dağılımın yeniden yapılması yönünde teklifte bulunulmaması halinde çağrı yapılan yedek üye, ayrılan yönetim kurulu üyesinin görevini üstlenir.

 

(4) Genel Başkanın herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, Genel Başkanlık görevini Genel Sekreter[22] üstlenir. Çağrı yapılan yedek üyenin katılımıyla yapılacak ilk Genel Yönetim Kurulu toplantısında Genel Yönetim Kurulunun diğer üyelerinin görev dağılımı yeniden yapılır.

 

(5) Çekilme, göreve son verilmesi veya sair nedenlerle kamu görevinden ayrılanlar ile farklı bir hizmet koluna giren kuruma atananların üyelikleri, sendika organlarındaki görevleri sona erer.

 

(6) Emekliye ayrılanların sendika şubesi, sendika organlarındaki görevleri seçildikleri dönemin sonuna kadar devam eder.

 

(7) Genel Başkan ve yönetim kurulu üyeleri göreve seçildikten sonra (Değişik İbare: 21.02.2015 – V. Olağan Genel Kurul) iki ay içinde kendilerinin, eşlerinin, velayetleri altındaki çocuklarının mal varlığı bildirimlerini yetkili yere yaparlar.[23]

 

Genel Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları

Madde 19.       (1) Genel Yönetim Kurulu ayda en az bir defa olağan toplanır. Bunun dışındaki toplantılar ise, Genel Başkanın talebi üzerine yapılır. Genel Başkanın bulunmadığı hallerde toplantılara Genel Sekreter[24] başkanlık eder.

 

(2) Genel Yönetim Kurulu, toplantı yeter sayısı üye tamsayısının salt çoğunluğu; karar yeter sayısı ise toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğudur. Oyların eşit olması halinde, Genel Başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

 

(3) Genel Başkan Yardımcılıkları, birimler[25] şeklinde örgütlenir. Her Genel Başkan Yardımcısı kendi biriminin[26] başkanıdır. Ancak, komisyon toplantısına Genel Başkan’ın katılması halinde birim[27] başkanlığı Genel Başkan tarafından yürütülür.

 

(4) Genel Yönetim Kurulu gündemi, Genel Sekreter[28] tarafından, diğer üyelerin görüşleri de alınarak hazırlanır. Kararlar, karar defterine yazılır ve toplantıya katılanlar tarafından imza edilir. Karar defteri ile diğer belgeler Genel Başkan Yardımcısı (Genel Sekreter) tarafından muhafaza edilir.

 

Genel Yönetim Kurulunun Görev Ve Yetkileri

Madde 20.       (1) Genel Yönetim Kurulu, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır;

 

 1. Tüzüğü uygulamak ve gerektiğinde yorumlamak, değişiklik gerektiren hususlarda değişiklik tekliflerini Genel Kurula sunmak,
 2. Sendikanın çalışma programını hazırlamak,
 3. Toplu sözleşmeyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 4. Toplu sözleşme sonucunda doğan uyuşmazlıklarda, uyuşmazlık konusuna ilişkin eylem planları hazırlamak ve uygulamak, uyuşmazlığın çalışanların lehine sonuçlanmasını sağlayacak işlemleri yapmak,
 5. Menkul malların alımı ile Genel Kurul tarafından verilen yetki çerçevesinde, motorlu taşıt ve gayrimenkul almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, trampa ve takas işlemlerini yerine getirmek,[29]
 6. Toplu sözleşmeyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere yönetim kurulu üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
 7. (Değişik Bent: 16.02.2019 – VI. Olağan Genel Kurul) Sendika ve Şube Genel Kurullarını toplantıya çağırmak; sendika ve şube genel kurullarının takvimlerini belirlemek ve genel kurulların bu takvime göre gerçekleştirilmesini sağlamak,
 8. Genel Yönetim Kurulu üyelerini veya şube organlarında görevli üyeleri, gerekli gördüğü hallerde Genel Disiplin Kuruluna sevk etmek,

ı)    Genel Kurulun verdiği yetkiye dayanarak şube açmak, açılan şubelere yetki vermek, başlangıçtaki kuruluş şartlarını kaybeden şubeleri kapatmak,

 1. (Değişik Bent: 16.02.2019 – VI. Olağan Genel Kurul) Temsilcilik açmak ve açılan temsilciliklere yetki vermek,
 2. Şube oluşturmak için gereken üye sayısına ulaşamayan illerde temsilcilik açmak ve açılan temsilciliklere yetki vermek,
 3. Gerekli gördüğü hallerde Genel Merkez veya Şube Genel Kurullarını toplantıya çağırmak,
 4. (Değişik Bent: 16.02.2019 – VI. Olağan Genel Kurul) Sendikanın çalışma ve faaliyetleri için ihtiyaç duyduğu birimleri kurmak, sendikanın/şubelerin ihtiyaç duyduğu personeli istihdam etmek, istihdam konusunda şubelerden gelen talepleri onaylamak, personel ücretlerini ve çalışma şartlarını belirlemek ve bu amaçla toplu iş sözleşmesi imzalamak,
 5. Şubelerin idari ve mali denetimini yapmak,
 6. Sendikaya üyelik başvurularının[30] kabul veya reddine karar vermek, bu konuda şubelere yetki vermek, üyeliğin kesinleşmesini müteakip gerekli bildirimleri yapmak
 7. Birikim ve çalışmalarından yararlanmak için gerekirse Uzmanlar Kurulu oluşturmak. Uzmanlar Kurulunun oluşumu ve çalışmalarını belirlemek,

ö)   Çalışma ve mali raporları, tahmini bütçeyi ve tüzük değişikliğini hazırlayıp kanuni süresi içinde Genel Kurul delegelerine intikal ettirmek.

 1. Bütçe fasılları veya yıllık bütçeler arasında aktarım yapmak, gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve karara bağlamak, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşlardan alınacak bağış ve yardımların ne şekilde kullanılacağına karar vermek,

r)   (Değişik Bent: 16.02.2019 – VI. Olağan Genel Kurul) Genel denetleme kurulunun kararına bağlı olarak veya genel kurul üye tam sayısının 1/5’inin isteği üzerine tüzüğün ilgili maddesinde belirtilen esaslara uygun olarak genel kurulu toplantıya çağırmak,

 1. Üyelerin mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel bilgilerini artıracak kurs, seminer ve konferanslar tertiplemek, sağlık, sosyal ve eğitim tesisleri[31], dinlenme merkezleri, lokal, misafirhane, kreş, yuva, radyo, televizyon, kütüphane ve basın işleri için gerekli tesisleri kurmak, (Ek İbare: 16.02.2019 – VI. Olağan Genel Kurul) bunları işletmek için iktisadi işletme kurmak, bunları devretmek veya işlettirmek,

ş)   Sendikanın, iç işleyişine, mali işlere, hukuki iş ve işlemler ile hukuki yardıma, seçimlere, denetim ve disipline yönelik, yönetmelik, yönerge ve genelgeleri (…)[32] hazırlamak, yürürlüğe koymak, değiştirmek ve yürürlükten kaldırmak,

 1. Yurt içinde ve yurt dışında sendikanın üyesi bulunduğu üst kuruluşlarla diğer resmi veya özel kuruluşların toplantılarına (…)[33] katılacakları tespit etmek, tüzükte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak[34] uluslararası kuruluş kurabilmek, amaçlarına uyan kuruluşlara üye olmak ve üyelikten ayrılmak ve bu kuruluşlarla yürütülecek işbirlikleri[35] için Genel Kurul tarafından verilen yetkiyi kullanmak,
 2. Kanun, yönetmelik, toplu sözleşme ve uluslararası anlaşma hükümlerine göre toplanan kurullara girecek üyeleri ve temsilcileri seçmek,
 3. (Değişik Bent: 16.02.2019 – VI. Olağan Genel Kurul) Anlaşmazlıklarda ilgili makam, merci ve yargı organlarına başvurmak, görüş bildirmek, talepte bulunmak, bu konularda genel yönetim kurulunda üye görevlendirmek, Sendika tüzel kişiliğini ve üyelerini temsilen mahkemelerde dava açmak, gerektiğinde bu amaçla Anayasa Mahkemesi’ne, AİHM’ye, İnsan Hakları Kuruluna, Etik Kuruluna, Kamu Denetçiliği Kurumu’na ve diğer ilgili mercilere başvurmak, icra hukukuna dair işlemleri yürütmek, sulh ve ibraya karar vermek,
 4. Sendika tüzel kişiliğini ve üyelerini temsilen mahkemelerde dava açmak, sulh ve ibra etme konularında Genel Yönetim Kurulu üyelerinden birini görevlendirmek, avukatlarına vekâlet vermek,
 5. Toplu sözleşmede uyuşmazlık çıkması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvurmak ve toplu sözleşmenin uygulanması sırasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların giderilmesine yönelik her türlü idari ve yargısal başvuruları yapmak ve takip etmek,
 6. Hizmet kolundaki kurum ve kuruluşların Yüksek Disiplin Kuruluna katılacak sendika temsilcisini belirlemek,
 7. Genel kurul tarafından yetki verilmiş olmak kaydıyla; Yapılacak ilk genel kurula sunulması ve geçmişe etkili olmaması kaydıyla ilgili makamlarca veya mahkemelerce kanuna aykırı görülerek düzeltilmesi istenen tüzük hükümlerini değiştirmek,
 8. Yangın, su baskını, deprem gibi tabii afetlerin vukuunda, gerektiğinde üyelik şartı aranmaksızın nakit mevcudunun yüzde onunu aşmamak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında afete uğrayan bölgelerde konut, sağlık ve eğitim tesisleri yapılması amacıyla kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile kamu kurum ve kuruluşlarına aynî ve nakdî yardımda bulunmak, yurt içinde ve yurt dışında afete uğrayan bölgelerde konut ve sağlık tesisleri yaptırmaya karar vermek, (Ek İbare: 16.02.2019 – VI. Olağan Genel Kurul) yıllık gelirinin % 5’ini aşmamak kaydıyla insani yardım faaliyetleri ve benzeri sosyal amaçlı harcamalar yapılmasına karar vermek,
 9. Genel Kurulun yetki alanına giren hususlar dışında kalan her türlü görev ve işlerini yapmak ve bu yetkileri kullanmak,

 

Genel Başkanın Görev Ve Yetkileri

Madde 21.       (1) Genel Başkan’ın görev ve yetkileri;

 1. (Değişik Bent: 16.02.2019 – VI. Olağan Genel Kurul) Sendikayı yönetmek, Genel Yönetim Kurulu adına sendikayı yurt içinde, yurt dışında temsil etmek, gerektiğinde bu işler için yönetim kurulu üyelerinden birine veya bir kaçına yetki vermek,
 2. Genel Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık yapmak,
 3. Sendika adına resmi beyanatta bulunmak, basın toplantısı yapmak,
 4. Şube ve Genel Merkez yöneticileri tarafından yapılan harcamaları kontrol etmek. Lüzumu halinde mutad harcamalar dışında herhangi bir karar aranmaksızın sendika genel merkezinin aylık gelirinin %3’ünü geçmemek kaydıyla harcama yapmak. Ancak, yapılacak ilk toplantıda Genel Yönetim Kuruluna durumu bildirmek ve harcamaya ilişkin belgeleri ve bilgileri sunmak,
 5. Sendika yazışmalarını ilgili genel başkan yardımcısıyla müşterek imza etmek; İlgili genel başkan yardımcısının yokluğunda Genel Yönetim Kurulu üyelerinden biriyle imza etmek. Görevle ilgili olarak yaptığı seyahat haliyle sınırlı olmak ve genel merkez giden evrak defterine kaydını yaptırmak suretiyle lüzumu halinde tek başına imzalayarak sendika adına yazışmalar yapmak,
 6. İsteği halinde sendika içinde kurulan tüm birim ve[36] komisyonlara başkanlık etmek,
 7. Sendikanın banka hesaplarından yetkili Genel Yönetim Kurulu üyesi ile birlikte para çekmek,
 8. Sendikanın adına çıkan yayın organlarının sahibi olmaktan kaynaklanan görev ve sorumlulukları yerine getirmek, yetkileri kullanmak,

ı)    Genel merkez ve şubeler dâhil olmak üzere bürolarda yürütülen her tür iş ve işlemi incelemek ve denetlemek,

 1. Sendikanın üye olduğu konfederasyonla ilişkilerini koordine etmek, konfederasyon nezdinde yapılan çalışmalar için gerektiğinde Yönetim Kurulu üyeleri arasından görevlendirme yapmak,
 2. (Ek Bent: 16.02.2019 – VI. Olağan Genel Kurul) Sendikanın ilke ve amaçlarına uyan yurt içi ve yurtdışındaki kuruluşlarla ilişkileri ile sendikanın dış ilişkiler biriminin faaliyetlerini koordine etmek, dış ilişkiler biriminin faaliyet, iş ve işlemlerini, ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olma veya üyelikten ayrılma ile ilgili işlemleri yürütmek üzere Genel Yönetim Kurulu üyelerinden birini veya birkaçını görevlendirmek, uluslararası kuruluşlarla yapılacak ekonomik, sosyal, kültürel ve sendikal amaçlı projeleri, uluslararası anlaşma hükümlerince oluşturulacak kurul ve komisyonlara katılacak delege ve temsilcileri belirlemek,
 3. (Ek Bent: 16.02.2019 – VI. Olağan Genel Kurul) Mahkemelerde ve idari merciler nezdinde davalara ilişkin olarak avukata/avukatlara vekâlet vermek, vekâlet verilen avukatı/avukatları azletmek, gerektiğinde bu yetkiyi genel başkan yardımcısına (hukuk ve toplu sözleşme) yetki devri yoluyla devretmek,
 4. Sendikanın eylem, etkinlik ve faaliyetlerinin yürütümünde Yönetim Kurulu üyelerini görevlendirmek, Genel Yönetim Kurulunun diğer üyelerinin faaliyetlerini incelemek ve denetlemek, gerektiğinde faaliyet alanlarıyla ilgili olarak yönetim kurulu üyelerinden rapor hazırlamalarını ve yönetim kurulu üyelerini bilgilendirmelerini istemektir.

 

Genel Sekreterin[37] Görev Ve Yetkileri

Madde 22.       (1) Genel Sekreterin[38] görev ve yetkileri;

 

 1. Genel Başkanın bulunmadığı zamanlarda Genel Başkana vekâlet etmek,
 2. Genel Başkanın görevlerini yerine getirmesine yardımcı olmak,
 3. Hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla yeterli sayıda uzman personelin istihdamına yönelik olarak Genel Yönetim Kuruluna teklifte bulunmak,
 4. Muhaberat ve muamelat işlerini yürütmek,
 5. Genel merkez bünyesinde mevcut birimlerin[39] çalışmalarını kontrol etmek,
 6. Sendika bünyesinde görev yapan personelin, istihdam şekli, görev alanları, mesai saatleri, sorumlu olacağı amirler ile çalışma hukukuna ilişkin diğer hususlara yönelik konuları düzenleyen yönetmelikleri hazırlamak ve Genel Yönetim Kurulunun onayına sunmak ve uygulanmasını sağlamak ve takip etmek,
 7. Yönetim Kurulu toplantı gündemini hazırlamak ve sekreterya işlemlerini yürütmek,
 8. Genel merkezin idari iş ve işlemlerini genel başkan adına yürütmek, iş ve işlemlere ilişkin olarak istenmesi halinde genel başkana sunulmak üzere rapor hazırlamak,

ı)    Öncelikle sendika üyelerinin olmak üzere kamu çalışanlarının sorunlarının çözümüne yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarını yürütmek, bu amaçla kurulan kurul ve komisyonlarda Yönetim kurulu adına görev yapmak ve yetki kullanmak,

 1. Sendikanın, hizmet kolunda bulunan kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini düzenlemek, bu kurum ve kuruluşlarla üyelerin taleplerine bağlı olarak yürütülecek yazışmaları yürütmek,
 2. Genel Yönetim Kurulunca onaylanan programın uygulanmasını sağlamak,
 3. Hizmet koluna ait merkez ve taşra teşkilatı birimlerine ilişkin olarak üyelerden gelen müracaat ve şikâyetlerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, müracaat ve şikâyetlerle ilgili kurum ve kuruluşlarla gereken görüşme ve yazışmaları yürütmek,
 4. Görev alanına giren kısa, orta ve uzun vadeli planlar yapmak,
 5. Tüzük değişikliği çalışmalarını Genel Başkan Yardımcısı (Hukuk[40] ve Toplu Sözleşme) ile birlikte koordine etmek, yönetmelik taslaklarını ilgili Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte hazırlayarak Yönetim Kurulunun onayına sunmak,
 6. Sendika yetkili organları, Genel Başkanca (…)[41] görev alanına ilişkin olarak verilecek diğer görevleri yürütmektir.

