Doçentlik sınav yönetmeliğinde dava konusu ettiğimiz konuda değişiklik yapıldı


15393 | 22.04.2017
| |

 

22.4.2017 tarihli ve 30046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doçentlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre, başarısız bulunan doçent adayı, jüri tarafından eksik bulunan eser ve faaliyetleri tamamlamak kaydıyla müracaat dönemi esas alınmak suretiyle en erken izleyen üçüncü dönemde yeniden başvurabilecektir.

Yine söz konusu yönetmelik değişikliğine göre, eser incelemesinde başarılı olmasına rağmen sözlü sınavda başarısız olan veya başarısız sayılan aday, eser aşamasından sınava müracaat dönemi esas alınmak suretiyle en erken izleyen üçüncü dönemde; sözlü sınavı aşamasında birden fazla başarısız olan veya başarısız sayılan aday ise sözlü sınava son müracaat dönemi esas alınmak suretiyle en erken izleyen ikinci dönemde yeniden başvurabilecektir.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre ise, Ekim 2015 ve daha önceki dönemlerde doçentlik başvurusunda bulunup eser incelemesinde başarılı bulunmasına rağmen sözlü sınavda başarısız olan adaylar, bu yönetmeliğin 6. maddesinin yirminci fıkrasındaki süreler göz önünde bulundurulmaksızın izleyen dönemlerde sözlü sınav için yeniden başvuruda bulunabileceklerdir.

Eğitim-Bir-Sen olarak, değişiklik öncesi yönetmelikte yer alan “Başarısız bulunan aday, jüri tarafından eksik bulunan eser ve faaliyetleri tamamlamak kaydıyla en erken izleyen ikinci dönemde yeniden başvurabilir” ve “Eser incelemesinde başarılı olmasına rağmen sözlü sınavda başarısız olan veya başarısız sayılan aday, sözlü sınava en erken iki dönem; ikinci kez başarısız bulunan aday ise en erken dört dönem sonra yeniden başvurabilir” hükümlerinin iptali için dava açmış; söz konusu yönetmelik hükümlerinin yürürlüğe girme tarihinden sonraki doçentlik başvurularında uygulanması gerektiğini dava konusu etmiştik.

Doçentlik sınav yönetmeliğinde gerçekleştirilen son değişiklikler, haklılığımızı ortaya koymuş, davamız YÖK’ün gerekli düzeltmeleri yapmasını sağlamıştır. YÖK ve ÜAK Başkanlığı’na çağrımız, dava konusu ettiğimiz diğer hususlarda da mahkeme kararı beklenmeksizin gerekli düzeltmelerin yapılmasıdır.

Özellikle doçentlik başvurularında sözlü sınavların kaldırılarak, doçentlik yeterliliğinin adayın eserleri ve çalışmaları ekseninde değerlendirilmesi, doçentlik jürilerinin eser incelemelerinde objektif, somut, açık, net, denetlenebilir ve hesap verilebilir bir inceleme mekanizmasının kurulması hedeflenmelidir. 

Küfür, Hakaret ve Rencide Edici Yorumlar Yayınlanmayacaktır.

Top