Genel Yetkili Sendika

Şikâyet hakkının kullanılması cezalandırma gerekçesi yapılamaz

Eğitim-Bir-Sen olarak, şikâyet ettiği kişi hakkında takipsizlik kararı verildiği gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma neticesinde görev yeri değiştirilen üyemiz adına açtığımız davada, mahkeme, şikâyet hakkının vatandaşlık görevi ve yasal bir hak olduğu vurgusu yaparak, yasal şikâyet hakkını kullanan üyenin salt BIMER şikâyetine dayalı olarak atanmasını hukuka aykırı buldu.

Adana 2. İdare Mahkemesi, kararında, “davacının aynı okulda görev yaptığı N. B. isimli öğretmen hakkında şikâyette bulunması sonrası ilgili öğretmen hakkında takipsizlik kararı verildiği görülmüş ise de, davacı hakkında dava konusu atama işlemine dayanak alınan iftira attığı iddiasıyla ilgili yapılan inceleme sonucu iddianın sübuta ermediği sonucuna ulaşılarak hakkında herhangi bir disiplin cezası tesis edilmediği gibi, davacının ilgili N. B. isimli öğretmen hakkındaki BIMER şikâyetinin mesnetsiz bir şikâyet veya ihbar niteliğinde olmayıp bir vatandaşlık görevi ve yasal bir hak olduğu ve kullanılan bu hak sonrasında N. B. hakkında yürütülen soruşturma sonucu ilgilinin disiplin cezası ile tecziye edildiği hususu da göz önüne alındığında, hakkında disiplin işlemi tesis edilmeyen ve yasal şikâyet hakkını kullanan davacının salt söz konusu BIMER şikâyetine dayalı olarak atanmasının kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olmadığı anlaşıldığından dava konusu atama işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı” gerekçesine yer verdi.

Mahkeme Kararı için tıklayınız