 

Genel Başkan Yardımcısının (Teşkilatlanma) Görev Ve Yetkileri

(Değişik Madde Numarası: 21.02.2015 – V. Olağan Genel Kurul)

Madde 23.       (1) Genel Başkan Yardımcısının (Teşkilatlanma) görev ve yetkileri;

 

 1. Tüzüğün ikinci maddesinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerlerinde teşkilatlanmayı sağlamak,
 2. Şubelerin sendikal faaliyetlerini, tüzükte belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda yerine getirmelerine yardımcı olmak,
 3. Üye kayıtları ve üyelikten ayrılma iş ve işlemlerini düzenlemek ve yürütmek,
 4. Sendika üyelerinin, kişisel ve görev bilgilerinin yer aldığı üyelik arşivini düzenlemek ve üye envanterlerini çıkarmak,
 5. Üyeliği kesinleşen üyenin, üye kayıt belgesinin bir nüshasını15 gün içinde işverene göndermek,
 6. Şubelerin faaliyet alanlarının düzenlenmesi, yeni şubeler açılması ve bazı şubelerin kapatılması konularında incelemelerde bulunmak ve bu konuda yetkili organlarca karar alınması için Genel Yönetim Kuruluna rapor sunmak,
 7. Şube genel kurullarının ve delege seçimlerinin zamanında ve mevzuata uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,
 8. Sendika temsilcilerinin atanması veya görevden alınması konusunda şube başkanları ile istişare ederek, Genel Yönetim Kuruluna bilgi vermek,

ı)    Teşkilatlanan iş yerlerinde çalışanlara kitap, broşür ve bildiri gibi yayın organlarının hazırlanmasını, dağıtımını temin etmek veya bizzat toplantılar düzenleyerek teşkilatlanmanın faydalarını anlatmak, teşkilatlanma hususunda alınan kararların uygulanmasını sağlamak ve bu konuda başkanla birlikte çalışmak,

 1. Teşkilatlanma çalışmalarının hızlandırılmasına ve üye sayısının artmasına yönelik strateji geliştirmek ve uygulamaya yönelik olarak Yönetim Kurulu’na teklifte bulunmak, hizmet kolundaki diğer sendikaların bu alana yönelik stratejileri konusunda analiz raporları hazırlamak,
 2. Genel kurul toplantısından önce delegelere gönderilecek evrak ve raporların oluşturulmasını ilgili birimlerden talep etmek, gönderilmesi zorunlu olan raporların delegelere tebliğini sağlamak,
 3. Genel Kurul çağrısına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 4. Sendikal teşkilatlanma faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemler konusunda sendika organları dâhil olmak üzere şube, temsilcilikler ve iş yeri temsilcilerine yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlemek,
 5. Konfederasyon ve/veya sendika tarafından alınan eylem kararlarının teşkilata duyurulmasını sağlamak, eylem için gerekli hazırlık çalışmalarını gerçekleştirmek,
 6. Şube ve temsilciliklere yetki verilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 7. Teşkilatlanma ve üyelik işlemleriyle ilgili olarak sendikanın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı[42] ile ilişkilerini düzenlemek ve Yönetim Kurulundan verilen yetkiye dayalı olarak bu ilişkileri yürütmek,

ö)   Genel Yönetim Kurulu tarafından kurulmasına karar verilmesi halinde, teşkilatlanma bürosunu yönetmek, bu büroda istihdam edilecek personel için Yönetim kuruluna öneride bulunmak,

 1. Kadınlar Komisyonu, Gençlik Komisyonu ve oluşturulacak diğer komisyonların çalışmalarını gözetlemek ve denetlemek,
 2. Görev alanına giren kısa, orta ve uzun vadeli planları yapmak,
 3. Sendika yetkili organları, Genel Başkan ve Genel Yönetim Kurulunca görev alanına ilişkin olarak verilecek diğer görevleri yürütmektir.

 

Genel Başkan Yardımcısının (Mali İşler) Görev ve Yetkileri

(Değişik Madde Numarası: 21.02.2015 – V. Olağan Genel Kurul)

Madde 24.       (1) Genel Başkan Yardımcısının (Mali İşler) görev ve yetkileri;

 

 1. Sendikanın mevzuattan doğan mali konularla ilgili işlerini ilgili yasa, tüzük, yönetmelik, genelge ve yönerge hükümleri gereğince yürütmek, devre bütçelerinin uygulanmasını sağlamak,
 2. Sendikanın mali durumu hakkında bilgi vermek amacıyla, tanzim edeceği gelir-gider tablosu ve mizanları her ayın sonunda Yönetim Kuruluna sunmak,
 3. Sendika gelirlerinin toplanmasını, giderlerin bütçe esaslarına ve plânlamasına uygun yapılmasını, muhasebe kayıtlarının gerektiği gibi tutulmasını sağlamak ve muhasebe bürosunu yönetmek,
 4. Sendika adına tahakkuk eden vergilerle, çalışanlara ait sigorta primleri ve aylıksız izne ayrılan yönetim kurulu üyelerine ait emekli sandığı kesintilerinin zamanında ödenmesini sağlamak,
 5. Şube avanslarının zamanında ve ilgili mevzuat, iç yönetmelik ve diğer iç hukuki düzenleme hükümleri doğrultusunda gönderilmesini sağlamak ve giderlerin gözetim ve denetimini yapmak,
 6. Sendikanın taşınır ve taşınmaz mal varlığıyla ilgili vergilerin ve demirbaş kayıtları ile demirbaşların düşümünün usulüne uygun olarak tutulmasını sağlamak,
 7. Demirbaş alımı ve düşümüyle ilgili olarak kurulacak teknik komisyonda görev yapmak,
 8. Sendikanın alacağı mal ve hizmetlerle ilgili olarak; piyasa araştırması yapmak, gerektiğinde pazarlık ve kapalı zarf usulüyle ihale düzenlemek, mal alım ve satımlarına ilişkin protokol ve sözleşmeleri genel başkanla birlikte, yetki verilmesi halinde tek başına imzalamak,

ı)    Sendika tarafından kurulacak yardımlaşma sandığıyla sendikanın mali ilişkilerini düzenlemek ve takip etmek,

 1. Sendika hesaplarının, her ay iç ve dış denetime hazır bulundurulmasını sağlamak,
 2. Genel Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda, sendika taşınmaz mal ve araçlarının sigorta ettirilmesi ve sigorta poliçelerinin zamanında yenilenmesini sağlamak,
 3. Genel Kurul kararı doğrultusunda, giderler ve bütçe fasılları arasında aktarma yapmak hususunda alınacak kararlara ilişkin olarak Genel Yönetim Kuruluna teklif sunmak,
 4. Tahsil, tediye, mahsup ve sair muhasebe işlemlerine ilişkin belgeleri ve yazışmaları Genel Başkanla birlikte imza etmek, Başkanın yokluğunda tüzük hükümlerine göre yetkili olan Genel Yönetim Kurulu üyesi ile imza işlerini yürütmek,
 5. Genel Kurula sunulacak bilanço ve tahmini bütçeleri hazırlamak ve Genel Yönetim Kuruluna sunmak,
 6. Sendika gelirlerini, elde edildikleri tarihten itibaren 30 gün içinde Genel Yönetim Kurulunca belirlenecek bankalara yatırmak,
 7. Zorunlu giderler için Yönetim Kurulu üyelerinin bilgisi dâhilinde, sendika kasasında işbu Tüzükte belirlenen miktarda nakit bulundurmak,

ö)   Sendika Genel Yönetim Kurulu üyelerinin notere verecekleri mal bildirimine ait noterden aldıkları belgeleri, Genel Yönetim Kurulu karar defterinin özel bir sahifesine yazmak ve bu belgeleri denetçilere vererek, Genel Yönetim Kurulu karar defterini denetçilere imzalatmak,

 1. Kanun gereğince, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına[43] bildirilmesi gereken bilgi ve belgeleri zamanında ve tam olarak vermek,
 2. Sendika giderlerinde alınabilecek tasarruf önlemleri için Genel Yönetim Kuruluna tekliflerde bulunmak,
 3. Görev alanına giren kısa, orta ve uzun vadeli planlarını yapmak,
 4. Sendika yetkili organları, Genel Başkan ve Genel Yönetim Kurulunca görev alanına ilişkin olarak verilecek diğer görevleri yürütmektir.

 

Genel Başkan Yardımcısının (Basın ve İletişim) Görev Ve Yetkileri

Madde 25.       (1) Genel Başkan Yardımcısının (Basın ve İletişim) görev ve yetkileri;

 

 1. Sendikanın program, amaç ve ilkeleri doğrultusunda kitap, dergi, gazete, broşür, bülten gibi yayınların hazırlanmasını ve çıkarılmasını sağlamak, bu yayınlarla ilgili resmi iş ve işlemleri yürütmek,
 2. Yayın faaliyetleri için gerekli teknik donanımları (kamera, fotoğraf makinesi, bilgisayar programı vb. araç-gereci) temin etmek, bu amaçla bütçeye ödenek konulması için teklifte bulunmak,
 3. Sendika faaliyetlerinin kamuoyuna duyurulmasına yönelik olarak ulusal ve uluslararası basın ve yayın organları ve televizyon kuruluşlarıyla iletişimi sağlamak,
 4. Sendika şube ve temsilcilikleri tarafından çıkarılacak yayın organları ile web sitelerinin gözetim ve denetimini gerçekleştirmek,
 5. Basın toplantıları ve basın açıklamalarıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 6. Sendikanın web sitesini hazırlamak ve düzenlemek, bu amaçla yapılacak çalışmalara yönelik olarak mal ve hizmet satın alınması ya da personel istihdamı için yönetim kuruluna teklifte bulunmak,
 7. Eğitim, öğretim ve bilim faaliyetiyle ilgili kurum ve kuruluşlara ait yayın organlarını takip ederek, sendika faaliyetlerinin anılan yayın organlarında yer almasını sağlamak,
 8. Sendikanın yayın organlarıyla ilgili arşiv oluşturmak,

ı)    Basın-yayın komisyonu kurmak ve başkanlığını yaparak komisyon çalışmalarını düzenlemek, istendiğinde komisyon çalışmalarıyla ilgili raporu başkana ve yönetim kuruluna sunmak,

 1. Sendikanın tanıtımını ve sendika ve şube faaliyetlerinin toplum tarafından bilinmesini sağlamak amacıyla bülten ve broşürler hazırlamak,
 2. Yönetim kurulunca oluşturulmasına karar verilmesi halinde basın-yayın bürosunu yönetmek, bu büroda istihdam edilecek personel için Yönetim kuruluna öneride bulunmak,
 3. Görev alanına giren kısa, orta ve uzun vadeli planlar yapmak,
 4. Sendika yetkili organları, Genel Başkan ve Genel Yönetim Kurulunca görev alanına ilişkin olarak verilecek diğer görevleri yürütmektir.

 

Genel Başkan Yardımcısının (Hukuk[44] ve Toplu Sözleşme) Görev ve Yetkileri

(Değişik Madde Numarası: 21.02.2015 – V. Olağan Genel Kurul)

Madde 26.       (1) Genel Başkan Yardımcısının (Hukuk[45] ve Toplu Sözleşme) görev ve yetkileri;

 

 1. Toplu Sözleşmelerin başlangıç tarihinden en az bir ay önce olacak şekilde görüşmelerde gündeme getirilecek konu ve taleplerle ilgili çalışma raporunu genel yönetim kuruluna sunmak,
 2. Hizmet kolunda yer alan kamu kurum ve kuruluşları ile hizmet kolu çalışanlarına ilişkin mevzuat değişikliklerini takip etmek ve yapılan değişiklikler hakkında genel yönetim kuruluna bilgi sunmak,
 3. Toplu Sözleşmelere ilişkin olarak, şube ve temsilciliklerin görüşlerini almak ve konuya ilişkin rapor hazırlayarak genel yönetim kuruluna sunmak,
 4. Hizmet kolunda bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyici işlemleri ile genel nitelikli uygulamaları hakkında gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yaparak itiraz veya dava yoluna başvurulacak konuları belirlemek,
 5. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından mevzuata ilişkin olarak Sendikadan istenen görüş ve mütalaa taleplerinin karşılanmasına yönelik çalışmaları yürütmek,
 6. Mevzuat hükümlerine bağlı olarak sendikanın temsilci bulunduğu kurul ve komisyonlarda görev yapacak sendika yönetici ve üyelerine bilgi ve belge desteği sağlamak,
 7. Şube ve üyelerden gelen hukuki yardım taleplerinin karşılanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 8. Şube ve üyeler tarafından Genel Merkeze bildirilen sorunların çözümüne ilişkin idari işlem sürecini başlatmak, bu kapsamda ilgili kamu kurumlarının merkez ve taşra teşkilatı nezrinde gerekli girişimlerde bulunmak,

ı)    Hizmet koluna dâhil kamu kurum ve kuruluşları tarafından mevzuat düzenlemeleri hakkında istenen görüş ve öneri yazılarını hazırlamak,

 1. Ülkemizin taraf olduğu çalışma ve personel hukuku ile sendikal haklara ilişkin uluslararası sözleşmelerde yer alan hükümlerin iç hukuk düzenlemelerine etkisi ve uygulaması hakkında inceleme, değerlendirme çalışması yapmak bu konularla ilgili olarak Genel Yönetim Kurulu’na bilgi sunmak,
 2. Genel Yönetim Kurulu’nun diğer üyelerinin çalışmalarına görev alanı sınırlılığında katılmak ve destek olmak,
 3. Şube ve temsilcilik yönetim kurulu üyelerinin mevzuat konusunda bilgilendirilmesine yönelik eğitim programları düzenlemek,
 4. Toplu sözleşme sürecinde kendisine bağlı büroların çalışmalarını düzenlemek,
 5. Hizmet kolundaki kamu kurum ve kuruluşlarının görev alanlarına ve personelin ilişkin yasal ve idari düzenlemeleri hakkında Genel Başkan ve diğer yönetim kurulu üyeleri ile üyeleri bilgilendirmek,
 6. Sendika tarafından toplu sözleşme görüşmelerinde sunulacak teklif ve talepler ile bunlara ilişkin gerekçeleri hazırlamak,
 7. Toplu sözleşmenin anlaşmazlıkla sonuçlanması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvuru metnini hazırlamak,

ö)   Toplu sözleşmenin takip edilmesi ve sözleşmenin uygulanmasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların giderilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

 1. Hizmet kolu çalışanlarının istihdam türleri itibarıyla sorun ve taleplerini belirlenmesine yönelik çalışma yapmak,
 2. Genel Başkan tarafından yetki verilmek kaydıyla sendika tüzel kişiliği adına ve üyeleri temsilen açılacak davalara ilişkin olarak avukata/avukatlara vekâlet vermek, vekâlet verilen avukatı/avukatları azletmek,
 3. Sendika yetkili organları, Genel Başkan ve Genel Yönetim Kurulunca görev alanına ilişkin olarak verilecek diğer görevleri yürütmektir.

 

Genel Başkan Yardımcısının (Eğitim ve Sosyal İşler) Görev Ve Yetkileri

(Değişik Madde Numarası: 21.02.2015 – V. Olağan Genel Kurul)

Madde 27.       (1) Genel Başkan Yardımcısının (Eğitim ve Sosyal İşler)görev ve yetkileri;

 

 1. Üyelerin ve diğer kamu çalışanlarının ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim almalarını sağlayacak eğitim programları hazırlamak ve uygulanmak üzere Genel Yönetim Kurulunun onayına sunmak,
 2. Genel Yönetim Kurulu tarafından onaylanan eğitim programlarının yürütülmesini sağlamak,
 3. Eğitim-öğretim ve bilim hizmetleri sunan kurum ve kuruluşların uygulamaları hakkında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,
 4. Genel Yönetim kurulunun onayını almak kaydıyla, Türk millî eğitim sisteminin çağın gereklerine uygun hale gelmesine katkıda bulunmak amacıyla, eğitim-öğretim yöntem ve teknikleri, müfredat programları, eğitim materyalleri geliştirmeye yönelik panel, seminer, konferans vb. etkinlikler düzenlemek, aynı amaç doğrultusunda geçici süreli komisyonlar oluşturmak,
 5. Eğitim ve sosyal faaliyetlerin gerektirdiği ödeneklerin bütçeye konulması hususunda öneride bulunmak,
 6. Öğrenci sorunlarının tespiti ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla araştırmalar düzenlemek, öğrencilerin beklentilerini ilgili kurumlara aktarmak üzere araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,
 7. Eğitim çalışanlarının sürekli bilgilenme ve gelişme isteklerini karşılamaya yönelik eğitim-öğretim fırsatları oluşturmak,
 8. Öğretmen, öğrenci ve velileri, ortak sorunların paylaşımı ve bu sorunlara çözüm üretmek amacıyla bir araya getirecek etkinlikler düzenlemek,

ı)    Sendika üyeleri ile diğer kamu görevlilerine yönelik eğitim amaçlı panel, seminer, konferans düzenlemek ve sonuçları hakkında rapor düzenleyerek genel yönetim kuruluna sunmak,

 1. Yazılı ve görsel basın-yayın organlarında sendika faaliyetlerine ilişkin olarak yer alan haberleri eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere eğitim materyali haline getirmek ve bu amaçla arşiv oluşturmak,
 2. Toplum tarafından kabul gören önemli gün ve haftalarda sendikanın amaç ve ilkelerine uygun sosyal ve kültürel içerikli faaliyetler gerçekleştirmek,
 3. Toplumun bütününü ilgilendiren sosyal durum ve olaylarla ilgili olarak analiz çalışması yaparak Genel Yönetim Kuruluna bilgi vermek ve istendiğinde rapor hazırlamak,
 4. Üyelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak yardımlaşma sandıkları kurulmasına yardımcı olmak, gerektiğinde sendika adına yardımlaşma sandığı oluşturulmasını sağlamak,
 5. Üyelere hizmet verilmesi amacıyla sağlık tesisi, huzurevi, kreş ve benzeri sosyal tesislerle, kültürel ve sportif amaçlı tesisler kurulmasına yönelik fizibilite çalışması yapmak ve çalışmalarını rapor halinde Yönetim Kuruluna sunmak,
 6. Üyelerin konut edinmesine imkân sağlayacak projeler hazırlamak ve bu amaçla kooperatifler kurulmasına yönelik çalışma yapmak, kurulan kooperatiflerin durumu ve çalışmaları hakkında istendiğinde Yönetim Kuruluna bilgi sunmak,
 7. Afet durumlarında öncelik üyelere verilmek kaydıyla, sendikanın nakit mevcudunun %10’ununu aşmamak kaydıyla afete uğrayan bölgelerde eğitim faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gerekli desteği sağlamak amacıyla inceleme yapmak ve inceleme sonuçlarını rapor halinde yönetim kuruluna sunmak, bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarına ayni ve nakdi yardım için gereken hazırlık çalışmalarını yapmak,

ö)   Sendikanın faaliyet alanı ile ilgili konular başta olmak üzere sosyo-ekonomik ve kültürel sorun ve durumlarla ilgili seminer, panel, konferans vb. toplantı ve etkinlikler planlamak ve yetki verilmesi halinde gerçekleştirmek, sonuçları hakkında rapor düzenlemek,

 1. Görev alanına giren kısa, orta ve uzun vadeli planlar yapmak,
 2. Sendika yetkili organları, Genel Başkan ve Genel Yönetim Kurulunca görev alanına ilişkin olarak verilecek diğer görevleri yürütmektir.

 

Genel Denetleme Kurulunun Oluşumu, Toplanma Zamanı, Toplantı Ve Karar Yeter Sayısı

Madde 28.       (1) Genel Denetleme Kurulu; Genel Kurul tarafından serbest, eşit, gizli oy, açık tasnif esasına dayalı olarak gerçekleştirilecek seçime dayalı olarak Genel Kurul delegeleri ya da Genel Kurul üye tam sayısının[46] en az 1/10’unun aday gösterdiği sendika üyeleri arasından seçilen beş kişiden oluşur. Bu seçimde ayrıca asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir.

 

(2) (Değişik Cümle: 16.02.2019 – VI. Olağan Genel Kurul) Genel Denetleme Kurulu, en yaşlı üyenin başkanlığında yapacağı ilk toplantısında, gizli oylamayla bir başkan ve raportör seçerek görev dağılımı yapar. Denetleme kurulu asil üyeliklerinde boşalma olması halinde, en çok oyu alandan başlamak üzere yedek üye göreve çağrılır, (Ek İbare: 21.02.2015 – V. Olağan Genel Kurul) tebliğden itibaren yedi (7) iş günü içinde cevap verilmemesi veya görevin kabul edilmemesi halinde oy sırasına göre diğer yedek üyeye çağrı yapılır.

           

(3) (Değişik Cümle: 16.02.2019 – VI. Olağan Genel Kurul) Genel Denetleme Kurulu, genel kurulu takip eden 6. ayın sonunda ilkini yapmak kaydıyla altı (6) ayda bir denetleme yapar. Kurul olağan denetleme dışında, kurul üyelerinin oy çokluğuyla karar vermesi halinde isteği halinde, Genel Kurulun, Genel Yönetim Kurulunun ve yürütülen bir soruşturmaya bağlı olarak Genel Disiplin Kurulunun başvurusu üzerine de toplanarak denetim yapar. (…)[47]

 

(4) Genel Denetleme Kurulu, Genel Yürütme Kuruluna yönelik denetleme faaliyetini genel merkez hizmet binası içerisinde ifa eder. Genel Denetleme Kurulu ve üyeleri; denetim esnasında, çoğaltmak yoluyla edinilen örnekleri dâhil olmak üzere denetlediği birime ait evrak, defter, vb. belge ve dokümanlar ile cd, disket ve ses ve görüntü kaydı yapılan materyalleri ilgili birimin dışına çıkaramaz ve denetleme iş ve işlemleri hariç olmak üzere herhangi bir amaçla kullanamaz. Bu hükme aykırı hareket eden kurul üyesi bu durumla sınırlı olmak üzere Yönetim Kurulunun önerisiyle Genel Disiplin Kurulu’na sevk edilir.

 

(5) Tüzüğün diğer hükümleri saklı kalmak üzere[48], Genel Denetleme Kurulunun toplantı ve karar yeter sayısı üye sayısının salt çoğunluğudur. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu karar haline gelir.

 

(6) Genel Denetleme Kurulu, Sendika tüzüğüne uygun olarak idari ve mali denetim yapar. Genel Yönetim Kurulu faaliyetlerinin Genel Kurul kararlarına uygun olup olmadığının denetimini de gerçekleştirir. Genel Kurul dönemi içerisinde gerçekleştirilen denetleme sonunda hazırlanan rapor Genel Başkanlığa, genel kurul döneminin bütünün kapsayan dönem raporunu ise Genel Kurula sunar. Genel Denetleme Kurulu, Tüzüğün diğer maddelerinde Denetleme Kuruluna verilen görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.

 

(7) Genel Denetleme ve şube denetleme kurulunun çalışma usul ve esasları Genel Denetleme Kurulu üyelerinin katılımıyla Genel Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulan Yönetmelikle belirlenir.

 

Genel Denetleme Kurulunun Görev Ve Yetkileri

Madde 29.       (1) Genel Denetleme Kurulu aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır;

 1. Genel Yönetim Kurulu iş ve işlemlerinin, tüzüğe ve Genel Kurul kararlarına uygunluğunu denetlemek,
 2. Sendika tüzüğünde belirtilen esas ve usullere göre idari ve mali denetim yapmak ve bu konuda hazırladıkları denetleme raporunu Genel Yönetim Kurulu’na sunmak. Bu amaçla;
 3. [49]Sendika tüzüğü ve ilgili mevzuat gereği tutulan defterleri incelemek,
 4. Ait oldukları dönemi izleyen üç ay içinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına[50] ve bağlı bulunduğu konfederasyona gönderilmek üzere, her hesap veya bütçe dönemine ait bilanço ve hesapları denetleme raporlarını Yönetim Kuruluna sunmak
 5. Bütçe dönemlerine ait[51] Bu bilanço hesaplarında sendika bilançosunun ait olduğu dönem içindeki; gelirleri ve bunların kaynakları, giderleri ve bunların sarf yerleri, yönetim kurulu üyelerine ve geçici olarak görevlendirilenlere verilen ücretler, harcırah ve ödenekler, çalışan personele ödenen ücretler, para ve menkul kıymetler mevcudu, taşınmaz mevcudunu belirtmek,
 6. Genel Yönetim Kurulu’nun talebi üzerine şubelerin denetimini gerçekleştirmek ve denetim sonucunda hazırlanan denetleme raporunu Genel Yönetim Kurulu’na sunmak,
 7. Genel Yönetim Kurulundan, Genel Kurulu toplantıya çağırmasını talep etmek,
 8. Denetleme sırasında usulsüzlük ve yolsuzluk tespit etmesi halinde, gereklerinin yapılması için Genel Yönetim Kurulu’na ve Genel Disiplin Kurulu’na öneride bulunmak,
 9. Dönem sonu denetim raporunu hazırlayıp Genel Kurula sunmak,
 10. Tüzük ve mevzuatta belirtilen diğer görevleri yapmak.

 

Genel Disiplin Kurulunun Oluşumu, Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

Madde 30.       (1)  Genel Disiplin Kurulu; Genel Kurul tarafından serbest, eşit, gizli oy, açık tasnif esasına dayalı olarak gerçekleştirilecek seçimle Genel Kurul delegeleri ya da Genel Kurul üye tam sayısının[52] en az 1/10’unun aday gösterdiği sendika üyeleri arasından seçilen beş kişiden oluşur. Bu seçimde ayrıca asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir.

 

(2) (Değişik Cümle: 16.02.2019 – VI. Olağan Genel Kurul) Genel Disiplin Kurulu, en yaşlı üyenin başkanlığında yapacağı ilk toplantısında, gizli oylamayla bir başkan ve raportör seçerek görev dağılımı yapar. Disiplin kurulu asil üyeliklerinde boşalma olması halinde, en çok oyu alandan başlamak üzere yedek üye göreve çağrılır, (Ek İbare: 21.02.2015 – V. Olağan Genel Kurul) tebliğden itibaren yedi (7) iş günü içinde cevap verilmemesi veya görevin kabul edilmemesi halinde oy sırasına göre diğer yedek üyeye çağrı yapılır.

 

(3) Genel Disiplin Kurulu, Genel Yönetim Kurulunun ve denetim sonucunda usulsüzlük ve yolsuzluk tespit etmesi haliyle sınırlı olmak üzere Genel Denetleme Kurulu’nun çağrısı üzerine toplanır.

 

(4) Genel Disiplin Kurulunun toplantı ve karar yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği halinde başkanın oyuna göre karar verilir.

 

Genel Disiplin Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Madde 31.       (1) Genel Disiplin Kurulu aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.

 1. (Değişik Bent: 16.02.2019 – VI. Olağan Genel Kurul) Sendika tüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülenler hakkında soruşturma yapmak veya soruşturma yaptırmak, bu kişiler hakkında uyarma veya kınama cezası vermek, soruşturma sonucunu yönetim kuruluna ve diğer ilgililere bildirmek,
 2. (Değişik Bent: 16.02.2019 – VI. Olağan Genel Kurul) Hakkında soruşturma yapılanlardan işlediği fiil üyelikten çıkarma dışında bir cezayı gerektirenlerle ilgili olarak soruşturma sonucunu cezaya ilişkin karar vermek üzere Genel Yönetim Kuruluna sunmak, verilen cezayı ilgililere bildirmek,
 3. Yapılan soruşturma sonucunda üyelikten çıkarılmayı gerektiren fiillerden birini işlediği sabit olan üye hakkındaki soruşturma raporu ve ekleriyle birlikte Genel Kurula “üyelikten çıkarılma” kararı için teklifte bulunmak,
 4. Şube Disiplin Kurulları tarafından verilen kararlara yapılan itirazları inceleyerek karara bağlamak; inceleme sonucunda kararı değiştirmek, onaylamak, iptal etmek,
 5. Mevzuat ve tüzükte belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

Disiplin Cezaları

(Değişik Madde: 16.02.2019 – VI. Olağan Genel Kurul)

Madde 32. (1) Disiplin cezaları;

a) Uyarma,

b) Kınama,

c) Geçici olarak yöneticilikten uzaklaştırma,

d) Kesin olarak yöneticilikten uzaklaştırma,

e) Üyelik haklarından mahrum bırakma,

f) Üyelikten çıkarma.

 

(2) Uyarma ve Kınama cezası Disiplin Kurulu tarafından, üyelikten temelli çıkarma cezası hariç diğer disiplin cezaları Genel Yönetim Kurulu tarafından verilir.

 

(3) Üyelikten çıkarılma cezası hariç olmak üzere disiplin soruşturması sonucunda üyenin hangi cezayla tecziye edileceğine, işlenmiş olan fiilin veya gerçekleşen halin ağırlığına göre karar verilir. Aynı fiili işleyenler hakkında farklı cezaya hükmedilemez. Hangi fiil ve hallere hangi disiplin cezasının verileceği, cezanın kim tarafından verileceği, disiplin cezalarına itiraz ve itirazın karara bağlanacağına ilişkin usul ve esaslar genel disiplin kurulu üyelerinin katılımıyla Genel Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirtilir.

 

(4) Geçici olarak yöneticilikten uzaklaştırma cezasının süresi en fazla bir (1) yıl, Kesin olarak yöneticilikten uzaklaştırma cezasının süresi ise bir olağan genel kurul dönemidir. Geçici olarak yöneticilikten uzaklaştırma veya Kesin olarak yöneticilikten uzaklaştırma cezası verilenlerle ilgili olarak bir hafta içerisinde kurumlarına yazılı bildirimde bulunulur. Belirtilen cezaları alanlar organ toplantılarına ve kararlarına katılamaz. Bu kişilere ceza süresiyle sınırlı olmak üzere ücret, temsil gideri, huzur hakkı ve yolluklar ödenmez.

 

(5) Üyelik haklarından mahrum bırakma cezasının süresi bir (1) yıldan fazla olamaz, bu süre içerisinde üyelik kesintisi yapılmaya devam edilir. Hukuki yardım ile afet hallerinde yardım hali hariç üyelikten kaynaklanan diğer haklar kullanılamaz. Bu cezanın zorunlu organlarda görev yapan üyelerden birisine verilmesi halinde bu süreyle sınırlı olmak üzere ilgili kişi organ toplantılarına ve kararlarına katılamaz.

 

(6) Üyelikten temelli çıkarma cezası genel kurulun kararı ile verilir. Genel kurulda, isteği halinde ilgiliye sözlü savunma hakkı verilir.

 

(7) Savunma hakkı tanınmadan ceza verilemez. Savunma süresi on (10) gündür ve bu süre ilgiliye savunmada bulunmasının tebliğinden itibaren başlar.

 

(8) Üyelikten çıkarma cezası hariç olmak üzere disiplin cezasına ilişkin kararının tebliğinden itibaren yedi (7) gün içinde ilgili kurula itiraz edilmemesi halinde karar kesinleşir.

 

 

Yöneticilerin Görev Süresi

Madde 33.       (Mülga: 12.06.2022 – Tüzük Tadil Kongresi)

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ŞUBELER VE ORGANLARI

 

Şube Oluşturma Usul ve Esasları

Madde 34.       (1) 400 ve üzerinde üyesi olan il ve ilçelerde Genel Kurul kararıyla veya yetki verilmiş olması halinde Genel Yönetim Kurulu kararı ile şube kurulabilir. Bir ilde birden fazla şube oluşturulabilir. (Değişik Üçüncü Cümle: 21.02.2015 – V. Olağan Genel Kurul) Temsilcilikler birleştirilmek suretiyle de şube oluşturulabilir. Yeni kurulan şubenin veya müstafi durumdaki şubenin Yönetim Kurulu, Genel Yönetim kurulu tarafından belirlenir. Bu şekilde atanan Yönetim Kurulu atandığı tarihten itibaren en geç 6 ay içerisinde şube genel kurulunu gerçekleştirir.

 

(2) Açılan, kapatılan ve birleştirilen şubeler, 30 gün içinde sendika şubesinin bulunduğu ilin valiliğine ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına[53] bildirilir.

 

Şube Organları

Madde 35.       (1) Sendika şubesinin zorunlu organları şunlardır:

 

 1. Şube Genel Kurulu
 2. Şube Yönetim Kurulu
 3. Şube Denetleme Kurulu
 4. Şube Disiplin Kurulu

 

Şube Genel Kurulu

Madde 36.       (1) Şube genel kurulu şubenin en yüksek organı olup şubenin üyeleri arasından seçilen (Değişik İbare: 21.02.2015 – V. Olağan Genel Kurul) delegeler ile şube yönetim ve denetleme kurulu asil üyelerinden oluşur. (Değişik Cümle: 18.03.2023 – VII. Olağan Genel Kurul) Şube Genel Kurulu delegelerinin seçimi serbest, eşit, gizli oy, açık tasnif esasına dayalı tek dereceli olarak şube genel kurulundan 15 gün önce tamamlanmak kaydıyla şube genel kurul tarihinden önceki 60 gün içinde gerçekleştirilir. Delege seçimine ilişkin usul ve esaslar Genel Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.

 

(2) (Ek Fıkra: 21.02.2015 – V. Olağan Genel Kurul) Şube Genel Kurulları; üye sayısı 400 – 1000 arası olan şubeler için yüz (100), 1000’den fazla olan şubeler için yüz elli (150) delege ile şube yönetim ve denetleme kurulu asil üyelerinden oluşur.

 

Şube Genel Kurulunun Toplanma Zamanı, Toplantı Ve Karar Yeter Sayısı

Madde 37.       (1) Şube Genel Kurulu olağan toplantısı, ilgili mevzuatında belirtilen azami süreyi aşmamak, Sendika Genel Kurulu’nun toplantı tarihinden en az iki ay önce tamamlanmak kaydıyla Genel Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan şube genel kurul toplantıları takviminde belirtilen tarihte yapılır. (Ek cümle: 18.03.2023 – VII. Olağan Genel Kurul) Sendika genel kurulunun iki olağan toplantı tarihi arasındaki zaman diliminde kurulmuş şubeler de, ilk olağan genel kurullarını gerçekleştirdikleri tarihe bakılmaksızın müteakip olağan genel kurullarını aynı tarihte yaparlar. Ayrıca, salt çoğunlukla karar verilmiş olmak kaydıyla Şube Yönetim Kurulu’nun, Şube Denetleme Kurulu’nun kararıyla, üyelerin veya delegelerin 1/5’inin talebi üzerine ya da Genel Yönetim Kurulu’nun kararı üzerine en geç 60 gün içinde olağanüstü genel kurul yapılabilir.

 

(2) (Değişik Fıkra: 16.02.2019 – VI. Olağan Genel Kurul) Şube Genel Kuruluna çağrı, Şube Yönetim Kurulunca yapılır. Şube genel kuruluna çağrı, şube yönetim kurulunca yapılır. Şube yönetim kurulu tarafından; toplantının yeri, günü, saati, gündemi ile çoğunluk sağlanamaması halinde en geç on beş (15) gün içinde yapılacak ikinci toplantının günü, saati ve yeri ilk toplantıdan on beş (15) gün önce üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek suretiyle toplantıya çağrılır, çağrı şubenin web sitesinde ilan edilir. Gündemde seçim olması halinde toplantı seçim kuruluna da bildirilir.

 

(3) Şube genel kurulu delege tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını da katılanların oy çokluğuyla alır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz; bu toplantıya katılanların sayısı delege tam sayısının üçte birinden az olamaz.

 

(4) Seçimle elde edilen delege sıfatı, müteakip genel kurul için yapılacak delege seçimi tarihine kadar devam eder. Üyeliği sona eren delegelerin delegelik sıfatları sona erer. Şube Yönetim ve Şube Denetleme Kurulu asil üyesi sıfatına bağlı olarak Genel kurula delege katılanlar; bu görevlerinin sona ermesi halinde bu sıfatlarına dayalı olarak genel kurula delege olarak katılamazlar.

 

(Ek Madde: 16.02.2019 – VI. Olağan Genel Kurul)

Şube Olağanüstü Genel Kurulu

Madde 37A.    (1) Olağanüstü genel kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verilmiş olmak şartıyla şube yönetim kurulu kararıyla, gerekçeli olmak ve oybirliğiyle alınmış olmak kaydıyla şube denetleme kurulunun kararıyla ya da ilk ve son talep dilekçesi arasında en fazla yedi (7) gün bulunmak ve aynı gerekçeye dayalı olmak kaydıyla delege tam sayısının 1/5’inin yazılı isteği üzerine, en geç altmış (60) gün içinde toplanır.

 

(2) Olağanüstü Genel Kurulun; ilan edilmesinde, gündeminin belirlenmesinde ve diğer hususlarda bu maddede düzenlenmeyen konularda Tüzüğün 16 ncı maddesinde belirtilen toplantı usul ve esaslarına uyulur.

 

(3) Olağanüstü Genel Kurulun gündemi, olağanüstü genel kurul kararını veren kurul kararı, delegelerin başvurusu üzerine toplanması halinde ise başvurularda belirtilen gerekçeler dikkate alınmak ve genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin konuya yer verilmek şartıyla yönetim kurulunca belirlenir.

 

(4) Olağanüstü genel kurul toplantısının açılmasından sonra, zorunlu organların seçimi dâhil olmak üzere gündem değişikliği teklif edilemez.

 

(5) Talep tarihi itibarıyla olağan genel kurul toplantı tarihine altı (6) aydan az bir süre kalması hâlinde olağanüstü genel kurula gidilemez; ancak, isteğe konu olan hususlar olağan genel kurul gündemine alınır.

 

Şube Genel Kurulunun Görev Ve Yetkileri

Madde 38.       (1) Şube genel kurulunun görev ve yetkileri;

 1. Şube organlarında görev alacakları seçmek,
 2. Yönetim ve denetim kurulları raporlarını görüşmek ve ibra etmek,
 3. Sendika Genel Kurulu delegelerini seçmek,
 4. Mevzuatta ve tüzükte verilen diğer görevleri yerine getirmektir.

 

Şube Yönetim Kurulunun Oluşumu, Toplanma Zamanı, Toplantı Ve Karar Yeter Sayısı

Madde 39.       (1) (Değişik Birinci Cümle: 16.02.2019 – VI. Olağan Genel Kurul) Şube Yönetim Kurulu; şube başkanı, şube sekreteri, şube başkan yardımcısı (teşkilatlanma), şube başkan yardımcısı (mali işler), şube başkan yardımcısı (basın ve iletişim), şube başkan yardımcısı (hukuk ve toplu sözleşme) ve şube başkan yardımcısı (eğitim ve sosyal işler) olmak üzere yedi üyeden oluşur ve şube genel kurulu tarafından; aday olan şube genel kurulu delegeleri veya şube genel kurul üye tam sayısının 1/10’unca aday gösterilen üyeler arasından serbest, eşit, gizli oy, açık tasnif esasına dayalı olarak tek dereceli ve unvanlı olarak gerçekleştirilecek seçimle belirlenir. (Ek Cümle: 16.02.2019 – VI. Olağan Genel Kurul) Tüzüğün 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında sendika üyeleri için belirlenen süreler şubeler için bir yıl olarak uygulanır. En fazla oyu alan aday, aday olduğu göreve seçilmiş olur. Aynı seçimde, (Ek İbare: 18.03.2023 – VII. Olağan Genel Kurul) aynı usulde ve unvansız olarak Şube Yönetim Kurulu asil üye sayısı kadar yedek üyenin seçimi de gerçekleştirilir. Şube Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin boşalması halinde en çok oy alandan başlanarak yedek üyeye çağrı yapılır. Yönetim Kurulu yedek üyenin katılımıyla yapılacak ilk toplantıda oybirliğiyle Şube Başkanı hariç olmak üzere görev dağılımı yeniden yapabilir.

 

(2) Şube Başkanının herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, çağrı yapılan yedek üyenin katılımıyla toplanan Yönetim Kurulu’nda Şube Başkanı seçimi yapılır. Şube başkanı salt çoğunluğun oyu ile seçilir. Şube Başkanı’nın belirlenmesinden sonra Yönetim Kurulunun diğer üyelikleri için görev dağılımı yeniden yapılır.

 

(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen haller hariç olmak üzere şube yönetim kurulu; şube başkanının önerisi olmak ve oybirliğiyle gerçekleştirmek kaydıyla görev dağılımını yeniden yapabilir.

 

(4) Şube Yönetim Kurulu, Genel Yönetim Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikte farklı süreler belirlenmek üzere[54] ayda en az bir kez olağan, Şube Başkanının çağrısıyla da olağanüstü olarak toplanır. Şube Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısı, yönetim kurulu üye sayısının salt çoğunluğu olup kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın yer aldığı tarafın görüşü karar haline gelir. Şube Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak beş defa üst üste katılmayan yönetim kurulu üyesinin yönetim kurulu üyeliği sona erer.

 

(5) (Değişik Fıkra: 16.02.2019 – VI. Olağan Genel Kurul) Şube yönetim kurulu üyeleri, şube yönetim kurulunun önerisi ve Genel Yönetim Kurulu kararıyla süresi belirtilmek suretiyle veya süre belirtilmeksizin bu görevine bağlı olarak aylıksız izne ayrılma hakkından yararlandırılabilir. Şube başkanı, talepte bulunması ve Genel Yönetim Kurulunun onayıyla aylıksız izne ayrılabilir.

 

(6) (Ek Fıkra: 16.02.2019 – VI. Olağan Genel Kurul) Şube organlarına seçileceklerin sendika üyesi olması ve şubenin coğrafi alanında bulunan işyerlerinde görev yapması şarttır.

 

(7) (Ek Fıkra: 16.02.2019 – VI. Olağan Genel Kurul) Yedek üyeler dâhil olmak üzere şube yönetim kurulu üye sayısının toplantı yeter sayısının altına düşmesi halinde Genel Yönetim Kurulu’nca bu durumun gerçekleştiği tarihi takip eden 60 gün içinde şube olağanüstü genel kurulunun toplanmasına karar verilir. Verilecek kararda, olağanüstü genel kurulun gündemi, olağanüstü genel kurulda yapılacak seçimde belirlenecek zorunlu organların ve üyelerinin kapsamı da belirtilir.

 

Şube Yönetim Kurulunun Görev Ve Yetkileri

Madde 40.       (1) Şube yönetim kurulu aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır;

 

 1. Şubenin çalışma programını yapmak,
 2. Şube harcamalarının usulüne uygun yapılmasını sağlamak,
 3. Şube Genel Kuruluna sunulacak faaliyet raporunu hazırlamak ve Şube Genel Kurulunu toplantıya çağırmak,
 4. Sendikaya üyelik için başvuran kamu çalışanlarının üye kayıt formlarını Genel Merkeze ulaştırmak,
 5. Şube merkezinin bulunduğu ilin idari sınırları içerisinde yer alan ilçe, belde ve işyeri sendika temsilcilerini belirlemek, şube bünyesinde bulunan diğer İl/İller ile bu İl/İllere bağlı ilçe, belde ve işyeri temsilciliklerinin belirlenmesine yönelik olarak Genel Yönetim Kurulu’na teklifte bulunmak,
 6. Şube sınırları dâhilindeki işyerlerinde çalışan üyelerin sorunlarıyla ilgilenmek, çözümler üretmek, gerekli mercilerle konu hakkında yazışma yapmak,
 7. Aidatların usulüne uygun olarak kesilmesini sağlamak, bu amaçla üye formalarını ve listelerini ilgili işyerlerine ulaştırmak,
 8. Eğitimin ve eğitim çalışanlarının sorunlarının tespitine ve çözümüne yönelik çalışmalar yapmak,

ı)    Sendikanın faaliyetlerinin ve bilgi birikiminin topluma aktarılmasına yönelik olarak konser, sergi, seminer, panel, konferans, anma ve kutlama günleri vb. sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek,

 1. Öncelikle üyelerinin sosyal ve ekonomik haklarını korumak ve geliştirmek amaçlı olmak kaydıyla toplumu ilgilendiren veya kamuoyu gündeminde bulunan konular hakkında, basın bildirisi yayımlamak, basın toplantısı veya basın açıklaması yapmak, eylem, miting vb. sendikal faaliyetler düzenlemek ve gerçekleştirmek, üyelerine ve toplumun diğer fertlerine yönelik meslek edindirme kursları düzenlemek,
 2. Televizyon, radyo, gazete, dergi, bülten, özel sayı, internet, web sayfası gibi iletişim araçlarıyla sendika faaliyetlerini tanıtmak,
 3. Genel Yönetim Kurulundan onay almak suretiyle bülten, dergi veya özel yayınlar şeklinde yayın organları çıkarmak, web sitesi ya da internet sayfası düzenlemek,
 4. Üyelerin sosyokültürel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak kütüphane, dinlenme tesisi, lokal, tüketim kooperatifi vb. birimlerin açılmasına yönelik çalışmalar yapmak, birimlerin hizmete açılması için Genel Yönetim Kurulundan izin almak,
 5. Sendika yetkili organları ile şube genel kurulu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

Şube Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Ve Yetkileri

Madde 41.       (1) Şube Yönetim Kurulu üyelerinin unvanları itibariyle görevleri aşağıdaki gibidir;

 

A) Şube Başkanı; Şube başkanı aşağıda belirtilen görevleri yürütür ve yetkileri kullanır;

 

 1. Şube Yönetim Kurulu adına şubeyi yönetmek ve temsil etmek,
 2. Şube Yönetim Kuruluna ve şubede kurulacak komisyonlara başkanlık etmek, gerektiğinde toplantı veya komisyon başkanlığını Yönetim Kurulu üyelerinden birine devretmek,
 3. Şubedeki bütün büroların ve çalışanların amiri olarak çalışmaları incelemek ve denetlemek,
 4. Şube adına basına bilgi vermek, basın açıklaması yapmak,
 5. İlgili yönetim kurulu üyesiyle birlikte şube yazışmalarını ve muhasebe ve muamele evraklarını imzalamak,
 6. Şube harcamalarının mali mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak,
 7. Şube Denetleme Kurulu’nun raporunu ilk toplantıda yönetim kuruluna sunmak,
 8. Şubenin bankada bulunan hesabından mali hususlarla görevli yönetim kurulu üyesiyle veya yetki verilen yönetim kurulu üyesiyle birlikte çift imzayla para çekmek.

ı)    Sendikanın üye olduğu konfederasyona bağlı sendikaların şubeleriyle diyalog kurmak ve ortak çalışmalar için plan ve proje geliştirmek, yapılan çalışmalar hakkında yönetim kuruluna bilgi vermek,

 1. Şube adına çıkarılan yayın organlarının sahibi olmak ve bu yayın organlarının hukuki sorumluluğunu üstlenmek,
 2. Şube başkan yardımcılarının çalışmalarını koordine etmek, çalışmalarını incelemek ve denetlemek, gerektiğinde ilgili başkan yardımcılarından rapor istemek,
 3. Genel Yönetim Kurulu ve Şube Genel Kurulu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak.

 

B) Şube Sekteri[55]; Şube sekreteri aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır;

 

 1. Şubede Kurulu bulunan büroları yönetmek ve çalışmalarını düzenlemek,
 2. Şube Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak,
 3. Şube başkanı bulunmadığı zamanlarda şube başkanına vekâlet etmek,
 4. Şubenin gelen-giden evrakının kayıt ve kabul işlemlerini yürütmek,
 5. Şube üyelerinin işveren ve işyerlerine yönelik sorunlarının çözümüne yönelik işlemleri yürütmek,
 6. Şube çalışanlarına ilişkin mevzuat hükümlerini uygulamak,
 7. Şube yönetim kurulu kararlarının uygulanmasını takip etmek,
 8. Şube yönetim kurulu üyeleriyle başkan arasındaki koordinasyonu sağlamak,

ı)    Şubenin faaliyetlerine ilişkin olarak hazırlık ve planlama çalışmaları yapmak,

 1. Şube Yönetim Kurulu ve Şube Başkanı tarafından görev alanına ilişkin olarak verilen diğer görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak.

           

(Değişik Bent Başlığı: 21.02.2015 – V. Olağan Genel Kurul)

C) Şube Başkan Yardımcısı (Teşkilatlanma); Şube başkan yardımcısı (teşkilatlanma)aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır;

 

 1. Şube coğrafi alanının kapsamında bulunan tüzüğün ikinci maddesinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerlerinde teşkilatlanmayı sağlamak,
 2. Şubenin ve bağlı temsilciliklerin sendikal faaliyetlerini, tüzükte belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda yerine getirmelerine yardımcı olmak,
 3. Üye kayıtları ve üyelikten ayrılma iş ve işlemlerini düzenlemek ve yürütmek,
 4. Şube üyelerinin, kişisel ve görev bilgilerinin yer aldığı üyelik arşivini düzenlemek ve üye envanterlerini çıkarmak,
 5. Üyeliği kesinleşen üyenin, üye kayıt belgesinin bir nüshasını 15 gün içinde işverene göndermek,
 6. Şube genel kurulu ve delege seçimlerinin zamanında ve mevzuata uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,
 7. Sendika temsilcilerinin atanması veya görevden alınması konusunda şube başkanları ile istişare ederek, Genel Yönetim Kuruluna bilgi vermek,
 8. Teşkilatlanan iş yerlerinde çalışanlara kitap, broşür ve bildiri gibi yayın organlarının hazırlanmasını, dağıtımını temin etmek veya bizzat toplantılar düzenleyerek teşkilatlanmanın faydalarını anlatmak, teşkilatlanma hususunda alınan kararların uygulanmasını sağlamak ve bu konuda başkanla birlikte çalışmak,

ı)    Teşkilatlanma çalışmalarının hızlandırılmasına ve üye sayısının artmasına yönelik strateji geliştirmek ve uygulamaya yönelik olarak Yönetim Kurulu’na teklifte bulunmak, hizmet kolundaki diğer sendika şubelerinin bu alana yönelik stratejileri konusunda analiz raporları hazırlamak,

 1. Genel Kurul çağrısına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 2. Sendikal teşkilatlanma faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemler konusunda sendika organları dahil olmak üzere şube, temsilcilikler ve iş yeri temsilcilerine yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlemek,
 3. Konfederasyon, sendika ve şube tarafından alınan eylem kararlarının teşkilata duyurulmasını sağlamak, eylem için gerekli hazırlık çalışmalarını gerçekleştirmek,
 4. Genel Yönetim Kurulunca temsilciliklere yetki verilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek
 5. İlçe teşkilatlarının çalışmalarına yardımcı olmak ve bu teşkilatları denetlemek,
 6. İlçe teşkilatlarının ve başkanlarının aylık çalışma raporlarını şube başkanlığına ulaştırmak,
 7. Kurulmasına karar vermesi halinde, teşkilatlanma bürosunu yönetmek, bu büroda istihdam edilecek personel için Yönetim kuruluna öneride bulunmak,
 8. Görev alanına giren kısa, orta ve uzun vadeli planlarını yapmak,
 9. Başkan ve Yönetim Kurulunca görev alanına ilişkin olarak verilecek diğer görevleri yürütmektir.

 

(Değişik Bent Başlığı: 21.02.2015 – V. Olağan Genel Kurul)

D) Şube Başkan Yardımcısı (Mali İşler); Şube başkan yardımcısı (mali işler) aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır;

 

 1. Şubenin muhasebe işlerini ilgili yasa, tüzük, yönetmelik hükümleri gereğince yürütmek, devre bütçelerinin uygulanmasını sağlamak,
 2. Şubenin mali durumu hakkında bilgi vermek amacıyla, tanzim edeceği gelir-gider tablosu ve mizanları her ayın sonunda Yönetim Kuruluna sunmak,
 3. Şube gelirlerinin toplanmasını, giderlerin bütçe esaslarına ve plânlamasına uygun yapılmasını, muhasebe kayıtlarının gerektiği gibi tutulmasını sağlamak,
 4. Şube nezdinde tahakkuk eden vergilerle, çalışanlara ait sigorta primlerinin ve zamanında ödenmesini sağlamak,
 5. Şubeye ait gider avanslarının zamanında gönderilmesini sağlamak ve giderlerin gözetim ve denetimini yapmak,
 6. Şubenin demirbaş kayıtları ile demirbaşların düşümünün usulüne uygun olarak tutulmasını sağlamak,
 7. Genel Merkeze gönderilmesi gereken mali evrakların süresi içerisinde gönderilmesini sağlamak,
 8. Şubenin alacağı mal ve hizmetlerle ilgili olarak; piyasa araştırması yapmak, gerektiğinde pazarlık ve kapalı zarf usulüyle ihale düzenlemek, mal alım ve satımlarına ilişkin protokol ve sözleşmeleri şube başkanıyla birlikte yetki verilmesi halinde tek başına imzalamak,

ı)    Üyelere hizmet vermek amacıyla yardımlaşma sandığı ve konut ve tüketim kooperatifi kurulmasına yönelik analiz çalışması yapmak,

 1. Şube hesaplarının, her ay denetime hazır bulundurulmasını sağlamak,
 2. Genel Kurul kararı doğrultusunda, giderler ve bütçe fasılları arasında aktarma yapmak hususunda alınacak kararlara ilişkin olarak Yönetim Kuruluna teklif sunmak,
 3. Şube giderlerinde alınabilecek tasarruf önlemleri için Genel Yönetim Kuruluna tekliflerde bulunmak,
 4. Üye aidatlarının Genel Merkez banka hesaplarına gerçeğe uygun olarak aktarılıp aktarılmadığını kontrol etmek,
 5. Üye aidatlarından şubeye aktarılması gereken payın şube hesabına aktarılmasına ilişkin işlemleri takip etmek,
 6. Görev alanına giren kısa, orta ve uzun vadeli planlarını yapmak,
 7. Şube Başkanı ve Yönetim Kurulunca görev alanına ilişkin olarak verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.

 

E) Şube Başkan Yardımcısı (Basın ve İletişim); Şube başkan yardımcısı (basın ve iletişim) aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır;

 

 1. Sendikanın program, amaç ve ilkeleri doğrultusunda şube tarafından kitap, dergi, gazete, broşür, bülten gibi yayınların hazırlanmasını ve çıkarılmasını sağlamak, bu yayınlarla ilgili resmi iş ve işlemleri yürütmek,
 2. Yayın faaliyetlerine için gerekli teknik donanımların (kamera, fotoğraf makinesi, bilgisayar programı vb. araç-gereci) alınmasını temin etmek, bu amaçla Yönetim Kuruluna teklifte bulunmak,
 3. Şube faaliyetlerinin kamuoyuna duyurulmasına yönelik olarak yerel ve ulusal basın ve yayın organları ile televizyon kuruluşlarıyla iletişimi sağlamak,
 4. Temsilcilikleri tarafından hazırlanan yayın organları ile web sitelerinin gözetim ve denetimini gerçekleştirmek,
 5. Basın toplantıları ve basın açıklamaları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 6. Şubeye ait web sitesini hazırlamak ve düzenlemek, bu amaçla yapılacak çalışmalara yönelik olarak mal ve hizmet satın alınması ya da personel istihdamı için yönetim kuruluna teklif sunmak,
 7. Eğitim, öğretim ve bilim faaliyetiyle ilgili kurum ve kuruluşlara ait yayın organlarını takip ederek, Şube faaliyetlerinin anılan yayın organlarında yer almasını sağlamak,
 8. Sendikanın ve şubenin yayınlarıyla ilgili arşiv oluşturmak,

ı)    Yönetim kurulunca oluşturulmasına karar verilmesi halinde basın-yayın bürosunu yönetmek, bu büroda istihdam edilecek personel için Yönetim kuruluna öneride bulunmak,

 1. Basın-yayın komisyonu kurmak ve başkanlığını yaparak komisyon çalışmalarını düzenlemek, istendiğinde komisyon çalışmalarıyla ilgili raporu başkana ve Yönetim Kurulu’na sunmak,
 2. Sendikanın tanıtımını ve sendika ve şube faaliyetlerinin toplum tarafından bilinmesini sağlamak amacıyla bülten ve broşürler hazırlamak,
 3. Okul ve işyerlerinde sendika panolarının oluşturulmasını ve düzenlenmesini sağlamak,
 4. Görev alanına giren kısa, orta ve uzun vadeli planlarını yapmak,
 5. Başkan ve Yönetim Kurulunca görev alanına ilişkin olarak verilecek diğer görevleri yürütmektir.

 

(Değişik Bent Başlığı: 21.02.2015 – V. Olağan Genel Kurul)

F) Şube Başkan Yardımcısı (Hukuk[56] ve Toplu Sözleşme): Şube başkan yardımcısı (hukuk ve toplu sözleşme)aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır;

 

 1. Şubenin coğrafi alanı içerisinde yer alan eğitim-öğretim ve bilim hizmetleri koluna dâhil kamu kurum ve kuruluşlarınca ilgili mevzuatı kapsamında oluşturulan kurul ve komisyonlarda şubeyi temsilen görevlendirileceklerle ilgili çalışma yapmak ve şube yönetim kuruluna sunmak,
 2. Hizmet kolu ile ilgili üyelerden gelen problemlere, aksaklıklara ve şikâyetlere çözüm bulmak,
 3. Üyelerin özlük ve sosyal hakları ile ilgili mevzuatları takip etmek, görüş ve öneriler getirmek
 4. Üyelerin mevzuata ilişkin genel ve yerel sorunlarını derleyerek, raporlar hazırlayıp şube yönetim kuruluna ve genel merkeze sunmak,
 5. Hizmet koluna ve sendikal çalışmalara ilişkin her türlü mevzuat, bilgi, belge ve yayınları toplamak, düzenlemek ve değişiklikleri takip etmek
 6. Mevzuattaki değişmeler ve gelişmeler sonucu yapılması gereken yeni düzenlemeler hakkında şube yönetim kuruluna bilgi sunmak,
 7. Yerel mahkemelere açılan davaları takip etmek ve sonuçtan genel merkeze bilgi vermek,
 8. Sendikanın toplu sözleşme katılımlarına katkı sağlamak üzere, üyelerin taleplerini ve problemlerini belirten raporlar düzenleyerek genel merkeze göndermek,

ı)    Çalışmalarını diğer sekreterliklerle koordineli yürütmek,

 1. Mevzuat değişiklikleri konusunda Genel Yönetim Kuruluna sunulacak önerileri hazırlayarak Şube Yönetim kuruluna sunmak,
 2. Başkan ve Yönetim Kurulunca görev alanına ilişkin olarak verilecek diğer görevleri yürütmektir.

 

(Değişik Bent Başlığı: 21.02.2015 – V. Olağan Genel Kurul)

G) Şube Başkan Yardımcısı (Eğitim ve Sosyal İşler): Şube başkan yardımcısı (eğitim ve sosyal işler) aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır;

 

 1. Şube üyelerinin ve diğer kamu çalışanlarının ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim almalarını sağlayacak eğitim programları hazırlamak ve uygulanmak üzere Yönetim Kurulunun onayına sunmak,
 2. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan eğitim programlarının yürütülmesini sağlamak,
 3. Şube coğrafi alanı kapsamında bulunan ve eğitim-öğretim ve bilim hizmetleri sunan kurum ve kuruluşların uygulamaları hakkında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,
 4. Yönetim kurulunun onayını almak kaydıyla, Türk millî eğitim sisteminin çağın gereklerine uygun hale gelmesine katkıda bulunmak amacıyla, eğitim-öğretim yöntem ve teknikleri, müfredat programları, eğitim materyalleri geliştirmeye yönelik panel, seminer, konferans vb. etkinlikler düzenlemek, aynı amaç doğrultusunda geçici süreli komisyonlar oluşturmak,
 5. Eğitim faaliyetlerinin gerektirdiği harcamalar mali kaynak ayrılması hususunda öneride bulunmak,
 6. Bütün öğretim düzeyindeki öğrencilerin sorunlarının tespiti ve sorunlara çözüm önerileri geliştirmek amacıyla araştırmalar düzenlemek, öğrencilerin beklentilerini ilgili kurumlara aktarmak üzere araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,
 7. Öğretmen ve eğitim çalışanlarının sürekli bilgilenme ve gelişme isteklerini karşılamaya yönelik eğitim-öğretim fırsatları oluşturmak,
 8. Öğretmen ve diğer eğitim çalışanlarıyla, öğrenci ve velileri, ortak sorunların paylaşımı ve bu sorunlara çözüm üretmek amacıyla bir araya getirecek etkinlikler düzenlemek,

ı)    Sendika üyeleri ile hizmet kolunda görevli diğer kamu görevlilerine yönelik eğitim amaçlı panel, seminer, konferans düzenlemek ve sonuçları hakkında rapor düzenleyerek yönetim kuruluna sunmak,

 1. Sendika ve şube faaliyetlerine ilişkin olarak yazılı ve görsel basın ve yayın organlarında yer alan haberleri, eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere eğitim materyali haline getirmek ve bu amaçla arşiv oluşturmak,
 2. Üyelerin mevzuat değişiklerine uyumun sağlamaya yönelik hizmetiçi eğitim uygulamaları düzenlemek,
 3. Üyelerin görevde yükselme, unvanlar arasında geçiş, yöneticilik, kariyer basamaklarına geçiş vb. sınavlara hazırlanması amacıyla yayımlar hazırlamak, talep oluşması halinde kurslar düzenlemek,
 4. Şube coğrafi alanında hizmet vermekte olan resmi ve özel eğitim kurumlarının eğitim faaliyetlerini gözlemlemek, katkıda bulunacağına inanılan eğitim uygulamalarına gözlemci olarak katılmak,
 5. Şube coğrafi alanında eğitim vermekte olan yükseköğretim kurumlarının çalışmalarını ve uygulamalarını, yayınlarını, sosyo-kültürel faaliyetlerini takip etmek, gerektiğinde bu durumla ilgili rapor hazırlayarak yönetim kurulunu bilgilendirmek,
 6. Kurulması halinde eğitim bürosunu yönetmek ve çalışmalarını denetlemek, büroda istihdam edilecek personele ilişkin olarak yönetim kuruluna öneride bulunmak,
 7. Görev alanına giren kısa, orta ve uzun vadeli planlarını yapmak,
 8. Şube sınırlılığında olmak üzere, toplum tarafından kabul gören önemli gün ve haftalarda sendikanın amaç ve ilkelerine uygun sosyal ve kültürel içerikli faaliyetler gerçekleştirmek,
 9. Toplumun bütününü ilgilendiren sosyal durum ve olaylarla ilgili olarak analiz çalışması yaparak Yönetim Kuruluna bilgi vermek ve istendiğinde rapor hazırlamak,
 10. Üyelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yardımlaşma sandıkları kurulmasına destek olmak gerektiğinde yardımlaşma sandığı oluşturulmasını sağlamak,

ş)   Üyelere hizmet verilmesi amacıyla şube coğrafi alanı kapsamında sağlık tesisi, huzurevi, kreş ve benzeri sosyal tesislerle, kültürel ve sportif amaçlı tesisler kurulmasına yönelik fizibilite çalışması yapmak ve çalışmalarını rapor halinde Yönetim Kuruluna sunmak,

 1. Şube üyelerin konut edinmesine imkân sağlayacak projeler hazırlamak ve bu amaçla kooperatifler kurulmasına yönelik çalışma yapmak, kurulan kooperatiflerin durumu ve çalışmaları hakkında istendiğinde Yönetim Kuruluna bilgi sunmak,
 2. Öncelik üyelere verilmek kaydıyla, şube coğrafi alanında afete uğrayan bölgelerde konut, sağlık ve eğitim tesisleri yapmak amacıyla inceleme yapmak ve inceleme sonuçlarını rapor halinde yönetim kuruluna sunmak, bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarına aynı ve nakdi yardım için gereken hazırlık çalışmalarını yapmak,
 3. Sendikanın faaliyet alanı ile ilgili konular başta olmak üzere sosyo-ekonomik ve kültürel sorun ve durumlarla ilgili seminer, panel, konferans vb. toplantı ve etkinlikler planlamak ve yetki verilmesi halinde gerçekleştirmek, sonuçları hakkında rapor düzenlemek,
 4. Şube coğrafi alanıyla sınırlı olmak üzere sendikanın faaliyet alanıyla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen sosyal ve kültürel etkinliklere şube adına katılmak, şube tarafından düzenlenen bu tür etkinliklere bu kurum ve kuruluşların katılımını sağlamak,
 5. Öncelik şube üyelerinin olmak üzere eğitim ve diğer kamu çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek sportif etkinlikler düzenlemek,
 6. Sendika ve şube çalışmalarına emeği geçen üyelerle, diğer kişi, kurum ve kuruluşlarına ziyaretler düzenlemek,
 7. Diğer sekreterliklerin görev alanında olmamak kaydıyla şube tarafından düzenlenecek her türlü sosyal, kültürel ve sportif etkinliğin planlanmasını gerçekleştirmek,
 8. Kurulması halinde sosyal işler bürosunu yönetmek, büro çalışmalarını ve çalışmalarını denetlemek, büroda istihdam edilecek personel hakkında Yönetim Kuruluna teklifte bulunmak,
 9. Görev alanına giren kısa, orta ve uzun vadeli planlarını yapmak,
 10. Başkan ve Yönetim Kurulunca görev alanına ilişkin olarak verilecek diğer görevleri yürütmektir.

 

Şube Denetleme Kurulunun Oluşumu, Toplanma Ve Karar Yeter Sayısı, Görev Ve Yetkileri

Madde 42.       (1) (Değişik cümle: 16.02.2019 – VI. Olağan Genel Kurul) Şube Denetleme Kurulu; Şube Genel Kurulu tarafından serbest, eşit, gizli oy, açık tasnif esasına göre olarak gerçekleştirilecek seçime dayalı olarak şube delegeleri ya da şube genel kurulu üye tam sayısının 1/10’u tarafından aday gösterilen sendika üyeleri şube üyeleri arasından seçilen beş kişiden oluşur. Bu seçimde ayrıca asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir.

 

(2) Şube Denetleme Kurulu, ilk toplantısını en çok oyu alan üyenin oyların eşit olması halinde en yaşlı üyenin başkanlığında yaparak bir başkan ve sekreter seçerek görev dağılımı yapar. Denetleme kurulu asil üyeliklerinde boşalma olması halinde, en çok oyu alandan başlamak üzere yedek üye göreve çağrılır görevin kabul edilmemesi halinde oy sırasına göre diğer yedek üyeye çağrı yapılır.

           

(3) Şube Denetleme Kurulu, Şube Yönetim Kurulunun faaliyetlerinin tüzük, ilgili mevzuat ve genel kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını tüzüğe uygun olarak denetler. (Ek cümleler: 16.02.2019 – VI. Olağan Genel Kurul) Şube yönetim kurulu tarafından denetleme yaptırılmaması veya denetleme için gerekli defter, evrak, belgelerin verilmemesi vb suretle denetlemenin fiilen imkânsız hale getirilmesi hallerinde, Şube Denetleme Kurulu durumu Genel Yönetim Kurulu’na bildirir. Bu halde denetleme Genel Yönetim Kurulu veya öncelikle şube denetleme kurulunun yedek üyeleri olmak üzere Genel Yönetim Kurulunun görevlendireceği kişi veya kişilerce gerçekleştirilir. Şube Denetleme Kurulu tarafından denetleme yapmaktan imtina edilmesi halinde, Şube Yönetim Kurulu durumu Genel Yönetim Kurulu’na bildirir. Bu halde denetleme, şube denetleme kurulunun yedek üyeleri tarafından, bunlar görevi üstlenmez iseler Genel Yönetim Kurulunun görevlendireceği kişi veya kişilerce gerçekleştirilir. Bu hallerde denetleme gerçekleştiren kişi veya kişiler, Şube Denetleme Kurulu görev ve yetkilerine haizdir.

 

(4) Şube Denetleme Kurulu, denetleme sonucunda düzenlenen ara raporunu Yönetim Kuruluna, dönem sonu raporunu ise Şube Genel Kuruluna sunar.

 

(5) Şube Denetleme Kurulunun toplantı yeter ve karar yeter sayısı üye sayısının salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği halinde kararı başkanın oyu belirler. (Ek cümle: 16.02.2019 – VI. Olağan Genel Kurul) Şube denetleme kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üç (3) defa üst üste katılmayan denetleme kurulu üyesinin denetleme kurulu üyeliği sona erer.

 

Şube Disiplin Kurulunun Oluşumu, Toplanma Ve Karar Yeter Sayısı, Görev Ve Yetkileri

Madde 43.       (1) (Değişik cümle: 16.02.2019 – VI. Olağan Genel Kurul) Şube Disiplin Kurulu; Şube Genel Kurulu tarafından serbest, eşit, gizli oy, açık tasnif esasına göre olarak gerçekleştirilecek seçime dayalı olarak şube delegeleri ya da şube genel kurulu üye tam sayısının 1/10’u tarafından aday gösterilen sendika üyeleri şube üyeleri arasından seçilen beş kişiden oluşur. Bu seçimde ayrıca asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir.

 

(2) Şube Disiplin Kurulu, ilk toplantısını en çok oyu alan üyenin oyların eşit olması halinde en yaşlı üyenin başkanlığında yaparak bir başkan ve sekreter seçerek görev dağılımı yapar. Disiplin kurulu asil üyeliklerinde boşalma olması halinde, en çok oyu alandan başlamak üzere yedek üye göreve çağrılır görevin kabul edilmemesi halinde oy sırasına göre diğer yedek üyeye çağrı yapılır.

 

(3) Şube Disiplin Kurulu, sendika tüzüğüne, sendikanın amaç ve ilkelerine aykırı hareket eden üyeler hakkındaki disiplin soruşturmalarını yapar. Disiplin soruşturması sonucunda uyarı ve kınama cezalarını verebilir. Uyarma ve kınama cezalarına ilişkin kararları genel kurula ve diğer ilgililere bildirir. Tüzükte belirtilen diğer disiplin cezalarını gerektiren fiillerle ilgili disiplin soruşturmasına ait soruşturma raporunu Genel Yönetim Kuruluna sunulmak üzere şube yönetim kuruluna sunar.

 

(4) Şube disiplin kurulu üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde kararı başkanın oyu belirler. (Ek cümle: 16.02.2019 – VI. Olağan Genel Kurul) Şube disiplin kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üç (3) defa üst üste katılmayan disiplin kurulu üyesinin disiplin kurulu üyeliği sona erer.

 

(5) Şube disiplin kurulu çalışmalarını Disiplin Yönetmeliğine göre yürütür.

 

(Değişik Madde: 16.02.2019 – VI. Olağan Genel Kurul)

Zorunlu Organlara Seçilme Şartları, Seçilenlerin Güvenceleri

Madde 44.   (1) Sendika ve şube zorunlu organlarına ve temsilciliklerine seçilenlerin mali ve sosyal hakları, tüzüğün ilgili maddeleri gereği genel kurul kararıyla belirlenir.

 

(2) Sendika Genel Başkanı ve Genel Yönetim Kurulu Üyeleri, ilgili mevzuatında belirtilen usul ve esaslara göre aylıksız izne ayrılır. Şube Yönetim Kurulu üyeleri, ilgili mevzuatında belirtilen süre içerisinde talepte bulunmaları, taleplerinin Genel Yönetim Kurulunca da uygun bulunması halinde aylıksız izne ayrılabilirler.

 

(3) Aylıksız izne ayrılan Genel Başkan ve Genel Yönetim Kurulu üyeleri ile şube başkan ve şube yönetim kurulu üyelerine eş ve çocuk yardımı dâhil olmak üzere ilgili mevzuatında belirtilen usul ve esaslara göre kamu görevlilerinin yararlanmakta olduğu sosyal yardımlar ayrıca ödenir.

 

(4) Aylıksız izne ayrılan sendika yönetim kurulu üyeleri ücret ve sosyal güvenlik primleri ile vergi, harç vb mali yükümlülükleri Sendika Genel Merkezi tarafından ödenir. Aylıksız izne ayrılan şube başkanları ile yönetim kurulu üyelerinin ücret ve sosyal güvenlik primleri ile vergi, harç vb mali yükümlülükleri ise genel kurulda yetki verilmek kaydıyla sendika genel merkezi tarafından ödenir.

 

(5) Sendika ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri ile sendika ve şube personelinin yıllık izin dâhil olmak üzere mazerete dayalı izin süreleri, Toplu İş Sözleşmesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilgili mevzuatında belirtilen hükümler dikkate alınarak Genel Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

(6) Çekilme, göreve son verilmesi veya sair nedenlerle kamu görevinden ayrılanlar ile farklı bir hizmet koluna giren kuruma atananlardan sendika üyesi olanların üyelikleri, varsa sendika şubesindeki görevleri sona erer.

 

(7) Emekliye ayrılan sendika ve şube zorunlu organlarındaki görevleri seçildikleri dönemin sonuna kadar devam eder.

 

(8) Şube coğrafi alanı dışındaki bir göreve atananların şubedeki bütün görevleri sona erer. Ancak aynı il sınırları içerisinde kendi istek ve iradeleri dışında şubelerinin coğrafi sahası içindeki işyerleriyle kadro ilişiğinin kesilmesi sonucu doğuran yer değişikliği halleri ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında azınlık okullarına yapılan atama halleri müstesnadır.

 

 

Temsilcilikler

Madde 45.       (1) 4688 sayılı Kanunun 18’inci maddesine göre şube açmak için yeterli üye sayısına ulaşılamayan ya da Genel Yönetim Kurulunca şube kuruluşunun ekonomik, etkin ve verimli olamayacağına karar verilen yerlerde[57], üyeler arasından yönetim kurulu belirlenmek suretiyle Genel Yönetim Kurulu kararıyla temsilcilikler oluşturulur. Temsilcilikler, Genel Yönetim Kurulu kararı ile yetkilendirilir.

 

(2) (Mülga)  (16.02.2019 – VI. Olağan Genel Kurul)

 

(2) (Değişik Fıkra: 16.02.2019 – VI. Olağan Genel Kurul) Temsilciliklerin kuruluşuna, yönetimlerinin belirlenmesine, görevden alınmalarına, temsilcilik coğrafi alanı içindeki üyelerin Sendika ve Şube Genel Kurulu delegeliğine yapacakları başvurulara, temsilciliklerin sendikal faaliyetlerinde, idari ve mali iş ve işlemlerinde kime bağlı olacaklarına ilişkin usul ve esaslar genel yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulacak ilgili yönetmeliklerde düzenlenir.”

           

İşyeri Sendika Temsilciliği ve Sendika İşyeri Temsilciliği

Madde 46.       (1) İş yeri sendika temsilcileri, Sendikanın ilgili işyerinde en çok üyeye sahip sendika olması halinde işyerindeki üyeler arasından belirlenir. Birden fazla temsilci olması halinde temsilcilerden biri Şube Yönetim Kurulu tarafından baştemsilci olarak görevlendirilir.

 

(2) Sendika işyeri temsilcileri; Sendikanın ilgili işyerinde en çok üyeye sahip sendika olamaması halinde işyerindeki üyeler tarafından seçimle belirlenir. İlgili mevzuatında belirtilen işyeri sendika temsilcisini belirleme yetkisinin Sendikada olması halinde sendika işyeri temsilcileri bu görevi de yerine getirirler.

 

(3) İşyeri sendika temsilcileri ile sendika işyeri temsilcilerinin belirlenmesine, çalışmalarına, görevden alınabilmelerine, şubelerle ve temsilciliklerle ilişkilerine ve diğer konulara ilişkin usul ve esaslar Genel Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenler.

 

İşyeri Sendika Temsilcilerinin ve Sendika İşyeri Temsilcilerinin Görev Ve Yetkileri

Madde 47.       (1) İşyeri sendika temsilcilerinin görev ve yetkileri;

 

 1. İşyerlerinde kamu görevlilerinin işveren veya işyeri ile ilgili sorunlarını dinlemek, ilgili yerlere iletmek ve kamu görevlileri ile işveren arasında iletişim sağlamak,
 2. Yasalar, yönetmelik ve tüzükle kendilerine verilen görevleri yerine getirmek.

 

(2) Sendika işyeri temsilcilerinin görev ve yetkileri;

 

 1. Sendika ile üyeleri arasındaki ilişkiyi koordine etmek ve bunların düzenli yürütülmesini sağlamak,
 2. En az ayda bir, kendi aralarında toplanarak iş yerlerinin problemlerini görüşmek, bu konuda yetkili organlara tekliflerde bulunmak,
 3. Üyelerden gelen şikâyet ve önerileri çözmeye çalışmak, çözemediklerini ilgili organlara bildirmek,
 4. Yasalar, yönetmelik ve tüzükle kendilerine verilen görevleri yerine getirmek.

 

Sendika ve Şube Personeli

Madde 48.       (1) Sendikanın genel merkezi bünyesinde ve şubelerinde sendikanın faaliyet alanı ve çalışmalarıyla ilgili görevleri yürütmek ya da genel merkez ve şubelerde kurulacak büroların iş ve işlemlerini yürütmek amacıyla personel istihdam edilebilir. Bu şekilde istihdam edilecek personelin mali ve sosyal hakları, hak ve sorumlulukları, görev tanımları ve bağlı bulunacakları amirler, Genel Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.

 

(2) Sendikanın gerçekleştireceği faaliyetlerin plânlanmasında, sendika tarafından gerçekleştirilecek etkinliklere yönelik strateji belirlenmesinde, sendikanın kamu kurum ve kuruluşlarıyla diğer sivil toplum örgütleri ve basın yayın organlarıyla ilişkilerin düzenlenmesinde uzmanlık ve deneyimlerinden yararlanılmak üzere Genel Başkanın önerisi ve Genel Yönetim Kurulu’nun kararına bağlı olarak hizmet vermek üzere Danışman unvanıyla personel istihdam edilebilir. Danışman unvanıyla istihdam edilecek personel, doğrudan Genel Başkana bağlı olarak çalışır. Bu unvanla görev yapan personele ödenecek maaş, Genel Yönetim Kurulu üyelerine ödenen maaşı aşmamak kaydıyla Genel Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

(3) Sendika ve şubelerinde görev yapanlarla, danışman statüsünde istihdam edilen personelin sosyal güvenlik kurumlarına ödenmesi gereken primler sendika tarafından ödenir.

 

(Ek Madde: 18.03.2023 – VII. Olağan Genel Kurul)

Genel Sekreter Yardımcısı

Madde 48A.    (1) Genel Sekreter görevlerinin yerine getirilmesinde ve yetkilerinin kullanılmasında genel sekretere yardımcı olmak üzere Genel Yönetim Kurulu kararıyla en çok 3 (üç) genel sekreter yardımcısı atanır.

 

(2) Genel Sekreter Yardımcısının, sendika şube yöneticiliğine seçilmiş bulunan üyeler arasından atanması halinde, −atanma tarihinde aylıksız izne ayrılmış değilse− aylıksız izne ayrılmasına karar verilebilir. Genel sekreter yardımcısına, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısının 5.000 rakamıyla çarpımı sonucu çıkan miktarı geçmemek kaydıyla Genel Kurul tarafından belirlenecek tutarda net maaş ve ücret ile kamu görevlilerine ilgili mevzuatına göre ödenmesi gereken aile ve çocuk yardımları ödenir.

 

(Ek Madde: 21.02.2015 – V. Olağan Genel Kurul)

Genel Sekreter Yardımcısı

Madde 48B.    (Mülga) (16.02.2019 – VI. Olağan Genel Kurul)

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

SENDİKA İSTİŞARİ ORGANLARI

 

Merkez Danışma Kurulu’nun (MDK) Oluşumu

Madde 49.       (1) Genel Yönetim Kurulunun çalışmalarına katkılarda bulunmak, ülkede ve dünyada gelişen ekonomik, sosyal, siyasal ve toplumsal olayları değerlendirerek sendikanın bu olaylara ilişkin ilke ve yaklaşımlarının belirlenmesine destek olunması amacıyla Merkez Danışma Kurulu oluşturulur. 

 

(2) Merkez Danışma Kurulunun üye sayısı, asgari 20 azami 40 kişiden oluşacak şekilde, Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Genel Merkez Yönetim Kurulu asil üyeleri Merkez Danışma Kurulunun sürekli üyesidir. Merkez Danışma Kurulu’nun diğer üyeleri; 

 1. Merkez Danışma Kurulu’nun toplantıya çağrılma nedeninin yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilecek (teşkilatlanma, sosyal ve kültürel faaliyetler, toplu sözleşme sürecine hazırlık vb.) sendikal faaliyetler olması halinde şube başkanları arasından,
 2. Merkez Danışma Kurulu’nun toplantıya çağrılma nedeninin ülke ve dünya gündeminde yer alan ve toplumun ya da insanlığın bütününü ilgilendiren konu veya konular olması halinde ise şube başkanları ile konu hakkında uzmanlığı bulunan bürokrat, sendikacı ve diğer sivil toplum kuruluşu önderleri, gazeteci, yazar, akademisyenler arasından,

seçilir.

 

(3) MDK oluşumunda toplantı konu ve gündemine uygun olarak MDK üyeleri Genel Merkez Yönetim Kurulunca farklı kişilerden oluşturulabilir.

 

(4) MDK, gündeme alınacak konu veya konular belirtilmek suretiyle Genel Yönetim Kurulunca ihtiyaç duyulan zamanlarda yapılacak çağrı üzerine toplanır.

 

(5) MDK, çalışmalarını Genel Başkan Başkanlığında yürütür. Üyeler arasından bir sekreter ve yazman seçer. Üyelerinden çalışma komisyonları kurabilir ve bu komisyonlara dışarıdan uzmanlar ve yardımcılar çağırabilir. MDK, çalışmalarını rapor haline getirir ve varsa önerileriyle birlikte Genel Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmek üzere Genel Başkana sunar.

 

(6) MDK’nun rapor ve önerileri tavsiye niteliğindedir.

 

Başkanlar Kurulu ve Genişletilmiş Başkanlar Kurulu

Madde 50.       (1) Başkanlar Kurulu; Genel Yönetim Kurulu asil üyeleri ile Şube Başkanlarından oluşur. Genel Yönetim Kurulunca uygun görülmesi halinde Genel Denetleme Kurulu ve Genel Disiplin Kurulu Başkanları ile Kadınlar Komisyonu, Gençlik Komisyonu, Engelliler Komisyonu ve oluşturulacak diğer komisyonların başkanları da Başkanlar Kuruluna çağrılır. Başkanlar Kurulu’nun başkanlığı Genel Başkan tarafından, yokluğu halinde Genel Başkan Yardımcısı (Genel Sekreter) tarafından yürütülür.

 

(2) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, Genel Yönetim Kurulu, Genel Denetleme Kurulu, Genel Disiplin Kurulu asil üyeleri ve Şube Başkanları ile Kadınlar Komisyonu, Gençlik Komisyonu, Engelliler Komisyonu ve oluşturulacak diğer komisyonların asil üyelerinden oluşur.

 

(3) Başkanlar Kurulu ve Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, istişari organlar olup Genel Yönetim Kurulunun çağrısıyla toplanır. Başkanlar kurulunda alınan kararlar tavsiye niteliğinde olup Genel Yönetim Kurulunda değerlendirilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

Bütçe

Madde 51.       (1) Bütçe, Genel Yönetim Kurulu tarafından Olağan Genel Kurul dönemi esas alınarak; her yıl ayrı olmak üzere; gelirler ve giderlerden oluşan iki ana bölümde tahmini olarak hazırlanarak Genel Kurula sunulur.

 

Sendikanın Gelirleri

Madde 52.       (1) Sendikanın gelirleri;

 1. Üyelik ödentileri,
 2. Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerden elde edilecek gelirler,
 3. Bağışlar ve yardımlar,
 4. Mal varlığı gelirleri,
 5. Mevduatın değerlendirilmesinden doğan gelirler,
 6. Sendika tüzel kişiliği adına açılan tazminat davalarından elde edilen gelirler,
 7. 4688 sayılı Kanuna göre yapılabilecek faaliyetlerden elde edilecek gelirler,
 8. (Ek Bent: 16.02.2019 – VI. Olağan Genel Kurul) İktisadi işletmeden gelen gelirler,
 9. Mevzuat hükümlerinin izin verdiği diğer unsurlardan elde edilen gelirlerdir.

 

Sendika Üyelik Ödentisi

Madde 53.       (1) Sendika üyelik ödentisi, sendika üyesinin damga vergisine tabi aylık brüt gelirinin binde beşidir.   

 

(2) (Değişik Fıkra: 16.02.2019 – VI. Olağan Genel Kurul) Şubelere zorunlu harcamaları ile Genel Yönetim Kurulunun onayı dâhilinde yapılacak sendikal faaliyetleri için banka hesapları aracılığıyla Genel Yönetim Kurulu’nca avans aktarılır. Zorunlu harcama kalemleri ve sendikal faaliyetlere ilişkin usul ve esaslar ile şubelere avans gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar Genel Yönetim Kurulu tarafından çıkartılacak yönetmelikle belirlenir. Şubelere zorunlu harcama kalemleri ve sendikal faaliyetleri için gönderilecek avans tutarı, şube üyelerinden alınan toplam ödenti tutarının üye olunan Konfederasyon üyelik aidatı kesildikten sonra kalan kısmının % 50’sinden fazla olamaz. Avans harcama belgeleri iki (2) ay içerisinde genel merkeze gönderilmediği sürece yeni avans gönderilmez.

 

Sendika Gelirlerinin Banka Hesaplarına Aktarımı

Madde 54.       (1) Sendikanın gelirleri, bir kamu bankası veya özel bankada ya da PTT Bank’da[58] sendika adına açılan hesaba yatırılır. Genel merkezde sendika kasasında 75.000[59] gösterge rakamı ile memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı çarpımından elde edilecek miktarı kadar nakit para bulundurulabilir. Şubelerde ise 7.500[60] gösterge rakamının ile memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanan taban aylık katsayısı ile çarpımından elde edilecek miktarı kadar nakit para bulundurulur.

 

Sendikanın Giderleri

Madde 55.       (1) Sendika gelirlerinden ve kasa mevcudundan üyeler ve yönetim kurulu üyeleri ile çalışanlar dâhil hiç kimseye borç verilemez. Genel Merkez çalışanlarına maaşlarından mahsuben yapılacak avans ödemeleri bu kapsamın dışındadır. Ancak, avans ödemesi miktarı ödeme yapılacak ilgilinin maaşının “%40’ından[61] fazla olamaz.

 

(2) Sendika amaçları ve faaliyetleriyle ilgili olanlarla, tüzükte izin verilenler dışında harcama yapılamaz ve bağışta bulunulamaz. Sendika gelirlerinin %10’u, üyelerin mesleki eğitim, bilgi ve tecrübelerini artırmak için gerçekleştirilecek faaliyetler için kullanılır.

 

(3) Sendika giderleri;

 

 1. Sendika organlarına seçilen yönetici ve üyelerle, sendika tarafından istihdam edilecek personel ve sendika etkinliklerinde görev alacaklara ödenecek; maaş, ek ders ücreti, yol ve yemek giderleri, yolluk, yevmiye ve tazminat giderleri, ikramiye ve prim ödemeleri, sosyal güvenlik primleri,
 2. (Değişik Bent: 16.02.2019 – VI. Olağan Genel Kurul) Genel Merkez, Şube ve temsilciliklerinin ve birimlerinin masrafları,
 3. (Değişik Bent: 16.02.2019 – VI. Olağan Genel Kurul) Kurucusu olduğu vakıflara ait katılım, aidat vb giderler ile Yardımlaşma sandığı giderleri, sosyal hizmet giderleri,
 4. (Ek Bent: 16.02.2019 – VI. Olağan Genel Kurul) Sendikayı temsille görevli ya da görevlendirilmiş kişilerin temsil giderleri,
 5. Üyesi olduğu yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlara ödenen aidat giderleri,
 6. Tüzük ve mevzuata uygun diğer giderlerdir.

 

(4) Yönetim Kurulu, bu konularda harcama yapmak üzere Genel Kuruldan yetki alır.

 

Sendikanın Tutacağı Defterler

Madde 56.       (1) Sendika aşağıda yazılı defter, dosya ve kayıtları tutmak ve fişleri düzenlemek zorundadır.

 

 1. Üye kayıt fişleri ve defteri ile çıkış bildirimi.
 2. (…)[62], Genel Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarının numara ve tarih sırasıyla yazılmasına mahsus karar defteri.
 3. Gelen giden evrakın, tarih ve numara sırasıyla kayıt edileceği gelen ve giden evrak kayıt defterleri.
 4. Gelen evrakın aslı, giden evrakın suretlerinin saklanacağı gelen ve giden evrak dosyaları.
 5. Demirbaş eşya defteri.
 6. Gelir makbuzları ile gider evrakı ve bunların saklanmasına mahsus dosya ve defterler, yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve aidat defterini tutmak zorundadır.

 

(2) Yukarıda yazılı defterler, her olağan Genel Kurul veya defterlerin bitimini izleyen 15 gün içinde notere tasdik ettirilir. Sendika, tutmakla, yükümlü olduğu defter ve kayıtlar dışında yardımcı defterler de tutabilir.

 

(3) Sendika, defterler ve belgeleri ilgili bulundukları yılı takiben takvim yılından başlayarak on yıl süre ile saklamak zorundadır.

 

(4) Sendika her hesap ya da bütçe dönemine ait bilanço ve hesaplarıyla çalışma ve denetleme raporlarının ait oldukları dönemi izleyen üç ay içinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına[63], sendikalar ayrıca bağlı bulundukları konfederasyona gönderirler.

 

(5) Sendika Genel Merkezi ve şubeleri tarafından tutulması gereken defterler, defterlerin tutulma şekli, mali işlere ilişkin belge ve evrakın tanzim şekli ve usulleri, Genel Merkez ve Şubelerin mali denetiminin usul ve esasları Genel Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.

 

Demirbaşların Satımı Ve Düşümü

Madde 57.       (1) Değeri (Değişik İbare: 16.02.2019 – VI. Olağan Genel Kurul) memur maaş katsayısının bin (1000) gösterge rakamının çarpımıyla bulunacak tutardan daha yüksek tutara isabet eden demirbaşların satışı ve düşümü, aralarında Genel Başkan Yardımcısı (Mali İşler) bulunmak kaydıyla Genel Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilecek üç kişilik bir komisyon tarafından yapılır. Her tür bakım onarım, tadilat vb. işlemler bu komisyonun sorumluluğunda yürütülür. Komisyon, Genel Yönetim Kurulu kararıyla oluşturulur. Komisyon kararları, Genel Yönetim Kurulu’nun onayıyla uygulanır.

 

Mali ve Sosyal Haklar, Ücret Kayıpları, Tazminatlar

Madde 58.       (1) (Değişik Fıkra: 21.02.2015 – V. Olağan Genel Kurul) Genel Yönetim Kurulu üyelerine, (Değişik İbare: 16.02.2019 – VI. Olağan Genel Kurul) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısının (Değişik İbare: 18.03.2023 – VII. Olağan Genel Kurul) 6.500 rakamıyla çarpımı sonucu çıkan miktarı aşmamak üzere genel başkan yardımcıları için eşit miktarda, genel başkan için ise genel başkan yardımcıları için belirlenen ücretin %10’u fazla olmak kaydıyla Genel Kurul tarafından belirlenen tutarda net maaş ile kamu görevlilerine ilgili mevzuatına göre ödenmekte olan aile ve çocuk yardımları ödenir. Bu ödemeler ve bu ödemelerden kaynaklanan vergi, harç ve benzeri giderler ile sosyal güvenlik prim tutarları Genel Merkez bütçesinden karşılanır.

 

(2) Görevden ayrılan Genel Yönetim Kurulu üyelerine son maaşları iki katı olarak ödenir. Ayrılma nedeninin ölüm olması halinde söz konusu ödeme, ilgilinin ailesine yapılır.

 

(3) (Değişik Fıkra: 21.02.2015 – V. Olağan Genel Kurul) Sendika şube yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine bağlı olarak aylıksız izne ayrılan şube yönetim kurulu üyelerine, (Değişik İbare: 16.02.2019 – VI. Olağan Genel Kurul) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısının 4.700 rakamıyla çarpımı sonucu çıkan miktarı geçmemek kaydıyla Genel Kurul tarafından belirlenecek tutarda net maaş ve ücret ile kamu görevlilerine ilgili mevzuatına göre ödenmesi gereken aile ve çocuk yardımları ödenir. Bu ödemelerin ve bu ödemelerden kaynaklanan vergi, harç ve benzeri giderler ile sosyal güvenlik prim tutarları ilgili şube avans paylarından karşılanır.

 

(4) Sendika Genel Kurul toplantısına iştirak eden ve sendika zorunlu organlarında görev alan üye veya delegelerin yol masrafları sendika tarafından ödenir. Genel Merkezin bulunduğu il dışından gelen zorunlu organ üyeleriyle genel kurul delegelerinin barınma ve yemek giderleri sendika tarafından karşılanır. Genel Yönetim Kurulu kararına bağlı olmak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen her türlü sendikal faaliyet kapsamında toplantı, çalıştay, seminer vb etkinliklerde görev alanların yol, konaklama ve yemek giderleri sendika tarafından karşılanır.

 

(5) Aylıksız izne ayrılmayan sendika şube yönetim kurulu üyelerine ve temsilcilere sendika faaliyetleri ve etkinliklerine katılmalarına bağlı olarak uğramış oldukları ek ders ücreti ve ilgili mevzuatı kapsamında ödenmekte olan benzeri mali kayıpları, kaybın gerçekleştiği ödeme dönemi içerisinde şube yönetim kurulu kararıyla ödenir.

 

(6) Sendika üyeliğinden istifa edenler hariç olmak üzere aylıksız izne ayrılan Sendika ve şube yönetim kurulu üyelerine görev yaptıkları her yıl için, ödemenin yapılacağı tarih itibarıyla en son net aylık ücretinin ½’si üzerinden (Ek İbare: 16.02.2019 – VI. Olağan Genel Kurul) ilgili yıla ilişkin genel kurul dönemi sonunda hizmet tazminatı ödenir. Yıldan az süreler için yapılacak ödemenin tutarı, kıstelyevm yöntemiyle belirlenir.

 

(7) Sendikal çalışma sırasında vefat eden veya çalışamayacak durumda malul kalan genel merkez ve şube zorunlu organlarında görev alan asil üyeler ve il, ilçe ve üniversite temsilcilik yönetim kurulu üyeleriyle sınırlı olmak kaydıyla yönetim kademesinde görevli olanlara, Genel Merkez bütçesinden karşılanmak üzere tazminat ödenir. Ödenecek tazminat, olay tarihi itibariyle en yüksek Devlet memuruna ödenen net maaşın vefat durumunda 8 (sekiz) katı, maluliyet durumunda ise 5 (beş) katı oranında belirlenir. Söz konusu tazminatın ödenebilmesi için, yürütülen çalışmanın ilgili Yönetim Kurulu kararına bağlı olarak yürütülmesi ve yönetim kurulu kararında çalışmaya katılacak yönetici ve üyelerin isimlerinin belirtilmiş olması şarttır.

 

(8) Sendika genel merkez, şube ve temsilcilik yönetim kurulu asil üyelerinin, belgelemeleri kaydıyla sendikal faaliyetleri sırasında üçüncü kişilere ödemek zorunda oldukları tazminatlar ile görevleri sırasında ve görevleri nedeniyle kendilerine ve/veya mallarına zarar verilmesi hallerinde uğradıkları zararları karşılamak amacıyla yardım yapılabilir. Üyenin kaybı daha sonra karşı taraf/taraflarca tazmin edilirse, sendikanın yaptığı yardım ilgilisince iade edilir.

 

(9) Aylıksız izne ayrılmayan ya da ayrılamayan şube başkanlarına, ilgili mevzuatında öngörülmüş haftalık sendikal izin hakkını kullanmak suretiyle sendikal izin haklarını kullanmaya devam ettikleri sürece, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlere gündüz katsayısı üzerinden ödenen net ek ders ücreti tutarı esas alınmak kaydıyla Genel Kurul tarafından belirlenecek saat ve esaslara göre temsil gideri ödenir. (Değişik İkinci Cümle: 21.02.2015 – V. Olağan Genel Kurul) Ancak ödenecek temsil gideri, üye sayısı;

400 – 1000 olan şubeler için               60

1001 – 2000 olan şubeler için                         70

2001 – 3000 olan şubeler için                         80

3001 – 4000 olan şubeler için                         90

4001 ve üzeri olan şubeler için                        100 saatten fazla olamaz.  

Ödenecek temsil giderinin belirlenmesine esas üye sayısının tespitinde, ilgili mevzuatında sendikaların üye sayılarının tespitine yönelik olarak kurumlarca düzenlenen toplantı sonunda tanzim edilen en son resmi tutanakta yer alan üye sayıları dikkate alınır.

 

(10) (Ek Fıkra: 16.02.2019 – VI. Olağan Genel Kurul) Aylıksız izne ayrılmayan ya da ayrılamayan şube yönetim kurulu üyelerine, ilgili mevzuatında öngörülmüş haftalık sendikal izin hakkını kullanmak suretiyle sendikal izin haklarını kullanmaya devam ettikleri sürece, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlere gündüz katsayısı üzerinden ödenen net ek ders ücreti tutarı esas alınmak kaydıyla Genel Kurul tarafından belirlenecek saat ve esaslara göre temsil gideri ödenir. Ancak ödenecek temsil gideri, üye sayısı;

400 – 2000 olan şubeler için   15

2001 – 3000 olan şubeler için             20

3001 – 4000 olan şubeler için             25

4001 ve üzeri olan şubeler için            30 saatten fazla olamaz. 

Ödenecek temsil giderinin belirlenmesine esas üye sayısının tespitinde, ilgili mevzuatında sendikaların üye sayılarının tespitine yönelik olarak kurumlarca düzenlenen toplantı sonunda tanzim edilen en son resmi tutanakta yer alan üye sayıları dikkate alınır.

 

(11) Genel Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesine bağlı olarak aylıksız izne ayrılan Genel Yönetim Kurulu üyelerinden kadrosu Sendika Genel Merkezinin bulunduğu il dışındaki illerde bulunanlara, Genel Yönetim Kurulu üyeliği görevine başlaması ve görevin sona ermesi hallerinde ilk ve son maaşlarıyla birlikte emsali devlet memuru esas alınarak sürekli görev yolluğu ödenir,

 

(12) (Ek Fıkra: 16.02.2019 – VI. Olağan Genel Kurul) Genel Denetleme Kurulu üyelerine, fiilen denetim faaliyetine katılmış olmaları kaydıyla her denetleme faaliyeti için genel merkez bütçesinden karşılanmak üzere 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısının 350 rakamıyla çarpımı tutarında denetim tazminatı ödenir.

 

(13) (Ek Fıkra: 16.02.2019 – VI. Olağan Genel Kurul) Genel Disiplin Kurulu üyelerine, fiilen inceleme ve soruşturma işlemlerine katılmış olmaları kaydıyla hazırladıkları her disiplin soruşturması raporu için genel merkez bütçesinden karşılanmak üzere 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısının 350 rakamıyla çarpımı tutarında inceleme ve soruşturma tazminatı ödenir.

 

(14) Sendika genel merkez ve şube zorunlu organlarının üyelerine bu madde kapsamında ödenenler ile bu madde kapsamında Genel Kurul kararıyla ödenmesine karar verilenler haricinde başka bir ad altında herhangi bir ödeme yapılamaz.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

 

Birleşemeyecek Görevler

Madde 59.       (1) Şube zorunlu organlarından birine seçilen, Şube Genel Kurulu üyeliği hariç diğer şube zorunlu organlarına, Genel Merkez zorunlu organlarından birine seçilen, Genel Kurul üyeliği hariç diğer Genel Merkez zorunlu organlarına seçilemez.  

 

(2) Sendika üyeleri, genel yönetim kurulu, şube yönetim kurulu ve temsilcilik yönetim kurulu üyeliklerinden sadece birine seçilebilir. Birden çok yönetim kuruluna seçilmesi halinde seçilenin ilk görevi kendiliğinden düşer.

 

Konfederasyon ve Uluslar Arası Kuruluşlara Üyelik

Madde 60.       (1) Sendika;

 1. Ülke içerisinde ancak bir konfederasyona üye olabilir. Üyelik veya ayrılma Genel Kurul kararıyla alınır.
 2. (Değişik Bent: 16.02.2019 – VI. Olağan Genel Kurul) Bağlı olduğu konfederasyonun bilgi ve onayı dâhilinde, hizmet koluna ilişkin ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olur veya üyelikten ayrılır, uluslararası kuruluşlar kurar.
 3. Sendika; üyesi olduğu veya üyelikten ayrıldığı konfederasyon veya uluslararası kuruluşları, üye olduğu veya üyelikten ayrıldığı tarihi izleyen on beş gün içinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirir. Üyelik bildirimine, üye olunan kuruluş tüzüğünün bir örneği de eklenir.

 

Fesih, İnfisah Ve Kapatma Hali

Madde 61.       (1)  Sendikanın feshi, kendiliğinden dağılması veya mahkeme kararı ile kapatılması durumunda 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 32’nci maddesi uyarınca tasfiye işlemi sonucunda kalan para ve mal varlığı Genel Kurul kararı ile belirlenen mensubu bulunulan konfederasyona devredilir. Genel Kurul toplanamazsa, bağlı bulunduğu konfederasyona aktarılır.

 

(2)  Başka bir sendikayla birleşme durumunda, bütün hak, borç, yetki ve menfaatler birleşme sonucu meydana gelen yeni tüzel kişiliğe kendiliğinden geçer.

 

(3) (Ek Cümle: 16.02.2019 – VI. Olağan Genel Kurul) Fesih kararı, toplantıya katılan delegelerin 2/3 ünün kararıyla alınır. Sendikanın feshinin gündem maddeleri arasına yer aldığı genel kurulda toplantı yeter sayısı, ilk toplantı için 2/3 olarak uygulanır. İlk toplantıda bu sayıya ulaşılamazsa ikinci toplantıda 2/3 oranı aranmaz; ancak bu toplantıya katılanların sayısı delege tam sayısının 1/3’ünden[64] az olamaz. Fesih kararı, toplantıya katılan delegelerin 2/3’ünün kararıyla alınır. (Ek Cümle: 16.02.2019 – VI. Olağan Genel Kurul) Karar yeter sayısı ise, delege tam sayısının ¼’ünden az olmamak üzere toplantıya katılan delege sayısının salt çoğunluğudur.

 

Kurucular

Madde 62.       (1) Eğitimciler Birliği Sendikasının kurucuları şunlardır;

 

Adı

Soyadı

Baba Adı Doğum Yeri-TarihiTabiyeti Mesleğiİkametgâhı
1. M. Akif İNANH. Müslüm Urfa-1940

T.C.

Öğretmen

Fen Lisesi Lojmanları-Balgat/Ankara
2. Yusuf BEYAZIT

Mehmet

Niksar-1962

T.C.

Öğretmen

Demet Lale Mah. 3. Cd. No: 136/Ank.
3. Metin SELÇUK

Cevdet

Emirler-1956

T.C.

Öğretmen

Zafertepe Mah. 1. Cd. 1/15 Ankara
4. Nurettin SEZENMehmet Gerede-1940

T.C.

Öğretmen

Burç Mah. 338 Sok. No:4 Ankara
5.Ali PARILDAR

Mustafa

Tokat-1956

T.C.

Öğretmen

Emek Mah. 338 Sok. no: 4 Ankara
6. Yunus SOLMAZ

Akif

Akdağmadeni-1957

T.C.

Öğretmen

Ekin Mah. 67 Sok No. 52 Mamak/Ank.
7. Ahmet TEMİZKÖKİbrahim Ankara-1953

T.C.

Öğretmen

İvedik Cad. 33 Sok. Özelif Sitesi 5/29 Ank.
8. Necdet PAKDİL

Hayri

Göksun-1954

T.C. ÖğretmenÖveçler Mah. Şeftali Sok. No: 11/7 Ankara
9. Nazife KETENMahmut Ankara-1955

T. C.

Öğretmen

Şenlik Mah. Kızlarpınarı Cad. 167/3 Ankara
10. Zeki EFİLMehmet Andırın-1957

T.C.

Öğretmen

Öveçler Mah. Bükülmez Sok. 20/10 Ankara
11. Raşit YAZAN

Nazif

Gerede-1953

T.C.

Öğretmen

Atatürk Mah. Melek Sok. No. 28/6 Sincan/Ank
12. Şükrü GÖKDEMİRMahmut Bereket-1941

T.C.

Öğretmen

Beyşehir Sok. 36/5 Kalaba/Ank.
13. Yurdagül AYDOĞAN

Yusuf

Andırın-1967

T.C.

Öğretmen

İleri Mah. Altay Sok. No: 28/6 Çankaya/Ank.
14. Gülderen KUYUCUAbdurrahman Kıbrıscık- 1945

T.C.

Öğretmen

Balgat Mah. 1. Cad. 22 Sok. 17/17 Ankara
15. Burhan UZGURAşıkKarip Kars-1951

T.C.

Öğretmen

Beşikkaya Mah. 285. Sok. 15/A Altındağ/Ankara

 

Madde 63.       (1) İş bu tüzük 01.12.2012 tarihli Tüzük Tadil Kongresinde, delegelerin oylarına sunularak kabulünden itibaren yürürlüğe girmiştir.

 

Geçici Madde 1.          (1) Tüzüğün 59’uncu maddesinin ikinci fıkrası hükmü, Sendikanın IV. Olağan Genel Kuruldan sonra yapılacak ilk olağan şube genel kurullarından itibaren uygulanır.

 

Geçici Madde 2.          (1) Tüzüğün 15’inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen, olağan genel kurulun dört yılda bir toplanmasına ilişkin hüküm, Sendika 4. Olağan Genel Kurul dönemi ve işbu Tüzüğün kabul edildiği tarih itibariyle gerçekleştirilmiş son olağan şube genel kurul dönemleri için de uygulanır.

 

(2) Bu maddenin birinci fıkrası gereğince Sendika Genel Kurulunun beşinci olağan toplantısı, 20.02.2011 tarihinden itibaren başlayan dört yıllık sürenin sonunda ve ilgili mevzuat hükümleri açısından dört yıllık süre şartının ihlali sonucunu doğurmayacak ay ve günde 2015 yılında yapılır.

 

(3) Bu maddenin birinci fıkrası gereğince şubelerin müteakip olağan genel kurulları, sendika beşinci olağan genel kurulundan en geç iki ay önce olmak kaydıyla Genel Yönetim Kurulunun belirlediği tarihlerde yapılır.

 

 

 

 

[1] 16.02.2019 tarihli VI. Olağan Genel Kurul kararıyla Tüzüğün 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Genel Kurula katılan delegelerin” ibaresi “genel kurul üye tamsayısının” şeklinde değiştirilmiştir.

[2] 16.02.2019 tarihli VI. Olağan Genel Kurul kararıyla Tüzüğün 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “2/3’ü” ibaresi “salt çoğunluğu” şeklinde değiştirilmiştir.

[3] 16.02.2019 tarihli VI. Olağan Genel Kurul kararıyla Tüzüğün 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ilk toplantı için 2/3 olarak uygulanır” ibaresi “genel kurul üye tam sayısının salt çoğunluğudur” şeklinde değiştirilmiştir.

[4] 16.02.2019 tarihli VI. Olağan Genel Kurul kararıyla Tüzüğün 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “2/3 oranı” ibaresi “salt çoğunluk” şeklinde değiştirilmiştir.

[5] 16.02.2019 tarihli VI. Olağan Genel Kurul kararıyla Tüzüğün 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Genel Yönetim Kurulu ve Genel Denetleme Kurulu asil üyelerinin toplamının iki katından” ibaresi “Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu Asil Üye sayıları toplamının üç katından” şeklinde değiştirilmiştir.

[6] 16.02.2019 tarihli VI. Olağan Genel Kurul kararıyla Tüzüğün 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (j) bendine “kooperatiflere” ibaresinden sonra gelmek üzere “yardımlaşma sandıklarına, kendi bünyesindeki iktisadi işletmelere ve kuruluşunda katkısı olduğu vakıflara” ibaresi eklenmiştir.

[7] 16.02.2019 tarihli VI. Olağan Genel Kurul kararıyla Tüzüğün 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (k) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

[8] 16.02.2019 tarihli VI. Olağan Genel Kurul kararıyla Tüzüğün 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

[9] 16.02.2019 tarihli VI. Olağan Genel Kurul kararıyla Tüzüğün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki “emeklilik” ibaresi kaldırılmıştır.

[10] 16.02.2019 tarihli VI. Olağan Genel Kurul kararıyla Tüzüğün 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasındaki “geçici olarak işsiz kalması” ibaresi kaldırılmıştır.

[11] 16.02.2019 tarihli VI. Olağan Genel Kurul kararıyla Tüzüğün 12 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine “Sendika” ibaresinden sona gelmek üzere “ve/veya sendika” ibaresi eklenmiştir.

[12] 16.02.2019 tarihli VI. Olağan Genel Kurul kararıyla Tüzüğün 14 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki “312” ibaresi “362” olarak değiştirilmiştir.

[13] 16.02.2019 tarihli VI. Olağan Genel Kurul kararıyla Tüzüğün 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki “300” ibaresi “350” olarak değiştirilmiştir.

[14] 16.02.2019 tarihli VI. Olağan Genel Kurul kararıyla Tüzüğün 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) Bendindeki “300’e” ibaresi “350’ye” olarak değiştirilmiştir.

[15] 16.02.2019 tarihli VI. Olağan Genel Kurul kararıyla Tüzüğün 15 inci maddesinin madde başlığı “Genel Kurulun Toplanma ve Çalışma Şekli” olarak değiştirilmiştir.

[16] 16.02.2019 tarihli VI. Olağan Genel Kurul kararıyla Tüzüğün 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine “ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “tahmini” ibaresi eklenmiştir.

[17] 16.02.2019 tarihli VI. Olağan Genel Kurul kararıyla Tüzüğün 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine “kiraya verilmesinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “trampa ve takas işlemlerinde” ibaresi eklenmiştir.

[18] 16.02.2019 tarihli VI. Olağan Genel Kurul kararıyla Tüzüğün 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine ilk virgülden sonra gelmek üzere “bu kuruluşlarla yürütülecek ortak proje ve çalışmalara ayni veya nakdi destek vermek” ibaresi eklenmiştir.

[19] 16.02.2019 tarihli VI. Olağan Genel Kurul kararıyla Tüzüğün 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) Bendindeki “veya delege” ibaresi kaldırılmıştır.

[20] 16.02.2019 tarihli VI. Olağan Genel Kurul kararıyla Tüzüğün 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine “denetleme ve disiplin kurullarında yer alanların bu faaliyetlerine ilişkin tazminatlarını belirlemek,” ibaresi eklenmiştir.

[21] 16.02.2019 tarihli VI. Olağan Genel Kurul kararıyla Tüzüğün 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendine “personele” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve danışmanlara” ibaresi eklenmiştir.

[22] 16.02.2019 tarihli VI. Olağan Genel Kurul kararıyla Tüzüğün 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Genel Başkan Yardımcısı (Genel Başkan Vekili)” ibaresi “Genel Sekreter” şeklinde değiştirilmiştir.

[23] 16.02.2019 tarihli VI. Olağan Genel Kurul kararıyla Tüzüğün 18 inci maddesinin yedinci fıkrasındaki “notere vermek zorundadırlar.” ibaresi “yetkili yere yaparlar.” şeklinde değiştirilmiştir.

[24] 16.02.2019 tarihli VI. Olağan Genel Kurul kararıyla Tüzüğün 19 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki “Genel Başkan Yardımcısı (Genel Başkan Vekili)” ibareleri “Genel Sekreter” şeklinde değiştirilmiştir.

[25] 16.02.2019 tarihli VI. Olağan Genel Kurul kararıyla Tüzüğün 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki “komisyonlar” ibaresi “birimler” şeklinde değiştirilmiştir.

[26] 16.02.2019 tarihli VI. Olağan Genel Kurul kararıyla Tüzüğün 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki “komisyonlarının” ibaresi “biriminin” şeklinde değiştirilmiştir.

[27] 16.02.2019 tarihli VI. Olağan Genel Kurul kararıyla Tüzüğün 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki “komisyon” ibaresi “birim” şeklinde değiştirilmiştir.

[28] 16.02.2019 tarihli VI. Olağan Genel Kurul kararıyla Tüzüğün 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasındaki “Genel Başkan Yardımcısı (Genel Başkan Vekili)” ibareleri “Genel Sekreter” şeklinde değiştirilmiştir.

[29] 16.02.2019 tarihli VI. Olağan Genel Kurul kararıyla Tüzüğün 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine “trampa ve takas işlemlerini yerine getirmek,” ibaresi eklenmiştir.

[30] 16.02.2019 tarihli VI. Olağan Genel Kurul kararıyla Tüzüğün 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde yer alan “üyelik için müracaat edenlerin” ibaresi “üyelik başvurularının” şeklinde değiştirilmiştir.

[31] 16.02.2019 tarihli VI. Olağan Genel Kurul kararıyla Tüzüğün 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (s) bendinde yer alan “sağlık ve sosyal tesisleri” ibaresi “sağlık, sosyal ve eğitim tesisleri” şeklinde değiştirilmiştir.

[32] 16.02.2019 tarihli VI. Olağan Genel Kurul kararıyla Tüzüğün 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (ş) bendindeki “gerektiğinde ilgili kurulların katılımıyla” ibaresi kaldırılmıştır.

[33] 16.02.2019 tarihli VI. Olağan Genel Kurul kararıyla Tüzüğün 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (t) bendindeki “ve gezilerine” ibaresi kaldırılmıştır.

[34] 16.02.2019 tarihli VI. Olağan Genel Kurul kararıyla Tüzüğün 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (t) bendinde “uluslararası” ibaresinin önüne “tüzükte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak” ibaresi eklenmiştir.

[35] 16.02.2019 tarihli VI. Olağan Genel Kurul kararıyla Tüzüğün 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (t) bendinde “ayrılmak” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve bu kuruluşlarla yürütülecek işbirlikleri” ibaresi eklenmiştir.

[36]  16.02.2019 tarihli VI. Olağan Genel Kurul kararıyla Tüzüğün 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine “komisyonlara” ibaresinden önce gelmek üzere “birim ve” ibaresi eklenmiştir.

[37] 16.02.2019 tarihli VI. Olağan Genel Kurul kararıyla Tüzüğün 22 inci maddesinin başlığında yer alan “Genel Başkan Yardımcısının (Genel Başkan Vekili)” ibareleri “Genel Sekreterin” olarak değiştirilmiştir.

[38] 16.02.2019 tarihli VI. Olağan Genel Kurul kararıyla Tüzüğün 22 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genel Başkan Yardımcısının (Genel Başkan Vekili)” ibareleri “Genel Sekreterin” olarak değiştirilmiştir.

[39] 16.02.2019 tarihli VI. Olağan Genel Kurul kararıyla Tüzüğün 22 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “veya kurulacak araştırma, mevzuat, hukuk, toplu sözleşme vb. büroların” ibaresi kaldırılarak yerine “birimlerin” ibaresi eklenmiştir.

[40]16.02.2019 tarihli VI. Olağan Genel Kurul kararıyla Tüzüğün 22 inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde yer alan “Mevzuat” ibaresi “Hukuk” olarak değiştirilmiştir.

[41]16.02.2019 tarihli VI. Olağan Genel Kurul kararıyla Tüzüğün 22 inci maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde yer alan “ve Genel Yönetim Kurulunca” ibaresi kaldırılmıştır.

[42] 16.02.2019 tarihli VI. Olağan Genel Kurul kararıyla Tüzüğün 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (o) bendinde yer alan “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı” ibaresi “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.

[43] 16.02.2019 tarihli VI. Olağan Genel Kurul kararıyla Tüzüğün 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (p) bendinde yer alan “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı” ibaresi “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.

[44] 16.02.2019 tarihli VI. Olağan Genel Kurul kararıyla Tüzüğün 26 ncı maddesinin başlığında yer alan “Mevzuat” ibaresi “Hukuk” olarak değiştirilmiştir.

[45] 16.02.2019 tarihli VI. Olağan Genel Kurul kararıyla Tüzüğün 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Mevzuat” ibaresi “Hukuk” olarak değiştirilmiştir.

[46] 16.02.2019 tarihli VI. Olağan Genel Kurul kararıyla Tüzüğün 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “delegelerinin” ibaresi “üye tam sayısının” şeklinde değiştirilmiştir.

[47] 16.02.2019 tarihli VI. Olağan Genel Kurul kararıyla Tüzüğün 28 inci maddesinin üçüncü fıkrasının son iki cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

[48] 16.02.2019 tarihli VI. Olağan Genel Kurul kararıyla Tüzüğün 28 inci maddesinin beşinci fıkrasının ilk cümlesinin başına “Tüzüğün diğer hükümleri saklı kalmak üzere,” ibaresi eklenmiştir.

[49] 16.02.2019 tarihli VI. Olağan Genel Kurul kararıyla Tüzüğün 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) Bendinin alt bent numaraları (i) ve (ii) olarak değiştirilmiştir.

[50] 16.02.2019 tarihli VI. Olağan Genel Kurul kararıyla Tüzüğün 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ii) olarak değiştirilen (b) alt Bendinde yer alan yer alan “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına” ibaresi “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

[51] 16.02.2019 tarihli VI. Olağan Genel Kurul kararıyla Tüzüğün 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) Bendinin başına “Bütçe dönemlerine ait” ibaresi eklenmiştir.

[52] 16.02.2019 tarihli VI. Olağan Genel Kurul kararıyla Tüzüğün 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “delegelerinin” ibaresi “üye tam sayısının” şeklinde değiştirilmiştir.

[53] 16.02.2019 tarihli VI. Olağan Genel Kurul kararıyla Tüzüğün 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına” ibaresi “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

[54] 16.02.2019 tarihli VI. Olağan Genel Kurul kararıyla Tüzüğün 39 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına “Şube Yönetim Kurulu,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Genel Yönetim Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikte farklı süreler belirlenmek üzere” ibaresi eklenmiştir.

[55] 16.02.2019 tarihli VI. Olağan Genel Kurul kararıyla Tüzüğün 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinde yer alan “Şube Başkan Yardımcısı (Başkan Vekili)” ibareleri “Şube Sekreteri” olarak değiştirilmiştir.

[56]   16.2.2019 tarihli VI. Olağan Genel Kurul kararıyla Tüzüğün 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (F) bendinde yer alan “Mevzuat” ibareleri “Hukuk” olarak değiştirilmiştir.

[57] 16.02.2019 tarihli VI. Olağan Genel Kurul kararıyla Tüzüğün 45 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “il, ilçe, belde ve üniversitelerde” ibaresinin kaldırılarak yerine “yerlerde” ibaresinin konulmuştur.

[58] 16.02.2019 tarihli VI. Olağan Genel Kurul kararıyla Tüzüğün 54 üncü maddesinin birinci fıkrasına “özel bankada” ibaresinden sonra gelmek üzere “ya da PTT Bank’da” ibaresi eklenmiştir.

[59] 16.02.2019 tarihli VI. Olağan Genel Kurul kararıyla Tüzüğün 54 üncü maddesinin birinci fıkrasında“50.000” rakamı “75.000” olarak değiştirilmiştir.

[60] 16.02.2019 tarihli VI. Olağan Genel Kurul kararıyla Tüzüğün 54 üncü maddesinin birinci fıkrasında “5.000” rakamı “7.500” olarak değiştirilmiştir.

[61] 16.02.2019 tarihli VI. Olağan Genel Kurul kararıyla Tüzüğün 55 inci maddesinin birinci fıkrasındaki “%20’sinden” ibaresi “%40’ından” şeklinde değiştirilmiştir.

[62] 18.03.2023 tarihli VII. Olağan Genel Kurulu kararıyla “Genel Kurul” ibaresi kaldırılmıştır.

[63] 16.02.2019 tarihli VI. Olağan Genel Kurul kararıyla Tüzüğün 56 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına” ibaresi “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

[64] 16.02.2019 tarihli VI. Olağan Genel Kurul kararıyla Tüzüğün 61 inci maddesinin üçüncü fıkrasının “Genel Yönetim Kurulu ve Genel Denetleme Kurulu asil üyelerinin toplamının iki katından” ibaresi “delege tam sayısının 1/3’ünden” şeklinde değiştirilmiştir.

MEMUR-SEN
KONFEDERASYONU
EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ
SENDİKASI
Zübeyde Hanım Mahallesi Sebze Bahçeleri Caddesi No:86
Altındağ - Ankara / TÜRKİYE
Tel : 0.312 231 23 06 Faks : 0.312 230 65 28
ebs@ebs.org.tr
Copyright © Eğitim Bir Sen